logo-print

Η νομοτυπική μορφή του αδικήματος της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 20 Ν. 4139/2013)

22/06/2021

04/08/2021

Άρθρο 20 Ν. 4139/2013

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2Α και 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθροξύλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος το οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για την χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές.

3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Τα βασικά άρθρα κίνησης ποινικής δίωξης κατά το N.4139/2013 είναι το άρθρο 20 και το άρθρο 29, τα οποία αλληλοαποκλείονται.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Πρόκειται για κακούργημα, με προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής 8 έως 15 έτη κάθειρξης και χρηματική ποινή. Το έγκλημα είναι πολύτροπο, δηλαδή τελείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθροξύλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος το οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για την χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές. Στο άρθρο 20 λοιπόν καταλαμβάνονται όλες οι πράξεις σχετικά τα ναρκωτικά, πλην της χρήσης.

Βάσει των ανωτέρω, κάθε επιμέρους πράξη (εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, αγορά, διάθεση, αποστολή, παράδοση, αποθήκευση, κατοχή, μεταφορά κλπ ναρκωτικών) εντάσσεται υπό την ευρεία έννοια της «διακίνησης» ναρκωτικών.

Η διαφορά της συγκεκριμένης διάταξης συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες διατάξεις εντοπίζεται στην παράγραφο 3, κατά την οποία «αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης». Δηλαδή, αν ο δράστης του αδικήματος την ίδια ποσότητα την αγοράζει, εισάγει, κατέχει, μεταφέρει, αποθηκεύει κλπ, τότε θεωρείται ότι έχει τελεστεί ένα αδίκημα διακίνησης με πλείονες τρόπους και επιβάλεται μία ενιαία ποινή.

Παρότι και σε αντίθεση με το παρελθόν έχει αφαιρεθεί από το άρθρο ο «σκοπός περαιτέρω διάθεσης», ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί μία ένδειξη για τη διαφοροποίηση των πράξεων που υπάγονται στο άρθρο 20 από τις αντίστοιχες που υπάγονται στο άρθρο 29 Ν.4139/2013. Για τη διάγνωση αυτού του σκοπού κρίσιμη είναι η εξέταση της ποσότητας και κατά πόσο αυτή δικαιολογείται για την κάλυψη ιδίων αναγκών του δράστη

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Για τον καταλογισμό της πράξης απαιτείται δόλος του δράστη. Ο δόλος πρέπει να καταλαμβάνει τόσο την ουσία (γνώση της ιδιότητας της ναρκωτικής ουσίας) όσο και την πράξη της διακίνησης.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ που μπορούν να προταθούν

  • Εξάρτηση
  • Αποκλειστική χρήση κατ’ άρθρο 29 Ν.4139/2013
  • Πραγματική πλάνη σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης (λχ άγνοια σχετικά με το ότι η ουσία είναι ναρκωτικό) κατ’ άρθρο 30 ΠΚ
  • Πλήρης ή μειωμένη ικανότητα προς καταλογισμό κατ’ άρθρο 34 ή 36 ΠΚ
  • Ειδική ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 27  Ν.4139/2013

Η νομική υπό-ομάδα του Ποινικού Δικαίου, που έχει συσταθεί από μάχιμους δικηγόρους, εξειδικευμένους σε υποθέσεις ναρκωτικών, είναι έτοιμη να σας παρέχει άμεση και αποτελεσματική νομική υποστήριξη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 693 2212338 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  του Ομίλου μας (https://www.provataslaw.gr) για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την παραβίαση των διατάξεων του Νόμου Περί Ναρκωτικών.

 

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ