logo-print

3 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

12/06/2018

15/11/2018

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δημοσίευσε προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων (ΠΕ Ειδικών Νοµικών Συνεργατών) με έμμισθη εντολή,  µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013.

1. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τις τρεις (3) κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (άρθρο 38 του π.δ. 82/2017).

2. Το αντικείµενο απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στο Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. µε σχέση έµµισθης εντολής θα είναι η νοµική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Ενδεικτικά αναφέρονcαιτα ακόλουθα:

 • η παρακολούθηση του δικαίου που διέπει τους τοµείς αρµοδιότητας του Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. (δίκαιο τηλεπικοινωνιών, ταχυδροµείων, Μ.Μ.Ε. - τύπος ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο -, νέες τεχνολογίες κλπ.), µε στόχο την επισήµανση των διατάξεων εκείνων που χρήζουν αναµόρφωσης, επικαιροποίησης, απλούστευσης ή κωδικοποίησης καιτην υποβολή σχετικών εισηγήσεων,
 • η συµµετοχή στην επεξεργασία των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου και η κατάρτιση νοµοσχεδίων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων σε συνεργασία µε τις καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, η επεξεργασία και ενσωµάτωση Οδηγιών και άλλων ευρωπαϊκών κειµένων µε την κατάρτιση νοµοσχεδίων και προεδρικών διαταγµάτων,
 • η παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων προς την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων, η επεξεργασία και ο νοµικός έλεγχος των συµβάσεων που συνάmειτο Υπουργείο µε τρίτους, των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους,
 • η επεξεργασία των συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων ανάµεσα στο Υπουργείο και τρίτους ή Α∆Α: 6Λ1Ο465ΧΟ0-Β3∆ των συµβάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων στο Υπουργείο, η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων τους,
 • η µέριµνα για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων µε εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφεροµένων οµάδων σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 14 και 15 του ν. 4048/2012, και η σύνταξη της έκθεσης για τη διενεργηθείσα δηµόσια διαβούλευση,
 • η συµµετοχή στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και στη σύνταξη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθµίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 και της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσµάτων εφαρµογής του άρθρου 9 του ν. 4048/2012,
 • η συµµετοχή στη διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής και ψηφιακής πολιτικής και των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδροµικών υπηρεσιών,
 • η συµµετοχή στην προαγωγή της ασφάλειας στις τηλεπικοινωνίες, στις ψηφιακές πληροφορίες και στα µέσα µετάδοσης των πληροφοριών,
 • η συµµετοχή στη χάραξη κατευθυντήριων γραµµών της αγοράς των τηλεπικοινωνιών µε έµφαση στον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο) και την ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό σε συνεργασία µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,
 • η συµµετοχή στη διατύπωση προτάσεων σχετικά µε τη νοµοθεσία που αφορά στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) και στο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων, σύµφωνα µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας,
 • η συµµετοχή στην προαγωγή της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής (ΕΨΣ) µε έµφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συµπεριλαµβανοµένης της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδοµών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά,
 • η συµµετοχή στο σχεδιασµό έργων του δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε τις ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν επιτακτική την παρακολούθηση του ισχύοντος νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στους τοµείς αρµοδιότητας του Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. καθιστούν αναγκαία την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων (ΠΕ Ειδικών Νοµικών Συνεργατών) µε έµµισθη εντολή.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send