logo-print

ΑΔΑΕ: Δημοσιεύθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της για το 2021

Ποια επίκαιρα ζητήματα απασχολούν την Αρχή - Διοικητικές κυρώσεις ύψους 1.480.000 ευρώ επέβαλε το 2021

21/11/2022

23/11/2022

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Την έκθεση πεπραγμένων της για το έτος 2021 δημοσίευσε η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

 

Η Έκθεση παρουσιάζει τις δράσεις, το έργο και τις πρωτοβουλίες της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τη χρονική περίοδο από την 1.1.2021 έως 31.12.2021.

Η Έκθεση Πεπραγμένων είναι συμβατή με το πρότυπο των προηγούμενων ετών, ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης και να μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία του έργου της Αρχής.

Στο πρώτο κεφάλαιο της Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της Αρχής κατά το 2021. Στην ενότητα αυτή περιέχονται στοιχεία σχετικά με τις ελεγκτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, όπως η διενέργεια ελέγχων, ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, οι ακροάσεις και οι διοικητικές κυρώσεις, τα περιστατικά ασφάλειας καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Επίσης, αναφέρονται μεταξύ άλλων δραστηριότητες της ΑΔΑΕ όπως η συμβολή της στη συζήτηση για την κατάρτιση του προτεινόμενου Κανονισμού eprivacy, η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της και το επικοινωνιακό πρόγραμμα ενημέρωσης των ψηφιακών χρηστών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νομοθετικές προτάσεις της ΑΔΑΕ για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο προγραμματισμός δράσης της Αρχής για το έτος 2022.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση αναφέρεται ότι συνολικά, σε 19 περιπτώσεις εντός του 2021, επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.480.000 ευρώ από την ΑΔΑΕ (ενδεικτικά αναφέρεται η υπ’ αριθμ. 383/2021 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους 400.000 ευρώ, για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν, μεταξύ άλλων, την ΑΔΑΕ είναι:

  • Η ολοκλήρωση των εργασιών για την έκδοση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις, στις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις για α) την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο που παρέχονται μέσω των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και β) την αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αδιάλειπτη διαβίβαση προειδοποιήσεων του κοινού. Η υπουργική αυτή απόφαση, της οποίας η έκδοση έχει καθυστερήσει, εκδίδεται στο πλαίσιο της νέας αρμοδιότητας, που ανατέθηκε στην ΑΔΑΕ προκειμένου να την εισηγηθεί προς τους αρμόδιους υπουργούς, με βάση το άρθρο 216 (που έχει τον τίτλο «Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών») του πρόσφατου νόμου 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020).
  • Ο εκσυγχρονισμός του απαρχαιωμένου και δυσλειτουργικού καθεστώτος που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της ΑΔΑΕ (Νόμος 3115/2003), καθώς και του καθεστώτος που διέπει τις νόμιμες άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών (Νόμος 2225/1994). Μέσα στο πλαίσιο αυτό η Αρχή επιφυλάσσεται να υποβάλει κάποια στιγμή προτάσεις για νομοθετικές μεταβολές και βελτιώσεις στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  • Η επεξεργασία του κειμένου του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των επικοινωνιών (e-privacy), που θα αντκαταστήσει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία τριλόγου, όπως λέγεται, για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ, του Ε. Κοινοβουλίου και της Ε. Επιτροπής, καθώς, μετά από συζητήσεις τεσσάρων ετών, το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξε σε εγκεκριμένο κείμενο στις 10.2.2021. Η ΑΔΑΕ έχει διατυπώσει σε διάφορες φάσεις των σχετικών διαβουλεύσεων τις προτάσεις της. Η σημασία του εν λόγω Κανονισμού είναι ζωτική για την ασφάλεια και ακεραιότητα των επικοινωνιών και κατά συνέπεια για τη διασφάλιση του απορρήτου. Μεταξύ των νεωτερισμών που προβλέπονται στον Κανονισμό είναι η διασφάλιση του απορρήτου στις επιφυείς επικοινωνίες, για τις οποίες έγινε ήδη λόγος, καθώς και στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), οι οποίες μέχρι στιγμής δεν τυγχάνουν κανονιστικής προστασίας ως προς τη διασφάλιση αυτή.
  • Η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος. Μέσα στο πλαίσιο αυτά αποτελεί διαχρονική μέριμνα της Αρχής η μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση του μισθώματος, το οποίο καταβάλλεται για τη στέγασή της, αν παραστεί δε ανάγκη ακόμη και με τη μεταστέγασή της.
  • Πολύ σημαντικός στόχος της ΑΔΑΕ για το έτος 2022 είναι, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, τα συναρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και την ΕΥΠ, να καταρτισθεί και ει δυνατόν και να αρχίσει να λειτουργεί το νέο σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής ασφαλούς κρυπτογραφημένης κυκλοφορίας των διατάξεων, τις οποίες εκδίδουν οι εισαγγελικές αρχές με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση βαρέων αδικημάτων. Επίσης πολύ σημαντικός στόχος για το έτος 2022 είναι η ψηφιοποίηση και καταστροφή των επί 15ετία συσσωρευόμενων εγχάρτων αρχείων της Αρχής. Οι δυνατότητες αυτές προβλέφθηκαν από τη διάταξη του 37 παρ.1 Ν. 4786/2021, (ΦΕΚ Α 43/23.3.2021). Αποτελούν, δε, ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καλύτερη οργάνωση της Αρχής, για την ευρετηρίαση και καλύτερη, αποτελεσματικότερη επεξεργασία των διατάξεων άρσεως του απορρήτου και εν γένει των αρχείων της ΑΔΑΕ, προκειμένου η τελευταία να επιτελέσει το συνταγματικό της καθήκον να διασφαλίσει το απόρρητο των επικοινωνιών και στον τομέα των άρσεων του απορρήτου του άρθρου 19 παρ.1 εδάφιο β του Συντάγματος. Όταν θα ολοκληρωθούν οι πιο πάνω διαδικασίες, θα έχει συντελεστεί μια χωρίς υπερβολή πραγματική εκσυγχρονιστική επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της Αρχής

Δείτε αναλυτικά την έκθεση πεπραγμένων της ΑΔΑΕ για το 2021.

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send