logo-print

Αίτηση μεταβολής τόπου διαμονής ανηλίκου τέκνου από την ασκούσα την επιμέλεια μητέρα αυτού (ΜΠρΗλείας 294/2022)

Αυτεπάγγελτη ρύθμιση εκ νέου του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον πατέρα

23/11/2022

25/11/2022

Οι υποχρεώσεις διατροφής στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δεκτή έγινε αίτηση μητέρας, από την οποία ασκείται αποκλειστικά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, περί μεταβολής του τόπου διαμονής αυτού (ΜΠρΗλείας 294/2022).

Αρχικά, το δικαστήριο έκρινε ως προς το αίτημα να ρυθμιστεί εκ νέου η επικοινωνία του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο, ότι πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης, καθώς ο γονέας, που είτε ζητά να του ανατεθεί είτε ασκεί ήδη την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να ζητήσει να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Ωστόσο, το δικαστήριο επεσήμανε πως, εάν γίνει δεκτό το αίτημα να οριστεί νέος τόπος διαμονής του τέκνου, θα ρυθμίσει αυτεπαγγέλτως εκ νέου το δικαίωμα της επικοινωνίας, διότι τούτο ανάγεται στο συμφέρον του τέκνου. 

Περαιτέρω, το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους διέμενε με την ενάγουσα μητέρα του και τα αδέρφια του έχοντας αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους, και το γεγονός ότι στο νέο τόπο διαμονής του θα μπορέσει να συνεχίσει τις εξωσχολικές δραστηριότητές του και εφόσον το επιθυμεί να ασχοληθεί και με νέες, χωρίς να εκτιμάται ότι η διακοπή από το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον θα δυσχεράνει αυτό, καθώς όπως διαπίστωσε από την προσωπική επικοινωνία πρόκειται για ιδιαιτέρως έξυπνο και κοινωνικό παιδί, έκρινε την αλλαγή του τόπου διαμονής επωφελή γι’ αυτό.

Μεταξύ άλλων, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι το να συνεχίσει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων να διαμένει μόνιμα στον Πύργο θα είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό της ενάγουσας να διαμένει μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και επιθυμεί τη δημιουργία οικογένειας, χωρίς να συντρέχει βάσιμος προς τούτο λόγος.

Ο ισχυρισμός δε του εναγομένου περί συμμετοχής του συντρόφου της μητέρας σε αξιόποινη πράξη, γεγονός που του δημιουργεί έντονη ανησυχία για το περιβάλλον στο οποίο θα διαβιώνει το ανήλικο τέκνο του, κρίθηκε αόριστος και δεν προέκυψε ούτε με την έννοια των ενδείξεων από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα. Το δικαστήριο τόνισε πως, εάν ο εναγόμενος θεωρεί ότι το περιβάλλον της ενάγουσας ενέχει επικινδυνότητα για το ανήλικο τέκνο του, μπορεί να ζητήσει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του με σχετική αγωγή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το δικαστήριο προέβη σε αυτεπάγγελτη εκ νέου ρύθμιση του δικαιώματος της επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο του.

Απόσπασμα απόφασης

Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του διαμένει με την ενάγουσα μητέρα του και τα αδέρφια του. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 φοιτά στη Γ’ Τάξη του Δημοτικού και είναι άριστος μαθητής σε όλα τα μαθήματα, όπως τούτο προκύπτει από τον προσκομιζόμενο με επίκληση από τον εναγόμενο  έλεγχο προόδου. Παράλληλα παρακολουθεί μάθημα κρουστών [ντραμς] στο Ωδείο «.» στη πόλη του Πύργου επί της οδού . [βλ. προσκομιζόμενο με επίκληση από 04.5.2022 πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο αναφέρεται ότι ο ανήλικος είναι συνεπής, επιμελής και άριστος ως προς την εκπαίδευση και την πρόοδό του] και μαθήματα αθλητικής αναρρίχησης στην Ορειβατική και Αναρριχητική Λέσχη Πύργου [βλ. την προσκομιζόμενη με επίκληση από τον εναγόμενο βεβαίωση παρακολούθησης και προόδου, στην οποία αναφέρεται ότι ο ανήλικος παρουσιάζει πρόοδο στις επιδόσεις και εξέλιξη στις δεξιότητές του]. Η αλλαγή του τόπου διαμονής του ανήλικου δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητές του αυτές, τις οποίες μπορεί να συνεχίσει στην Αθήνα. Από το ότι είναι άριστος μαθητής, με σχεδόν μηδενικές απουσίες στο σχολείο (δύο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022), με κλίση στη μουσική και ενασχόληση με τον αθλητισμό και δη με το δύσκολο άθλημα της αναρρίχησης, φανερώνει άτομο κοινωνικό και δραστήριο με ευρύτερα ενδιαφέροντα, τα οποία συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας και μαρτυρούν καλή διαπαιδαγώγηση από τους γονείς του. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται με τις προτάσεις του ότι έχει πληροφορηθεί ότι ο σύντροφος της μητέρας . έχει εμπλακεί σε αξιόποινη πράξη ιδιαίτερης απαξίας, γεγονός που του δημιουργεί έντονη ανησυχία για το περιβάλλον στο οποίο θα διαβιώνει το ανήλικο τέκνο του. Ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου είναι αόριστος και δεν προέκυψε ούτε με την έννοια των ενδείξεων από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία ούτε από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ώστε το Δικαστήριο να προβεί αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο εναγόμενος θεωρεί ότι το περιβάλλον της ενάγουσας ενέχει επικινδυνότητα για το ανήλικο τέκνο του, μπορεί να ζητήσει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του με σχετική αγωγή, το οποίο δεν συνιστά αντικείμενο της παρούσας δίκης. Κατά την προσωπική επικοινωνία που είχε η Δικαστής, που συγκρότησε το παρόν Δικαστήριο, στις 26 Οκτωβρίου 2021 στο κατάστημα του παρόντος Πρωτοδικείου (γραφείο Προέδρου Υπηρεσίας) με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, το τελευταίο δεν εξέφρασε κάποιο παράπονο σε βάρος της μητέρας του και του συζύγου της ., είπε ότι η συμβίωσή τους είναι αρμονική και εξέφρασε την επιθυμία να διαμένει στην Αθήνα μαζί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του. Η επιθυμία του αυτή πηγάζει από την πραγματική του βούληση και δεν συνιστά προϊόν πιέσεων από την ενάγουσα καθότι πρόκειται για άτομο που το διακρίνει η ωριμότητα που συνάδει με την ηλικία του. Συγχρόνως εξέφρασε την επιθυμία να μεταβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον Πύργο, όπου  διαμένει ο πατέρας του, ο παππούς και η γιαγιά του, τους οποίους υπεραγαπά. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους διέμενε με την ενάγουσα μητέρα του και τα αδέρφια του έχοντας αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους, και το γεγονός ότι στο νέο τόπο διαμονής του θα μπορέσει να συνεχίσει τις εξωσχολικές δραστηριότητές του και εφόσον το επιθυμεί να ασχοληθεί και με νέες, χωρίς να εκτιμάται ότι η διακοπή από το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον θα δυσχεράνει αυτό, καθώς όπως διαπίστωσε από την προσωπική επικοινωνία πρόκειται για ιδιαιτέρως έξυπνο και κοινωνικό παιδί, κρίνει την αλλαγή του τόπου διαμονής επωφελή γι’ αυτό. Στοιχείο δε που δευτερευόντως έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο για τη διαμόρφωση της κρίσης του συνιστά το γεγονός ότι το να συνεχίσει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων να διαμένει μόνιμα στον Πύργο θα είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό της ενάγουσας να διαμένει μόνιμα στην Αθήνα μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και επιθυμεί τη δημιουργία οικογένειας, χωρίς να συντρέχει βάσιμος προς τούτο λόγος. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτεπαγγέλτως εκ νέου το δικαίωμα της επικοινωνίας του εναγομένου με το ανήλικο τέκνο του, καθότι αυτό πλέον θα διαμένει μόνιμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, κατά τις ώρες και χρονικές περιόδους που αναφέρονται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Ο εναγόμενος εργάζεται ως υπάλληλος, με την ειδικότητα του βοηθού, στην επιχείρηση αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία «.» στη πόλη του Πύργου, επί της οδού . στον Πύργο Ηλείας. 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send