logo-print

Ακύρωση εκτέλεσης λόγω μη απόδειξης της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων (ΜΠρΠειρ 1605/2024)

Η επισπεύδουσα εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης της νομιμοποίησής της, ενόψει της ρητής αμφισβήτησής της με την ανακοπή

14/06/2024

19/06/2024

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ

Δεκτή έγινε ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω μη απόδειξης της νομιμοποίησης της επισπεύδουσας την εκτέλεση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων (ΜΠρΠειρ 1605/2024).

Το δικαστήριο έκρινε ότι από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κατά την έκδοση της επίδικης διαταγής πληρωμής, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο για την επίσπευση σε βάρος της ανακόπτουσας αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν αποδείχτηκε η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης αναφορικά με την επίδικη απαίτηση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, από τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 626 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων με τους τυχόν οφειλομένους τόκους, των οποίων ζητείται η καταβολή, και ότι σε αυτή πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της, καθώς και το πρόσωπο του δικαιούχου και του οφειλέτη.

Στα έγγραφα αυτά, σε περίπτωση ειδικής ή καθολικής διαδοχής στο πρόσωπο του αιτούντος ή του καθ' ου η αίτηση, περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα προς τούτο νομιμοποιητικά έγγραφα. Αν δεν προσκομισθούν στον αρμόδιο δικαστή το αργότερο πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα ανωτέρω έγγραφα, ο τελευταίος οφείλει, κατ' άρθρο 628 παρ. 1 α' ΚΠολΔ, να απορρίψει τη σχετική αίτηση ως απαράδεκτη. Αν δε παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του καθ' ου η διαταγή. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της ουσιαστικής απαίτησης με τη βραδύτερη προσαγωγή των ως άνω αποδεικτικών εγγράφων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου οφείλει να κοινοποιήσει στον καθ' ου η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση και τα νομιμοποιούντα αυτόν έγγραφα. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται τόσο για την έναρξη, όσο και για τη συνέχιση της εκτέλεσης που εκκίνησε από τον δικαιοπάροχο, είναι δε ανεξάρτητη και πρέπει να γίνεται ακόμα και όταν ο καθ' ου η εκτέλεση έλαβε με άλλο τρόπο γνώση της διαδοχής. Ως έγγραφα που νομιμοποιούν τον διάδοχο νοούνται αυτά που αποδεικνύουν τη διαδοχή και πρέπει να κοινοποιούνται, είτε αυτά είναι δημόσια είτε ιδιωτικά.

Το δικαστήριο επεσήμανε, ωστόσο, ότι η αναγκαστική εκτέλεση βάζει μεν συνήθως τον τύπο πριν από την ουσία, όχι, όμως, σε βαθμό που αγγίζει τα όρια της κατάχρησης. Κατ' ανάγκη, λοιπόν, πρέπει να επιλεγούν εκείνα μόνο τα έγγραφα, που υποδεικνύουν την συντέλεση της διαδοχής και στοιχειοθετούν τη νομιμοποίηση της διαδόχου εταιρείας. Έπεται πως τα έγγραφα τα οποία είναι προγενέστερα και μη ουσιώδη για την θεμελίωση της ειδικής διαδοχής και τη νομιμοποίηση του επισπεύδοντος, όπως και τα έγγραφα που είναι μεταγενέστερα της διαδοχής και δεν επηρεάζουν καθόλου τη διαδοχή που έχει ήδη επέλθει, δεν κοινοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 παρ. 1 του ΚΠολΔ.

Στην περίπτωση της διαδοχής λόγω σύμβασης μεταβίβασης των τιτλοποιούμενων τραπεζικών απαιτήσεων κατά τους ορισμούς των ν. 4354/2015 και 3156/2003, με δεδομένη τη συνθετότητα και την έκταση των επιμέρους πράξεων, από τις οποίες απαρτίζεται η μεταβίβαση των απαιτήσεων και εν συνεχεία η ανάθεση της διαχείρισης αυτών, άρα και των αντιστοίχων εγγράφων που την πιστοποιούν, τα έγγραφα που ανταποκρίνονται πλήρως στη νομοτυπική μορφή των εγγράφων που αξιώνει το άρθρο 925 παρ. 1 ΚΠολΔ και την νομιμοποιούν συνιστούν: α) η καταχώριση σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των συμβάσεων μεταβίβασης και ανάθεσης της διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000, ήτοι η δημοσίευση του εντύπου που καθορίστηκε με την ως άνω αναφερόμενη με αριθμό 161/337/2003 (ήδη ΥΑ 207/2020) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ενεχυροφυλακείο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του μεταβιβάζοντος, β) το σχετικό απόσπασμα των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων απ' όπου θα φαίνεται η καταχώριση της μεταβίβασης της απαίτησης του καθ' ου η εκτέλεση.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι από τα προσκομισθέντα προς έκδοση της διαταγής πληρωμής έγγραφα δεν αποδεικνύεται ότι η καθ' ης η ανακοπή είναι διαχειρίστρια της επίδικης απαίτησης. Τόνισε πως δεν αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η καθ' ης περιλαμβάνεται και η επίδικη απαίτηση, ούτε αποδείχτηκε ότι κατά την επίδοση της ανακοπτόμενης επιταγής προς πληρωμή συγκοινοποιήθηκε οποιοδήποτε περαιτέρω έγγραφο που να αφορά στην ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης.

Τέλος, και από το προσκομισθέν στα πλαίσια της δίκης της ανακοπής αποδεικτικού υλικού, δεν αποδείχθηκε η ανάθεση της διαχείρισης της επίδικης απαίτησης στην καθ' ης η ανακοπή. Το δικαστήριο επεσήμανε ότι η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης της νομιμοποίησής της, ως διαχειρίστριας της επίδικης απαίτησης, με το οποίο η ίδια βαρύνεται, ενόψει της ρητής αμφισβήτησής της.

Απόσπασμα απόφασης

Για την έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής, προσκομίστηκαν ενώπιον της εκδώσαντος αυτή Δικαστή και λήφθηκαν υπόψη, αναφορικά με την ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης η ανακοπή, τα ακόλουθα έγγαφα: α) η με αριθ. Πρωτ. ./30-4-2020 καταχώρηση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος ., α/α .) της περίληψης της από 30-4-2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, που συνήφθη μεταξύ της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ... και της αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ..., ·, β) το με αριθμό . ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του παραρτήματος με αριθμό πρωτοκόλλου ./30-4-2020 που καταχωρήθηκε στον τόμο . και με α/α ., από το οποίο προκύπτει ότι μεταξύ των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν με την προαναφερόμενη υπό στοιχείο α' σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων ήταν και η απαίτηση που απορρέει από τη με αριθμό ./18-7-2003 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου και τα από 18-7-2003 και 10-9-2010 παραρτήματα αυτής (επίδικη απαίτηση), γ) η με αριθ. πρωτ. ./22-6-2021 καταχώριση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος . και α/α .) της περίληψης της από 18-6-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της ως άνω αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού και της καθ' ης η ανακοπή, δ) η με αριθ. πρωτ. ./30-4-2020 καταχώριση στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών (τόμος . και α/α .) της περίληψης της από 30-4-2020 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της ως άνω αλλοδαπής εταιρίας ειδικού σκοπού και της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ... και ε) το με αριθμό ./1-7-2013 ΦΕΚ που αφορά την απορρόφηση της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... » από την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «...» . Εντούτοις, από τα προσκομισθέντα προς έκδοση της με αριθμό ./2022 διαταγής πληρωμής έγγραφα δεν αποδεικνύεται ότι η καθ' ης η ανακοπή είναι διαχειρίστρια της επίδικης απαίτησης. Συγκεκριμένα, ενώ προσκομίζεται το παράρτημα που επισυνάπτεται στην από 30-4-2020 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων (υπό στοιχείο β' ως άνω έγγραφο) και από το οποίο αποδεικνύεται ότι η επίδικη απαίτηση μεταβιβάστηκε στην προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού, στην με αριθμό πρωτοκόλλου ./22-6-2021 περίληψη της από 18-6-2021 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, που αφορά την καθ' ης η ανακοπή, αναφέρεται ότι οι εξουσίες της διαχειρίστριας περιλαμβάνουν ύλες τις υπηρεσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από συμβάσεις εμπραγμάτως εξασφαλισμένων καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών και άλλων δανείων, όπως ενδεικτικά: καθορισμός επιτοκίου, ενημέρωση και εξυπηρέτηση πελατών, δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων, κ.ά. σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της από 08.04.2021 Σύμβασης Μακροπρόθεσμης Διαχείρισης Απαιτήσεων, η οποία, εντούτοις δεν προσκομίστηκε κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ούτε προσκομίστηκε και το Παράρτημα 1 που συνοδεύει αυτή, ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί αν μεταξύ των απαιτήσεων, των οποίων διαχειρίστρια κατέστη η καθ' ης, περιλαμβάνεται και η επίδικη απαίτηση. Συνεπώς από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κατά την έκδοση της ως άνω διαταγής πληρωμής, που αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο για την επίσπευση σε βάρος της ανακόπτουσας αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν αποδείχτηκε η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης αναφορικά με την επίδικη απαίτηση. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι στις 2-12-2022 επιδόθηκε στην ανακόπτουσα η από 25-11- 2022 ανακοπτόμενη επιταγή προς πληρωμή, στο κείμενο της οποίας γίνεται μνεία ότι η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης η ανακοπή, ως διαχειρίστριας, εδράζεται στην από 22-6-2021 σύμβαση διαχείρισης, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών και ότι αρχικός διαχειριστής της απαίτησης υπήρξε η « ... ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με την από 30-4-2020 σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών. Ωστόσο, ως ήδη εκτέθηκε, από την ως άνω από 18-6-2021 (και όχι από 22-6-2021 σύμβαση διαχείρισης, ως εκτίθεται τόσο στην με αριθμό ./2022 διαταγή πληρωμής όσο και στην ως άνω επιταγή προς πληρωμή), δεν αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η καθ' ης περιλαμβάνεται και η επίδικη απαίτηση, ούτε δε αποδείχτηκε ότι κατά την επίδοση της ανακοπτόμενης από 25-11-2022 επιταγής προς πληρωμή συγκοινοποιήθηκε στην ανακόπτουσα οποιοδήποτε περαιτέρω έγγραφο που να αφορά στην ενεργητική νομιμοποίηση της καθ' ης. Εξάλλου, και από το προσκομισθέν στα πλαίσια της παρούσας δίκης αποδεικτικού υλικού, δεν αποδεικνύεται η ανάθεση της διαχείρισης της επίδικης απαίτησης στην καθ' ης η ανακοπή. Ειδικότερα, η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης της νομιμοποίησής της, ως διαχειρίστριας της επίδικης απαίτησης, με το οποίο η ίδια βαρύνεται, ενόψει της ρητής αμφισβήτησής της με τον πρώτο λόγο της ανακοπής.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr.

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ