logo-print

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων - Ακύρωση απόφασης Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΔΕφΑθ 2576/2019)

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα κράτους μέλους με αυτόν που απονέμεται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα

27/12/2019

07/01/2020

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Με την υπ' αριθμ. 2576/2019 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης κατά πρακτικού απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), με το οποίο απορρίφθηκε αίτημα ενδιαφερόμενου για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου Bachelor of Science in Information Technology που έλαβε από το University of Hertfordshire προς πτυχίο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η αναγνώριση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 4 παρ. 3 του π.δ. 38/2010, επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, που έχει χορηγηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα κράτους μέλους, με αυτόν που απονέμεται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με αυτούς που ισχύουν για τους κατόχους των συναφών τίτλων των ημεδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πλην των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα (πρβλ. ΣτΕ 1803/2017, 2904/2016).

Όπως έχει κριθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που καθιερώθηκε με την οδηγία 89/48 στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα που αναγνωρίζουν.

Το σύστημα αυτό θέτει, κατ’ ουσίαν, τεκμήριο περί του ότι τα προσόντα αιτούντος ο οποίος έχει δικαίωμα να ασκεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος είναι επαρκή για την άσκηση του ιδίου αυτού επαγγέλματος στα λοιπά κράτη μέλη.

Απόσπασμα της απόφασης

Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης του ΣΑΕΠ προκύπτει, ότι τούτο προέβη σε έλεγχο των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων απονεμήθηκε ο τίτλος σπουδών του αιτούντος «Bachelor of Science in Information Technology», από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά, κατά την κρατήσασα άποψη, το Σ.Α.Ε.Π. δεν μπορούσε να ελέγξει τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε ο τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου, δεδομένου ότι αυτό εμπίπτει αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα του εν λόγω κράτους, βάσει της δικής του νομοθεσίας που διέπει το εκπαιδευτικό του σύστημα.

Εξάλλου, το Σ.Α.Ε.Π. έπρεπε να ελέγξει εάν ο τίτλος αυτός είναι συγκρίσιμος, βάσει της εκπαίδευσης και του περιεχομένου των γνώσεων που πιστοποιεί, με αντίστοιχο τίτλο, που απονέμεται στην Ελλάδα, κατά το αίτημα του αιτούντος, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σε περίπτωση δε που έκρινε, ότι υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των τίτλων σπουδών, αλλά η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τον αντίστοιχο τίτλο που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά από εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα, το Σ.Α.Ε.Π. μπορούσε, κατά το άρθρο 57Α του π.δ. 38/2010 να απαιτήσει την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία.

Συνεπώς, με μη νόμιμη αιτιολογία απορρίφθηκε το αίτημά του σύμφωνα με το βασίμως προβαλλόμενο λόγο της υπό κρίση αίτησης που επανέλαβε όσα υποστήριξε και με την ενδικοφανή προσφυγή του ενώπιον του Σ.Α.Ε.Π.

Κατόπιν τούτων, κατά την πλειοψηφήσασα άποψη, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση, να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο πρακτικό-απόφαση ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών λόγων της αίτησης ακύρωσης και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση σύμφωνα με το αιτιολογικό.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στην ΤΝΠ Ισοκράτης.

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
send