logo-print

Αναστολή αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, υπό τον όρο μηνιαίων καταβολών (ΜονΔΠρΑθ 430/2021)

Αναστολή εκτέλεσης πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, που επέβαλλε η Δ.Ο.Υ. για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, υπό τον όρο της καταβολής, έναντι της οφειλής του, ποσού 100 ευρώ μηνιαίως

29/10/2021

01/11/2021

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δεκτή εν μέρει έγινε αίτηση αναστολής αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, παραγγελθείσας από την Δ.Ο.Υ. για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω ληξιπρόθεσμων φορολογικών χρεών του αιτούντος ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης και της μη εξυπηρέτησης αυτών, η Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο αιτών σε αυτήν και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Ο αιτών ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, πως η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της - προδήλως βάσιμης κατά τους ισχυρισμούς του -  ανακοπής, διότι θα αναγκαστεί να παύσει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Και τούτο, διότι θα είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του, δεδομένου ότι ο δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Το δικαστήριο έκρινε αφενός πως η ασκηθείσα ανακοπή δεν είναι προδήλως βάσιμη, αφού οι λόγοι της δεν βασίζονται σε πάγια νομολογία και απαιτείται ενδελεχή έρευνα του πραγματικού και νομικού τους μέρους.

Αφετέρου, όμως, έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αναστολής, υπό τον όρο της καταβολής εκ μέρους του αιτούντος μηνιαίας δόσης ύψους 100 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό και δεδομένων των φορολογητέων εισοδημάτων του, το δικαστήριο έκρινε πως δεν διακινδυνεύεται η λειτουργία της επιχείρησής του και η διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του.

Στην κρίση του αυτή το δικαστήριο κατέληξε συνυπολογίζοντας το συνολικό ποσό οφειλών, για το οποίο παραγγέλθηκε από την Δ.Ο.Υ . η αναγκαστική κατάσχεση,  τα ακαθάριστα φορολογητέα εισοδήματα του αιτούντος από την επιχειρηματική του δραστηριότητα κατά τα τελευταία φορολογικά έτη, καθώς και τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη, την οικογενειακή του κατάσταση, την υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλει μηνιαίες δόσεις για ρυθμισμένες οφειλές του προς τη Δ.Ο.Υ . και τον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα εν γένει έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του και, τέλος, την, κατά τα κοινώς γνωστά, επιτακτική ανάγκη είσπραξης δημοσίων εσόδων και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

Απόσπασμα απόφασης

Επειδή, οι προβαλλόμενοι με την ανακοπή λόγοι - λαμβανομένων υπόψη και όσων, στον αντίποδα, προβάλλει η διάδικη αρχή  δεν παρίστανται ως προδήλως βάσιμοι, αφού χρειάζονται ενδελεχή έρευνα του πραγματικού και νομικού τους μέρους, χωρίς να βασίζονται σε πάγια νομολογία (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 496/2011). Περαιτέρω, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη: α) το συνολικό ποσό οφειλών, για το οποίο παραγγέλθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ . η αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου (302.643,51 ευρώ), β) τα ακαθάριστα φορολογητέα εισοδήματα του αιτούντος από την επιχειρηματική του δραστηριότητα κατά τα φορολογικά έτη 2018 και 2019 ύψους 235.439,38 ευρώ και 253.017,54 ευρώ αντιστοίχως, καθώς και τα καθαρά κέρδη ποσού 143.282,31 ευρώ και 104.797,88 ευρώ αντιστοίχως, γ) την οικογενειακή του κατάσταση - τυγχάνει πατέρας τριών ανήλικων τέκνων, για τα έξοδα ανατροφής των οποίων, όμως, δεν αποδεικνύεται ότι βαρύνεται κατ' αποκλειστικότητα ο ίδιος, αφού από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει αν η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται και τι εισοδήματα δηλώνει από την εργασία της, δ) την υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλει μηνιαίες δόσεις για ρυθμισμένες οφειλές του προς τη Δ.Ο.Υ . και τον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα εν γένει έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του, ε) την, κατά τα κοινώς γνωστά, επιτακτική ανάγκη είσπραξης δημοσίων εσόδων και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της υπό κρίση αναστολής, έως τη δημοσίευση οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας ανακοπής, ώστε να ανασταλεί η ./30.07.2021 αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ως προς τον EL . λογαριασμό του αιτούντος, υπό τον όρο (άρθρο 205 παρ.1 σε συνδυασμό με 3γ Κ.Δ.Δ.) καταβολής εκ μέρους του αιτούντος μηνιαίας δόσης ύψους εκατό (100,00) ευρώ, χωρίς, δεδομένων των φορολογητέων εισοδημάτων του, να διακινδυνεύει, έτσι, η λειτουργία της επιχείρησης του και η διαβίωση του ιδίου και της οικογένειας του. Τέλος, σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του αιτούντος προς τον όρο αυτό της παρούσας απόφασης, η ισχύς της αναστολής αίρεται αυτοδικαίως και η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται αμέσως εκτελεστή.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο Β έκδοση

ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ - ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο εμπρησμός στο Νέο Ποινικό Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ