logo-print

ΑΠΔΠΧ: Μερική ικανοποίηση δικαιώματος διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης (απόφαση 29/2022)

Ο δήμος ναι μεν διόρθωσε το εσφαλμένο προσωπικό δεδομένο, ωστόσο δεν προέβη σε καταχώριση της μεταβολής αυτής και δεν τήρησε ορισμένη διαδικασία αρχειοθέτησης της διόρθωσης αυτής

14/11/2022

18/11/2022

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέφυγε πολίτης καταγγέλλοντας τη μερική ικανοποίηση του δικαιώματος διόρθωσης (απόφαση 29/2022).

Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων ισχυρίσθηκε ότι υπέβαλε αίτηση προς το αρμόδιο Ληξιαρχείο, με θέμα τη διόρθωση του επωνύμου της μητέρας του στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του, δυνάμει του συνημμένου σε αυτήν πιστοποιητικού γέννησης της μητέρας του, καθώς και ότι ζήτησε εν συνεχεία χορήγηση αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του, μετά τη διενεργηθείσα διόρθωση.

Το Ληξιαρχείο απέστειλε στον καταγγέλλοντα αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του, στην οποία προκύπτει ότι έχει επέλθει ιδιόχειρη διόρθωση του επωνύμου της μητέρας του και αντίστοιχη διόρθωση στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώο Πολιτών, χωρίς, ωστόσο, να γίνεται μνεία της επελθούσης διόρθωσης στο περιθώριο της πρωτότυπης καταχώρισης της πράξης στον ληξιαρχικό τόμο του σχετικού έτους και χωρίς να γίνεται μνεία στο αντίστοιχο πεδίο Διορθώσεις/Μεταβολές στη μετάπτωσή της στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Αρχής, η ορθότητα και πληρότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να εκτιμώνται με βάση τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα συλλέχθηκαν και υφίστανται επεξεργασία.

Περαιτέρω, το εάν το δικαίωμα διόρθωσης εξαντλείται στην διόρθωση αυτή καθεαυτή, καθώς και το εάν η μνεία αυτή της επελθούσης διόρθωσης και οι πρόσθετες πληροφορίες που την αφορούν (π.χ: πότε συντελέσθηκε, από ποιον, με ποια νομική βάση κλπ) είναι ουσιαστική και άρα αναγκαία ή όχι, κρίνεται κάθε φορά από την συγκεκριμένη περίπτωση και δη από τον σκοπό της συγκεκριμένης επεξεργασίας και τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης.

Εν προκειμένω, ενόψει και του σκοπού επεξεργασίας (τήρηση ακριβούς αρχείου με προσωπικά δεδομένα πολιτών προς ταυτοποίησή τους και βεβαίωση της αστικής τους κατάστασης, από την οποία γεννώνται δικαιώματα και υποχρεώσεις), προκύπτει  ότι η προσθήκη των ως άνω επιπλέον πληροφοριών που αφορούν τη διόρθωση (π.χ. πότε συντελέσθηκε η διόρθωση, από ποιον, με ποια νομική βάση κ.λπ.), είναι αναγκαία, προκειμένου να αντανακλάται η σειρά των γεγονότων - ιδίως δε τη στιγμή που το σφάλμα στη συνέχεια διορθώθηκε, θα πρέπει επί τη δηλώσει του αρμοδίου Ληξιάρχου τόσο η ορθή/διορθωμένη πληροφορία όσο και η πληροφορία ότι το σφάλμα διορθώθηκε να συμπεριλαμβάνονται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του καταγγέλλοντα, τόσο στο περιθώριο του έγχαρτου τόμου, όσο και στο ήδη προβλεφθέν εκ του νόμου πεδίο Διορθώσεις/Μεταβολές. 

Επομένως, κατέληξε η Αρχή, το δικαίωμα διόρθωσης που άσκησε ο καταγγέλλων ικανοποιήθηκε μερικώς, καθώς ο καταγγελλόμενος Δήμος ναι μεν ανταποκρίθηκε σε αυτό και διόρθωσε το εσφαλμένο προσωπικό δεδομένο, ωστόσο, δεν προέβη σε καταχώριση της μεταβολής αυτής, και δεν τήρησε ορισμένη διαδικασία αρχειοθέτησης της διόρθωσης αυτής, ώστε να είναι ευκρινές στους τρίτους, αλλά και στην ίδια τη διοίκηση, πότε έγινε η διόρθωση αυτή, από ποιο πρόσωπο, με ποια νομική βάση και για ποιον λόγο, ιδίως δε, από τη στιγμή που το προηγούμενο (εσφαλμένο) έγγραφο ενδέχεται να είχε κυκλοφορήσει ή κατατεθεί και σε άλλο φορέα ή δημόσια υπηρεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή επέβαλε στον καταγγελλόμενο την ποινή της επίπληξης, για την διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 περ. δ΄.

Απόσπασμα απόφασης

11. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, όπως προκύπτει και από τα προσκομισθέντα στοιχεία, έχει ήδη επέλθει η διόρθωση του επωνύμου της μητέρας του καταγγέλλοντα, δηλαδή δεν υπάρχει ασυμφωνία των στοιχείων της μεταπτωμένης στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών ληξιαρχικής πράξης με τα στοιχεία της πρωτότυπης έγχαρτης ληξιαρχικής πράξης, και αυτές συμπίπτουν ως προς το περιεχόμενό τους, ήτοι το επώνυμο της μητέρας του καταγγέλλοντος είναι πλέον και στις δυο καταχωρίσεις ορθό ως «Χ». Τα παραπάνω δέχεται και ο ΥΠΔ (DPO) του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Β, με το από … υπόμνημά του –ως απάντηση στο έγγραφο παροχής διευκρινίσεων της Αρχής– αναφέροντας μάλιστα ότι η διόρθωση έγινε «υπό τη μορφή της Απόφασης της Ληξιάρχου Νίκαιας», χωρίς όμως, να προσκομίζει τέτοια απόφαση. Πλην όμως, στον έγχαρτο Τόμο Ληξιαρχικών Πράξεων έτους … φαίνεται ότι στην επίμαχη ληξιαρχική πράξη γέννησης έχει γίνει ιδιόχειρη διόρθωση της τελευταίας συλλαβής (από Φ σε Χ), χωρίς να γίνεται σχετική μνεία στο περιθώριο του βιβλίου, καθώς και στο αντίστοιχο πεδίο ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών σχετικά με το πότε έγινε η διόρθωση αυτή, από ποιο πρόσωπο έγινε, βάσει αιτήματος ποιου φυσικού προσώπου, βάσει ποιας νομοθετικής διατάξεως και βάσει ποιας απόφασης π.χ: της Ληξιάρχου Νίκαιας ή Δικαστηρίου.

12. Όπως προελέχθη, η ορθότητα και η πληρότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να εκτιμώνται με βάση τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα συλλέχθηκαν και υφίστανται επεξεργασία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο σκοπός επεξεργασίας συνάγεται  από το άρθρο 8 του Ν. 344/76 περί ληξιαρχικών πράξεων: «1. Προς βεβαίωσιν της αστικής καταστάσεως του φυσικού προσώπου τηρούνται εις έκαστον ληξιαρχείον βιβλία γεννήσεων, γάμων, θανάτων και εκθέσεων. (…) 3. Εις τα ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται αι πράξεις, αι έχουσαι αντικείμενον την βεβαίωσιν γεννήσεων, γάμου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την μεταβολήν του περιεχομένου ή την διόρθωσιν τοιαύτης ληξιαρχικής πράξεως». Επομένως, ενόψει του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας (τήρηση ακριβούς αρχείου με προσωπικά δεδομένα πολιτών προς ταυτοποίησή τους και βεβαίωση της αστικής τους κατάστασης, από την οποία γεννώνται δικαιώματα και υποχρεώσεις), προκύπτει ότι η προσθήκη των ως άνω επιπλέον πληροφοριών που αφορούν την διόρθωση είναι αναγκαία προκειμένου να αντανακλάται η σειρά των γεγονότων, ιδίως δε τη στιγμή που το σφάλμα στη συνέχεια διορθώθηκε, θα πρέπει τόσο η ορθή/διορθωμένη πληροφορία, όσο και η πληροφορία ότι το σφάλμα διορθώθηκε, να συμπεριλαμβάνονται στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του καταγγέλλοντα, στο ήδη προβλεφθέν εκ του νόμου πεδίο Μεταβολές/Διορθώσεις, επί τη δηλώσει της αρμοδίου Ληξιάρχου. Και τούτο διότι η αρχή της ακρίβειας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιμέρους πληροφορία της διενεργηθείσας διορθώσεως, ώστε αυτή να αντανακλά την σειρά των γεγονότων. Επομένως, το δικαίωμα διόρθωσης που άσκησε ο καταγγέλλων ικανοποιήθηκε μερικώς, δεδομένου ότι το καταγγελλόμενο ναι μεν ανταποκρίθηκε σε αυτό και διόρθωσε το εσφαλμένο προσωπικό δεδομένο, ωστόσο, δεν προέβη σε καταχώριση αυτής της μεταβολής, και δεν τήρησε ορισμένη διαδικασία αρχειοθέτησης της διόρθωσης αυτής, ώστε να είναι ευκρινές τόσο στους τρίτους, όσο και στην ίδια την διοίκηση, ώστε αυτή τηρώντας την αρχή της λογοδοσίας να δύναται να αποδείξει πότε έγινε η διόρθωση αυτή, από ποιο πρόσωπο, με ποια νομική βάση και για ποιον λόγο, ιδίως δε, όταν- όπως εν προκειμένω- το προηγούμενο (εσφαλμένο) έγγραφο ενδέχεται να έχει κυκλοφορήσει ή κατατεθεί και σε άλλο φορέα ή δημόσια υπηρεσία5 .

13. Με βάση τα ανωτέρω, η Αρχή κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση να ασκήσει τις κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του ΓΚΠΔ διορθωτικές εξουσίες της σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της Αρχής στο dpa.gr

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ