logo-print

Απόρριψη αγωγής της ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή (ΕιρΠατρ 183/2022)

Η αποδιδόμενη παρέμβαση της εναγομένης στην επίμαχη μετρητική διάταξη δεν οφείλεται σε ρευματοκλοπή, αλλά σε αμελή πράξη αυτής, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση τεχνικής βλάβης χωρίς να λάβει χώρα κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος

11/11/2022

11/11/2022

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση

Το Ειρηνοδικείο Πατρών απέρριψε στο σύνολό της αγωγή της ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή (ΕιρΠατρ 183/2022).

Αρχικά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας το αγωγικό αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ περί επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για την επικαλούμενη υπ' αυτής ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω της τέλεσης εις βάρος της των αδικημάτων της ρευματοκλοπής κατ' εξακολούθηση και της παραβίασης σφραγίδων εκ μέρους της εναγομένης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ουδόλως εκτίθενται στο αγωγικό δικόγραφο με πληρότητα και σαφήνεια όλα τα αναγκαία εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118, 119 και 216 του ΚΠολΔ στοιχεία της, όσον αφορά το αγωγικό κονδύλιο της ηθικής βλάβης. Συγκεκριμένα, ουδέν πραγματικό περιστατικό διαλαμβάνεται, από το οποίο να προκύπτει συγκεκριμένα η προσβολή της εμπορικής πίστης ή φήμης της ενάγουσας και της επαγγελματικής υπόληψής της, εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης, με την επίκληση συγκεκριμένης βλάβης, που να έχει υλική υπόσταση.

Ειδικότερα, δεν εκτίθενται περαιτέρω συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική και περιουσιακή κατάσταση της ενάγουσας χωρίς την παρεμβολή της αδικοπραξίας και μετά από αυτή, ώστε να προκύπτει η διαφορά, η οποία συνιστά συγκεκριμένη βλάβη με υλική υπόσταση, που να δικαιολογεί τη χρηματική της ικανοποίηση λόγω προσβολής της εμπορικής της πίστης και επαγγελματικής της  υπόληψης, ήτοι περιστατικά, έχοντα υλική υπόσταση, που, λόγω της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης, διατάραξαν την επαγγελματική της λειτουργία και δραστηριότητα, προκάλεσαν απώλεια υφισταμένων ή νέων πελατών, ανέστειλαν προπαρασκευαστικές επαγγελματικές δράσεις της και οδήγησαν και σε ποια οικονομική της ζημία ή μείωση των εσόδων της.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, κατόπιν διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι α) οι σφραγίδες του καλύμματος του μετρητή στην οικία της εναγομένης δεν υπήρχαν, β) το κάλυμμα του μετρητή ήταν ανοικτό στην άνω πλευρά του, γ) η πινακίδα, ο απαριθμητήρας και ο δίσκος του μετρητή έφεραν γρατζουνιές, δ) στο εσωτερικό του μετρητή υπήρχαν ξένα σώματα, ε) το σασί και ο δίσκος του μετρητή ήταν μαυρισμένα από βραχυκύκλωμα, και στ) τα πηνία ήταν βραχυκυκλωμένα, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ενέργεια, γεγονότα που, σύμφωνα με τους αγωγικούς ισχυρισμούς της ενάγουσας, τεκμηριώνουν παράνομη και υπαίτια παρέμβαση στη μετρητική  διάταξη, ενώ στοιχειοθετούν διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 95 παρ. 6 περ. α' του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και 3 παρ. 1 περ. α' του Εγχειριδίου ρευματοκλοπών, σε εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Κατά την κρίση του δικαστηρίου, ωστόσο, ουδόλως τελέστηκε οποιαδήποτε πράξη ρευματοκλοπής, και δη εκ μέρους της εναγομένης, στον μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθόσον η αποδιδόμενη υπό της ενάγουσας παρέμβαση της εναγομένης στην ως άνω μετρητική διάταξη δεν οφείλεται σε ρευματοκλοπή, ήτοι σε παράνομη και υπαίτια πράξη αυτής που είχε ως αξιόποινο αποτέλεσμα την κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά, αντίθετα, σε αμελή πράξη αυτής, ούσα παντελώς διάφορη αυτής που της αποδίδεται, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση τεχνικής βλάβης επί της ως άνω μετρητικής διάταξης, χωρίς, μάλιστα, να λάβει χώρα κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ιδίως δε ως προς το εξωεργαστηριακό εύρημα της διαπίστωσης σταθερά αισθητής μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν δύναται να αποδοθεί σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, καθόσον αυτή (μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος) οφείλεται στο γεγονός ότι το ένδικο ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγομένης είχε καταστεί κενό και μη κατοικήσιμο.

Απόσπασμα απόφασης

Αποδειχθέντων των αμέσως ανωτέρω, προκύπτει, σαφώς και πέραν αμφιβολίας, ότι τα ως άνω υπό στοιχεία -ε- και -στ- εργαστηριακά ευρήματα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι ότι το σασί και ο δίσκος του ενδίκου μετρητή ήταν μαυρισμένα από βραχυκύκλωμα, καθώς και τα πηνία αυτού ήταν βραχυκυκλωμένα, αντιστοίχως, δεν προκλήθηκαν από κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, όπως όλως ουσιαστικά αβασίμως ισχυρίζεται η ενάγουσα, αλλά, αντίθετα, σε αμελή πράξη της εναγομένης, δια του ψεκασμού του εσωτερικού του ενδίκου μετρητή με εντομοκτόνο σπρέι, στην προσπάθεια της να απομακρύνει απ' αυτόν σφηκοφωλιές και σφήκες και, εν συνεχεία, να σηκώσει την ασφάλεια του ρεύματος αυτού, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα στα πηνία του ενδίκου μετρητή και, συνακόλουθα, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, ένεκα και των σπινθηρισμών και του καπνού από το εν λόγω βραχυκύκλωμα, μαύρισμα στο σασί και στον δίσκο του ενδίκου μετρητή. Περαιτέρω, ούτε το ως άνω υπό στοιχεία -β- εργαστηριακό εύρημα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι ότι το κάλυμμα του ενδίκου μετρητή ήταν ανοικτό στην άνω πλευρά του, δύναται να αποδοθεί σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, όπως όλως ουσιαστικά αβασίμως ισχυρίζεται η ενάγουσα, καθόσον το εν λόγω κάλυμμα του ενδίκου μετρητή ανοίχθηκε από την εναγόμενη για να ψεκάσει το εσωτερικό αυτού με το εντομοκτόνο σπρέι, στην προσπάθεια της να απομακρύνει απ' αυτόν σφηκοφωλιές και σφήκες και, εν συνεχεία, να σηκώσει την ασφάλεια του ρεύματος αυτού, και όχι για να διενεργήσει παράνομη παρέμβαση ρευματοκλοπής. Ομοίως, το ως άνω υπό στοιχεία -δ- εργαστηριακό εύρημα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι ότι στο εσωτερικό του ως άνω μετρητή υπήρχαν ξένα σώματα, δεν δύναται να αποδοθεί σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ άλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, όπως όλως ουσιαστικά «βασίμως ισχυρίζεται η ενάγουσα, καθόσον τα ξένα σώματα αυτά δεν αποτελούσαν αντικείμενα σχετιζόμενα καθοιονδήποτε τρόπο με πράξη ρευματοκλοπής, όπως, επί παραδείγματι, τεχνικά εργαλεία, ελάσματα, σύρματα, καλώδια, σπασμένα μέρη του ενδίκου μετρητή κ.λπ., αλλά, αντιθέτως, παντελώς άσχετα και απρόσφορα ρευματοκλοπής, και δη ακαθαρσίες, μία σαύρα και αυγά. Έτι περαιτέρω, ούτε τα ως άνω υπό στοιχεία -α- και -γ- εργαστηριακά ευρήματα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι ότι οι σφραγίδες του καλύμματος του ενδίκου μετρητή δεν υπήρχαν, καθώς και η πινακίδα, ο απαριθμητήρας και ο δίσκος αυτού έφεραν γρατζουνιές, αντιστοίχως, δύνανται να αποδοθούν σε κάποια παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη επί σκοπώ τέλεσης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, καθόσον, πέραν του ότι από κανένα αποδεικτικό μέσο αποδεικνύεται ότι η εναγόμενη προέβη τόσο στην αφαίρεση των σφραγίδων του καλύμματος του ενδίκου μετρητή όσο και στην πρόκληση γρατσουνιών επί της πινακίδας, του απαριθμητήρα και του δίσκου αυτού, οι εν λόγω αλλοιώσεις της ένδικης μετρητικής διάταξης (αφαίρεση σφραγίδων και πρόκληση γρατσουνιών) δεν είναι πρόσφορες ρευματοκλοπής από μόνες τους - δεδομένου ότι τα υπόλοιπα ως άνω εργαστηριακά ευρήματα του από 28-08-2018 οικείου εργαστηριακού ελέγχου, ήτοι τα υπό στοιχεία -β-, -δ-, -ε- και -στ- εργαστηριακά ευρήματα, κρίθηκαν ότι δεν συνιστούν παράνομη και υπαίτια παρέμβαση της εναγομένης στην ένδικη μετρητική διάταξη και δεν σχετίζονται καθοιονδήποτε τρόπο με πράξη ρευματοκλοπής, όπως ανωτέρω αποδείχθηκε -, αφού οι ως άνω αφαίρεση σφραγίδων και πρόκληση γρατσουνιών δεν δύνανται από μόνες τους να οδηγήσουν αιτιωδώς σε αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας από μετρητική διάταξη. Μάλιστα, η ενάγουσα δεν αποδεικνύει καθοιονδήποτε τρόπο ακόμη και την αιτία στην οποία οφείλονται οι αμέσως ανωτέρω αλλοιώσεις της ένδικης μετρητικής διάταξης, και συγκεκριμένα εάν αυτές οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση ή σε κάποιον άλλον εξωγενή παράγοντα, δεδομένων της ηλικίας του ενδίκου μετρητή, ο οποίος χρονολογείται τουλάχιστον από το θέρος του έτους 2012 [βλ. το φωτοτυπικό αντίγραφο του υπ' αριθμ. ΔΑΚ ./08-06-2012 έγγραφου δελτίου αναφοράς καταμετρητή, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. ./21 -01 -2020 απαντητικό έγγραφο, με θέμα «Ένσταση σχετικά με τη ρευματοκλοπή στην παροχή . (Δ.Α.Ρ. .)», που προσκομίζει η ενάγουσα], καθώς και της τοποθέτησης του σε εξωτερικό σημείο του ενδίκου ακινήτου ιδιοκτησίας της εναγομένης, και δη επί οδού, με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, να είναι έκθετος στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και του ότι το εν λόγω ακίνητο είχε γίνει, κατά το παρελθόν, στόχος διαρρηκτών, οι οποίοι είχαν προκαλέσει πολλαπλές φθορές σ' αυτό (βλ. την οικεία ένορκη βεβαίωση, όπως διαλαμβάνεται στην υπ' αριθμ. ./27-09-2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πατρών, που προσκομίζει η εναγόμενη). Συνακόλουθα των ανωτέρω, ουδόλως αποδεικνύεται, επιπροσθέτως, ότι η εναγόμενη τέλεσε καθοιονδήποτε τρόπο το αδίκημα της παραβίασης σφραγίδων (άρθρο 178 του Π.Κ.), απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου αγωγικών ισχυρισμών της ενάγουσας ως ουσιαστικά αβάσιμων.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ
Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5