logo-print

Απόρρητο επικοινωνιών: Τι αλλάζει στη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης (ΑΔΑΕ)

Διατάξεις που αφορούν το ειδικό αρχείο με τις διατάξεις άρσης του απορρήτου, τις ομάδες ελέγχου της ΑΔAE, και την παράταση της θητείας προϊσταμένων της Αρχής

14/05/2020

10/03/2022

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Διατάξεις αναφορικά με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείο Δικαιοσύνης που βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο Β του όγδοου μέρους του νομοσχεδίου καλύπτει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ομάδων ελέγχου της ΑΔAE, το ειδικό αρχείο της ΑΔΑΕ με τις διατάξεις άρσης του απορρήτου και την παράταση της θητείας προϊσταμένων της Αρχής.

Διαβάστε σχετικά: ΑΔΑΕ για 13033: Αναμένεται το πόρισμα της ομάδας εκτάκτου ελέγχου των παρόχων κινητής τηλεφωνίας

Λειτουργία ομάδων ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προστίθεται νέα παρ. 2 στον ν. 3115/2003 (Α' 47), με ανάλογη αναρίθμηση των λοιπών παραγράφων.

Στόχος της νέας παραγράφου είναι η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που ασκεί η Ολομέλεια ως όργανο διοίκησης της Αρχής. Η ρητή απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. εκτιμάται με βεβαιότητα ότι θα συμβάλλει στον ορθολογικό επιμερισμό τους και στην αποτροπή σύγχυσης ως προς το όργανο από το οποίο εκπορεύεται κατά περίπτωση, έκαστη αρμοδιότητα.

Αναφορικά δε με τη λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε., τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 7, επιδιώκοντας τον σαφέστερο καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. ως διοικητικού και πειθαρχικού προϊσταμένου του προσωπικού της Αρχής, καθώς επίσης και ως συντονιστή του συνολικού έργου της Αρχής.

Επιχειρείται επίσης, διά της εξουσιοδότησης υπογραφής και της ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων, σε μέλη της διοίκησης ή του προσωπικού, η δυνατότητα αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, όπου αυτό κρίνεται επωφελές για τη ταχύτερη και απλούστερη υλοποίηση του κατά περίπτωση, επιδιωκόμενου έργου.

Τέλος, στο ίδιο άρθρο προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, με ταυτόχρονη αναρίθμηση της έως σήμερα ισχύουσας παραγράφου 5 σε 7, με σκοπό τη δυνατότητα αξιοποίησης και περισσότερο ενεργού συμμετοχής των μελών της Διοίκησης στη λειτουργία της Αρχής.

Διαβάστε επίσης: Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για παραγραφή, παύση ποινικής δίωξης και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο (Σχέδιο νόμου)

Ειδικότερα, εξειδικεύεται η ήδη προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 5 εδ. β) του ν. 3051/2002 (Α' 220) δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μέλη των Διοικήσεων των ανεξάρτητων αρχών. Δεδομένης της χρόνιας υποστελέχωσης της Α.Δ.Α.Ε. και της ήδη προβλεπόμενης υποχρεωτικής συμμετοχής των μελώντης Διοίκησης στις ομάδες ελέγχου της Αρχής, των οποίων προΐστανται, είναι φανερό ότι στην πράξη, υφίσταται ήδη η συμμετοχή των μελών στο τρέχον έργο της Αρχής.

Με τη παρούσα τροποποίηση, επιδιώκεται η διεύρυνση της εμπλοκής τους σε όλο το πεδίο λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Αρχής. Για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, κρίνεται σκόπιμο τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 να προστεθούν ως νέα παρ. 6, χωρίς να προτείνονται μεταβολές στο περιεχόμενο της.

Αναλυτικά η διάταξη του άρθρου 74 αναφέρει:

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3115/2003 (Α' 47) προστίθεται νέα παρ. 2, ως εξής: «2. Η Ολομέλεια ασκεί τις προβλεπόμενες σης περ. γ), ε), ι), ια) και ιβ) της παρ. 1 αρμοδιότητες.»

2. Oι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 6 αναριθμούνται αντίστοιχα σε 3, 4, 5, 6 και 7.

3. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3115/2003 (Α' 47) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού, εκδίδει τις ατομικές πράξεις που το αφορούν και ασκεί την επ' αυτού πειθαρχική εξουσία. Ασκεί επίσης, καθήκοντα συντονισμού και διοίκησης των υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε., καθώς και παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων, πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Α.Δ.Α.Ε.. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασήτου να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε μέλη της Αρχής. Επίσης, μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη ή άλλα όργανάτης να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της Α.Δ.Α.Ε.. Με απόφαση του Προέδρου μπορούν να ανατίθενται στα μέλη ή στο προσωπικό της συγκεκριμένα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης.»

4. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3115/2003 (Α' 47) προστίθενται παρ. 5 και 6, ως εξής: «5. Με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα τακτικά μέλη της Α.Δ.Α.Ε. για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής.

5. Η Α.Δ.Α.Ε. εκπροσωπείται έναντι τρίτων δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο και, όταν αυτός κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος και του Αντιπροέδρου, η Α.Δ.Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών, σε άλλο μέλος της.»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3115/2003 αναριθμείται σε 7.

Διάταξη για το ειδικό αρχείο της Α.Δ.Α.Ε.

Στο άρθρο 75 προτείνεται η τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, με στόχο την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του αρχείου της Α.Δ.Α.Ε., όπου τηρούνται οι διατάξεις περί άρσης του απορρήτου.

Πρόκειται για κρίσιμη αρμοδιότητα της Αρχής, καθόσον αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση των διατάξεων περί νόμιμων άρσεων του απορρήτου, κατ' εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 19 του Συντάγματος.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των προαναφερόμενων διατάξεων ξεπερνά κατ' έτος τις δέκα χιλιάδες, σημειωτέον ο αριθμός τους για το έτος 2018 ανήλθε στις δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες, περίπου, είναι φανερό ότι ο Πρόεδρος και ένα μόνο μέλος της Διοίκησης δεν αρκούν για τη διεκπεραίωση τού εν λόγω έργου. Αυτό που επιδιώκεται, συνεπώς, με την προτεινόμενη διάταξη είναι η δυνατότητα διεύρυνσης του κύκλου των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων προσώπων προς πληρέστερη και ταχύτερη υλοποίηση της κρίσιμης αυτής αποστολής της Αρχής.

Αναλυτικά η διάταξη του άρθρου 75 αναφέρει:

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (Α' 121) αντικαθίσταται ως εξής: «Η σχετική αλληλογραφία είναι απόρρητη. Οι διατάξεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών τηρούνται σε ειδικό αρχείο. Στο αρχείο αυτό έχουν πρόσβαση ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε., ένα ακόμη μέλος της, καθώς και μέλη του προσωπικού της, τα οποία είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο από τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.»

Θητεία Προϊσταμένων της Αρχής

Η επικείμενη λήξη θητειών των υπηρετούντων στις θέσεις του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου και της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Διεθνών Σχέσεων, σε συνδυασμό με την αδυναμία επαναπροκήρυξης των θέσεων αυτών, όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,, προκαλεί σοβαρά ζητήματα λειτουργίας για την ήδη υποστελεχωμένη ΑΔΑΕ. Με την παρούσα ρύθμιση, προτείνεται η βραχεία παράταση των υφιστάμενων θητειών, κατά ένα έτος, με στόχο να δοθεί χρόνος στην Αρχή, μετά το πέρας της έκτακτης συγκυρίας, να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων.

Αναλυτικά η διάταξη του άρθρου 76 αναφέρει:

Η θητεία των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Α.Δ.Α.Ε του άρθρου 14 του π.δ. 40/2005 (Α' 59), η οποία λήγει μέχρι τις 31 Μαίου 2020, δύναται να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.

Η ως άνω παράταση αποφασίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής.

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

send