logo-print

Αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιών από διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος (ΣτΚ)

Σύσταση προς την ΔΕΔΔΗΕ από τον Συνήγορο του Καταναλωτή (ευθύνη Διαχειριστή Δικτύου Διανομής)

17/03/2017

16/11/2017

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δημοσιοποίησε έγγραφη σύστασή του προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφορικά με το ζήτημα της αποζημίωσης καταναλωτή λόγω πρόκλησης ζημιών από διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η σύσταση εκδόθηκε έπειτα από αναφορά καταναλωτή, σύμφωνα με την οποία από βλάβη που σημειώθηκε στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, προκλήθηκε 10ωρη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και βλάβη σε κλιματιστικό, το οποίο ήταν εγκαταστημένο στο διαμέρισμά του.

Αναλυτικά η σύσταση:

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα.

Σχετικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 1ης Ιανουαρίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 251/4-1-2017) του κ................. στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 4 του ν.3297/2004), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η Αρχή μας έχει ήδη εκδώσει έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα (αριθ. πρωτ. 379/8 Σεπτεμβρίου 2009) σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την πρόκληση ζημιών από διαταραχές στην τάση, καθώς και την ευθύνη των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (βλ. άρθρο 127 ν. 4001/2011).

Kατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του υπό κρίση φακέλου και των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σύσταση της Αρχής και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη:

A) τις συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης τους οποίους οφείλει να τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη διασφάλιση της ποιότητας της τάσης του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (σωστή μελέτη- κατασκευή, ανανέωση και επιτήρηση δικτύου, επιθεώρηση – συντήρηση εγκαταστάσεων, ρύθμιση τάσης, ύπαρξη εξοπλισμού προστασίας – γείωση δικτύου, συντονισμό των διαταραχών των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών) (βλ. άρθρο 127 ν.4001/2011, άρθρα 14,15,16 και 43 - 50, 70, 79 Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και άρθρο 8 ν.2251/1994, όπως ισχύουν), καθώς και το οικείο βάρος απόδειξης για την τήρησή τους, το οποίο φέρει ο Διαχειριστής του Δικτύου (βλ. άρθρο 8 ν.2251/1994, όπως ισχύει),

Β1) το γεγονός ότι η ύπαρξη διαταραχών στην τάση του ηλ. ρεύματος αποτελεί ενδογενές και αναπόφευκτο φαινόμενο της κανονικής λειτουργίας των δικτύων μεταφοράς καιδιανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/1999, άρθρα 22, 27 και 34 παρ.3 Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας),

Β2) το γεγονός ότι ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση λήψης μέτρων προστασίας της εσωτερικής εγκατάστασης, καθώς και επιμέρους ευαίσθητων και ακριβών συσκευών από τις διαταραχές της τάσης (βλ. πρότυπο ΕLOT 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις” Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 και Φ.50/503/168/19.04.2011 Φ.Ε.Κ Β844 και ΑΚ 300), ωστόσο ζημίες από τις διαταραχές της τάσης μπορούν να προκληθούν και παρά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων,

Γ) τη μη υποχρέωση συνεχούς παρακολούθησης της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας στο Δίκτυο από τον Διαχειριστή Δικτύου, καθώς και τη δυνατότητα εξατομικευμένης παρακολούθησης ανά παροχή μετά από σχετικό αίτημα ή και περιοχών του Δικτύου μετά από απόφαση της ΡΑΕ (βλ. άρθρο 29 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ),

Δ) τις αποφάσεις του Εφετείου Δωδεκανήσου 204/2013 και του Εφετείου Λάρισας 598/2006 σχετικά με τη γνήσια αντικειμενική ευθύνη του Διαχειριστή του Δικτύου (ευθύνη από διακινδύνευση) για τις ζημιές που προκαλούνται από τη δραστηριότητά του και

Ε) την υπ' αριθ.15800/27-5-2016 έγγραφη Σύσταση της Αρχής μας σύμφωνα με την οποία:

Για ζημίες αποδεδειγμένου ύψους έως και εξακοσίων (600) ευρώ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να προβαίνει σε καταβολή πλήρους αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την οικεία αναφορά.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία της συνολικής ζημίας κάθε παροχής είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερη του ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ, να προβαίνει σε καταβολή επιπρόσθετης της προηγούμενης παραγράφου αποζημίωσης, ίσης με το ήμισυ της αξίας, της υπερβαίνουσας το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, προκληθείσης θετικής ζημίας κάθε καταναλωτή.

2. Τη μη υποβολή στοιχείων αναφορικά με την τήρηση των συναλλακτικών υποχρεώσεων ασφάλειας και πρόνοιας (βλ. 1α) από τον Διαχειριστή Δικτύου καθώς και τη μη ύπαρξη στοιχείων σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας στην υπό κρίση περιοχή ή παροχή (βλ. Γ).

3. Το γεγονός ότι από τη βλάβη που σημειώθηκε στο δίκτυο, έξω από την πολυκατοικία επί της οδού ............, προκλήθηκε 10ωρη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και βλάβη σε κλιματιστικό μάρκας FUJITSU ASYG-35LLCR, που είναι εγκαταστημένο στο διαμέρισμα του καταναλωτή, όπως διαπιστώθηκε μετά την επάνοδο του ρεύματος, όταν κλήθηκε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Αντιπροσωπείας, το οποίο πιστοποίησε ότι η πλακέτα λειτουργίας του κλιματιστικού καταστράφηκε λόγω υπέρτασης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς:

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: να προχωρήσει σε καταβολή αποζημίωσης ίσης με το σύνολο της αξίας της αποδεδειγμένης προκληθείσας θετικής ζημίας του κ. ................., ύψους 203 ευρώ.

II) Καλεί την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον κ................ να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

III) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ο κ................... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.

Δείτε αναλυτικά τη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
send