Αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική εποπτεία επί σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων

Γνωμοδότηση 185/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

07/12/2018 - 12:02

Με την υπ' αριθμ. 185/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική εποπτεία επί σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων.

Ειδικότερα, το ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης (Α.Δ.Μ.Ο.). αφορούσε στο εάν, ενόψει των οριζομένων στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Καν(ΕΕ) 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, στα άρθρα 28 ΑΚ και 2 (παρ. 3 περ. γ', 4) και 61 (παρ. 1) του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών (ν. 4182/2012 - Α' 185), καθώς και του διδόμενου ιστορικού:

α) είναι αρμόδια η Διοίκηση για τη διοικητική εποπτεία σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων που απεβίωσαν προ της ισχύος ως άνω κανονισμού, καθώς και για τη διαπίστωση του κληρονομικού δικαιώματος επ αυτών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 61 επ. του πιο πάνω Κώδικα και

β) σε καταφατική περίπτωση ποιά είναι η αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία:

αα) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου της τελευταίας κατοικίας του κληρονομουμένου, κατ' αρθρ. 61 (παρ. 1) του Κώδικα,

ββ) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου των ακινήτων της κληρονομίας, κατ' αρθρ. 2 (παρ. 3 περ. γ') ή

γγ) ο Υπουργός Οικονομικών, κατ' αρθρ. 2 (παρ. 4) του Κώδικα.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

α) Η Διοίκηση είναι αρμόδια για τη διοικητική εποπτεία σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων, που απεβίωσαν προ της ισχύος του Καν(ΕΕ) 650/2012 καθώς και για τη διαπίστωση του κληρονομικού δικαιώματος επ’ αυτών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και άλλες διατάξεις (ν.4182/2013).

β) Αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση εποπτείας επί των συγκεκριμένων σχολαζουσών κληρονομιών αλλοδαπών κληρονομουμένων, είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης.

Κατεβάστε τη γνωμοδότηση 185/2018