logo-print

Το «Click away» σε 10 συν 1 σημεία: Πρακτικές Συμβουλές για τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

Επιμέλεια: Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης, Βασίλης Καρκατζούνης

Αν μη τι άλλο, η πανδημία έχει εμπλουτίσει την καθημερινότητά μας με ένα σύνολο λέξεων, οι οποίες πλέον αποτυπώνονται και σε επίσημα νομοθετικά κείμενα, τα γνωστά μας "ΦΕΚ" (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης) για τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19.

Μεταξύ των ξενόφερτων λέξεων - δηλωτικών αντίστοιχων διαδικασιών - η πλέον πρόσφατη είναι το "click away".

Τη συναντούμε πρώτη φορά στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189 (ΦΕΚ Β' 5486), όπου προβλέπεται η καθολική αναστολή λιανεμπορίου, εξαιρουμένης της διαδικασίας ηλεκτρονικών αγορών εξ αποστάσεως, με παράδοση από την επιχείρηση ή συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, αλλά και της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).

Τι πρέπει να προσέξει όμως ένας Επιχειρηματίας που αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα; Ας εξετάσουμε το ερώτημα σε έντεκα σημεία.

1. Η διαδικασία του Click away νομικά υπάγεται στην κατηγορία των συμβάσεων από απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος οφείλει να συμμορφώνεται αναλόγως με τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994, άρθρα 3α επόμενα), τη νομοθεσία ηλεκτρονικού εμπορίου (Π.Δ. 131/2003) αλλά και τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR και Ν. 3471/2006).

2. Για τη νομότυπη παράδοση του προϊόντος, απαιτείται σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: α) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, β) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.

3. Η παραλαβή μπορεί να γίνει από ένα (1) άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων. Κατά την παραλαβή και με ευθύνη του εμπόρου, πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, ότι ο αριθμός ατόμων στην αναμονή δεν υπερβαίνει τα εννέα (9) άτομα και μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής είναι δέκα (10) λεπτά. Η παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων ελλοχεύει τον κίνδυνο υψηλών προστίμων, τα οποία μάλιστα επιβάλλονται άμεσα με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες στη σχετική υπουργική απόφαση.

4. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά κατά την καταχώριση της παραγγελίας ή με POS κατά την παραλαβή.

5. Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι «νομικά» υπάρχουν δύο τρόποι κατάρτισης μιας σύμβασης. Όταν η γίνεται επιλογή και προπληρωμή του προϊόντος από τον πελάτη, τότε καταρτίζεται μια «σύμβαση από απόσταση», όταν όμως γίνεται απλώς «κράτηση» του προϊόντος και η σύμβαση θα καταρτιστεί αν το προϊόν αρέσει στον καταναλωτή και θα το αγοράσει πληρώνοντας μέσω POS, τότε αυτό δεν συνιστά «σύμβαση από απόσταση», αλλά ενδεχομένως «σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος».

6. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε από την Οδηγία 2011/83/ΕΕ – αιτιολογική σκέψη 20 -, η οποία προβλέπει ότι μια σύμβαση που ξεκίνησε με εξ αποστάσεως επικοινωνία αλλά τελικά συνήφθη στον επαγγελματικό χώρο του εμπόρου θα πρέπει να θεωρείται σύμβαση εξ αποστάσεως. Όμως, κατά την ίδια Οδηγία - αιτιολογική σκέψη 22 -, οι χώροι στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό, όπως οδοί, εμπορικά κέντρα, παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και δημόσια μέσα μεταφοράς, που ο έμπορος χρησιμοποιεί εκτάκτως για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες ή οι χώροι εργασίας, δεν θα πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα.

7. Όροι Ηλεκτρονικών Αγορών. Σε αμφότερες περιπτώσεις, απολύτως απαραίτητη θα πρέπει να θεωρηθεί η σωστή αναγραφή των όρων με τους οποίους πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές αγορές. Προς τούτο, ο έμπορος οφείλει να τηρήσει όσα προβλέπονται στα άρθρα 3α-3δ του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.

8. Τηλεφωνική Κράτηση. Εάν η σύμβαση συνάπτεται τηλεφωνικά ή με άλλο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο έμπορος παρέχει, πάνω στο συγκεκριμένο μέσο ή διά του συγκεκριμένου μέσου πριν από τη σύναψη αυτής της σύμβασης, τουλάχιστον τις προσυμβατικές πληροφορίες που αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, την ταυτότητα του εμπόρου, τη συνολική τιμή, το δικαίωμα υπαναχώρησης, τη διάρκεια της σύμβασης.

9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης. Και στις αγορές click away, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Περισσότερα για το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εφόσον ο έμπορος επεξεργάζεται δεδομένα του καταναλωτή για σκοπούς κατάρτισης της σύμβασης, οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή καταλλήλως σύμφωνα με το άρθρο 13 του GDPR. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα του καταναλωτή για σκοπούς εμπορικής προώθησης ( όπως για παράδειγμα ενημέρωση για προσφορές μέσω sms ή email) εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006 ή ο καταναλωτής παρέχει τη σχετική συγκατάθεσή του.

11. Όλα τα παραπάνω φυσικά δεν αναιρούν τυχόν άλλες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους ή την περίπτωση που διατηρούν γενικώς ιστοσελίδα ή ηλεκτρονικό κατάστημα. Όπως και στις περισσότερες αντίστοιχες καταστάσεις, η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία.

*Η φωτογραφία έχει μεταφορτωθεί από το χρήστη Bluelazuli στη Wikimedia, με άδεια Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

send