logo-print

Διαγωνισμός δικηγόρων, Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας και καθήκοντα δικαστικών υπαλλήλων: Τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης

08/07/2021

08/07/2021

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολιτειολογία

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1, αφαιρείται η πρόβλεψη για τη συμμετοχή δικηγόρου, ως μέλους, στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,  επιλύοντας έτσι την σύγχυση που προκύπτει ως προς αριθμό των μελών της Επιτροπής, λαμβανομένων υπόψη των διατυπώσεων των παρ. και 2 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2, δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης των μελών των Κεντρικών Επιτροπών Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου έτους 2019 και Β’ εξεταστικής περιόδου έτους 2019 που περάτωσαν επιτυχώς έργο τους, αλλά δεν κατέστη δυνατή, εντός της προθεσμίας του άρθρου 40 του ν. 849/1978, η έκδοση των σχετικών ΚΥΑ, λόγω μη έγκαιρης ανάληψης σχετικής υποχρέωσης.

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 3, στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων  που σχετίζονται με τη συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων σε ομάδες εργασίας για έργα πληροφορικής της δικαιοσύνης και την επεξεργασία διαταγμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κατά την αιτιολογική έκθεση, ιδίως ενόψει της πανδημίας, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων για αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των έργων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της τροπολογίας:

Άρθρο 1. Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4194/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), ως προς τη συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

2. α) Η Ε Επιτροπή της παρ. 1 ορίζεται για τρία (3) έτη, εδρεύει στην Αθήνα και λειτουργεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και αποτελείται από:

αα) τον Κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο του Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών Χώρας ή τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, αβ) έναν καθηγητή Νομικού Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τον αναπληρωτή του, ως μέλος και αγ) τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους ως μέλη.

β) Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πτυχιούχος νομικής ή έμμισθος δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στην Επιτροπή παρέχεται υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή από τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Άρθρο 2. Αποζημίωση μελών των Κεντρικών Επιτροπών Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Δικηγόρων

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α 232), στις κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης στις καθορίζεται, η αποζημίωση των μελών των Κεντρικών Επιτροπών Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Δικηγόρων Α εξεταστικής περιόδου έτους 2019 και Β εξεταστικής περιόδου έτους 2019, δύναται να προσδίδεται αναδρομική ισχύς έως τρία (3) πριν από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 3. Καθήκοντα δικαστικών υπαλλήλων - Τροποποίηση άρθρου 112 ν. 4798/2021

1. Στο άρθρο 112 του ν. 4798/2021 (Α 68), περί των καθηκόντων των δικαστικών υπαλλήλων, προστίθεται παρ. 3 και άρθρο 112 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 112 - Υποχρέωση εκτέλεσης καθηκόντων

1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου και ειδικότητάς του.

2. Σε περίπτωση επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν άλλο τρόπο, επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικό υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά του ή για τις έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. Η ανάθεση γίνεται απόφαση του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του Γενικού Επιτρόπου, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόμη μήνες, με όμοια απόφαση. Ειδικά για τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Επιτρόπου. Ο χρόνος ανάθεσης μπορεί να παραταθεί συνολικά έως (2) έτη, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Η συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων με αντικείμενο την ανάπτυξη, την προώθηση και τη βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που συμμετέχουν σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων και δράσεων, επιλέγονται με πράξη του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, στην οργάνωση του οποίου ή της οποίας αποσκοπούν οι προς υλοποίηση δράσεις και στο οποίο υπηρετούν.».

2. Το άρθρο 96 του ν. 4798/2021 τροποποιείται προκειμένου να προστεθεί παραπομπή στην παρ. 3 του άρθρου 112, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 96 - Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων

Ο δικαστικός υπάλληλος έχει δικαίωμα να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου στον οποίο ανήκει και της ειδικότητάς του, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 112.».

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ
Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24