logo-print

Διαγωνισμός για τα νέα δελτία ταυτότητας - Απόρριψη αιτήσεων αναστολής (ΣτΕ ΕΑ 244-5/2021)

Αρμοδιότητα του ΣτΕ κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της ασφάλειας και στην περίπτωση απόρρητης διαγωνιστικής διαδικασίας

01/09/2021

01/09/2021

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αιτήσεις αναστολής συμμετεχόντων σε διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος χαρακτηρίστηκε απόρρητος με υπουργική απόφαση, για την «Προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), για την εκτύπωση - προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών - Κάρτας Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΣτΕ ΕΑ 244-5/2021).

Αρχικά, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η επίμαχη σύμβαση εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2009/81/ΕΚ και 2014/24/ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και από τις ειδικές «δικονομικές» διατάξεις των νόμων 3978/2011 και 4412/2016.

Ωστόσο, διατηρεί την αρμοδιότητά του για την εκδίκαση διαφορών που αναφύονται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερομένων, κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της ασφάλειας, ακόμη και στην περίπτωση που αυτές εξαιρούνται από την οδηγία 2009/81/ΕΚ, λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς τους, του γεγονότος ότι έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες ως εκ του αντικειμένου τους και συνοδεύονται από ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του κράτους, η δε διαδικασία διενέργειάς τους διεξάγεται με όρους και περιορισμούς που δεν απαντώνται στις συνήθεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Επομένως, εν προκειμένω, κρίθηκε ότι παραδεκτώς ζητείται προσωρινή δικαστική προστασία με αίτηση αναστολής, κατ’ άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, ενώπιον του ΣτΕ.

Περαιτέρω, το δικαστήριο έκρινε πως οι λόγοι που προβάλλονται με την αίτηση ακύρωσης, με τους οποίους πλήττεται η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.

Ειδικότερα, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας ένωσης εταιρειών, δεν είναι πλήρης και επαρκής η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος αυτής με το οποίο απορρίφθηκε η ένστασή της ως προς τους λόγους με τους οποίους αμφισβήτησε την απόρριψη της προσφοράς της, λόγω των αποκλίσεων που διαπιστώθηκαν στον φάκελο της τεχνικής της προσφοράς από τους απαράβατους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η αιτούσα αμφισβητεί, επίσης, τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που απορρίφθηκε η ένστασή της, αναφορικά με τις πλημμέλειες που επεσήμανε στους φακέλους των συνδιαγωνιζομένων της.

Ομοίως, κατά την κρίση του δικαστηρίου, και οι λόγοι ακύρωσης με τους οποίους η αιτούσα αμφισβητεί τη νομιμότητα της παράλειψης της Διοίκησης να της χορηγήσει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των προσφορών των συνδιαγωνιζομένων, δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι. Εφόσον, όμως, για το ζήτημα που θίγεται με τους παραπάνω ισχυρισμούς, δεν υπάρχει πάγια νομολογία του ΣτΕ ή νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι λόγοι αυτοί δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.

Τέλος, κρίθηκε από το δικαστήριο πως η οικονομική βλάβη την οποία επικαλείται η αιτούσα είναι επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησής της. Τούτο δε, ανεξαρτήτως των λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που επικαλείται η Διοίκηση με το έγγραφο απόψεων.

Δείτε την περίληψη των αποφάσεων εδώ.

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ