logo-print

Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων: Ανοίγει ο δρόμος για διεξαγωγή μέσω διαδικτύου - Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης

Ρυθμίσεις και για τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν. 3869/2010)

21/04/2021

22/04/2021

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Πολιτειολογία

Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων και τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων του ν. 3869/2010 προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Διαβάστε επίσης: Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων - Τι προβλέπεται για τους «βοηθούς δικαστών»

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει:

Άρθρο 1 Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων

Ο διαγωνισμός υποιμήφιων δικηγόρων α' και β' εξεταστικής περιόδου 2021 δύναται, κατ' εξαίρεση, να διενεργηθεί είτε προφορικά είτε γραπτά, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και περιορισμοί.

Ο ως άνω διαγωνισμός δύναται να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ταυτοποίηση/πιστοποίηση των υποψηφίων και η δυνατότητα επιτήρησής τους.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζονται ο ακριβής χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για τη διενέργεια ταυ διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των άρθρων 18 επ. του Κώδικα Δικηγόρων.

Άρθρο 2 Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες - Τροποποίηση άρθρου 47 ν. 4557/2018

Η παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α' 139) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία ή επί τιμή, με γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ο εν ενεργεία ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή τον με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, και διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Ο επί τιμή ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επιλέγεται μαζί με ταυ αναπληρωτή του με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης ύστερα από πρόταση του τελευταίου και γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής για την καταλληλότητα του προτεινομένου προσώπου. Ο Πρόεδρος της Αρχής Είναι πλήρους απασχόλησης.».

Άρθρο 3 Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων του ν. 3869/2010

Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του N. 3869/2010 (Α' 130), που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, και η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 με πράξη του προέδρου του τμήματος ή ταυ προϊσταμένου του δικαστηρίου και έχει οριστεί νέα ημέρα και ώρα συζήτησης μετά τις 15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ του ν. 3869/2010.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού του παρόντος υποβάλλεται έως και τις 30.6.2021.

Άρθρο 4 Μετατάξεις πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια

Στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016 (Α'224) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

"8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτραπείες της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά η μετάταξη των μονίμων υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά στους φορείς της παρ. 1, μέσω των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδια όργανα αξιολόγησης των υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των ως άνω φορέων υποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων κατά τη διαδικασία τον άρθρου 223 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από τα δικαστικό συμβούλιο. Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη μετάταξης κοινοποιείται αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στου ίδιο, ο οποίος υποχρεούται υα αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση τα αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την πιο πάνω κοινοποίηση.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία.

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR