logo-print

Διαχείριση στερεών αποβλήτων σε ρυμοτομούμενο ιδιόκτητο οικόπεδο

Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολίτη σχετικά με τη συσσώρευση στερεών αποβλήτων και τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών σε ιδιόκτητο ρυμοτομούμενο ακίνητο

26/05/2015

16/11/2017

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάτοικος στο Νέο Ηράκλειο Αττικής προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη καταγγέλλοντας τις ανθυγιεινές συνθήκες που είχαν δηµιουργηθεί εντός ιδιόκτητου οικοπέδου προς ρυµοτόµηση.

Οι συναρµόδιες υπηρεσίες (∆ήµος Ηρακλείου, Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών, ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας και πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) είχαν ήδη πραγµατοποιήσει πλήθος αυτοψιών και είχαν διαπιστώσει συσσώρευση ογκωδών αντικειµένων, µεταξύ των οποίων παλαιά οχήµατα, καθώς και µεγάλου όγκου απορριµµάτων, µε κίνδυνο ανάπτυξης εστιών µόλυνσης από τρωκτικά και έντοµα, καθώς και δυνητικό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους (ΟΤΚΖ) θεωρούνται στερεά απόβλητα και, εφόσον έχουν εγκαταλειφθεί, περιέρχονται στην κυριότητα των δήµων. Παρέχεται η δυνατότητα να τα διαχειρίζονται ιδιώτες, κατόπιν αδείας, εφόσον έχουν τον κατάλληλο χώρο και την υποδοµή και εφόσον έχουν καθοριστεί, κατά περίπτωση, οι χώροι όπου επιτρέπεται η τελική διάθεσή τους.

Για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα που είναι επιβλαβή για το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα, προβλέπεται ορθή διαχείριση και εφαρµογή των διατάξεων για την περιβαλλοντική ζηµία, σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις καθαρισµού της ιδιοκτησίας τους εντός πόλεων, οι δήµοι έχουν την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού αυτών, µε επιβολή στη συνέχεια, προστίµου σχετικής δαπάνης καθαρισµού και υποβολή µήνυσης για ποινικό αδίκηµα.

Η Αρχή ζήτησε από τις αρµόδιες υπηρεσίες τη διενέργεια ελέγχων για τα οχήµατα, που είχαν συγκεντρωθεί στη συγκεκριµένη ιδιοκτησία, για την άδεια άσκησης επαγγέλµατος επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων του ιδιώτη που τα διαχειριζόταν, καθώς και για την άδεια, υποδοµή και εξοπλισµό διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επίσης, αναζητήθηκε η ενδεχόµενη επιβολή προστίµων για πολεοδοµικές, περιβαλλοντικές και λοιπές παραβάσεις.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου πραγµατοποιήθηκε µεγάλος αριθµός αυτοψιών από τις συναρµόδιες υπηρεσίες και διαπιστώθηκαν: αλλοίωση του τοπίου της περιοχής και σαφής παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, έλλειψη απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη συγκεκριµένη θέση και αδράνεια του ∆ήµου Νέου Ηρακλείου ως προς την επίσπευση εφαρµογής της πράξης αναλογισµού τακτοποίησης του οικοδοµικού τετραγώνου.

∆εδοµένου ότι η εν λόγω ιδιοκτησία βρισκόταν σε διαδικασία τακτοποίησης από πολεοδοµική άποψη, η Αρχή ζήτησε από το ∆ήµο Νέου Ηρακλείου την οριστική τακτοποίηση και διάνοιξη των οδών του αντίστοιχου οικοδοµικού τετραγώνου, µε σκοπό τη διαφύλαξη της επικείµενης δηµόσιας έκτασης, αλλά και της υγείας των περιοίκων.

Επειδή οι υπηρεσίες πραγµατοποίησαν πληµµελείς καθαρισµούς εντός του οικοπέδου λόγω αδράνειας των υπηρεσιών και αδυναµίας εξασφάλισης κατάλληλων µέσων αποµάκρυνσης των αντικειµένων, ο Συνήγορος του Πολίτη επέµεινε στον πλήρη καθαρισµό του οικοπέδου, βάσει εντολής Εισαγγελέα, µε αποτέλεσµα να ολοκληρωθεί η εξυγίανση και αποκατάσταση του οικοπέδου, µε την πλήρη αποµάκρυνση όλων των απορριµµάτων, πτωµάτων ζώων, οργανικών συστατικών επικίνδυνων για τη ∆ηµόσια Υγεία, αντικειµένων και οχηµάτων.

Διαβάστε την απάντηση του Δήμου Ηρακλείου εδώ.

Πηγή: synigoros.gr

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
send