logo-print

Διευκρινήσεις για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (Εγκύκλιος)

Δικαιούμενοι μεταφοράς - χιλιομετρικές αποστάσεις - Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται διευκρινήσεις επί της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο Υπουργείο μας, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών έπειτα από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ με Α.Δ.Α.: 6ΛΩΑ465ΧΘ7-Ρ37 στις 26-9-2018 (ΦΕΚ Β’ 4217), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Δικαιούμενοι μεταφοράς - χιλιομετρικές αποστάσεις

α) Στο άρθρο 1 περιγράφεται ο γενικός κανόνας με τον οποίο προσδιορίζονται οι δικαιούμενοι μεταφοράς μαθητές και οι τρόποι μεταφοράς τους, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική βαθμίδα. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης κατοικίας μαθητή – σχολικής μονάδας, λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη και ασφαλέστερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν.

Η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, προκειμένου να υπολογιστεί η απόσταση αυτής από τη σχολική μονάδα, πιστοποιείται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας) ή τελευταίο εκκαθαριστικό στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή του κατά νόμο επιτρόπου αυτού. Υπεύθυνες δηλώσεις φιλοξενίας δεν γίνονται δεκτές.

β) Στα όρια των χιλιομετρικών αποστάσεων της περίπτωσης Β του άρθρου 1 για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών και στην υποπερίπτωση α. στα 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρεται η φράση «κατ’ ελάχιστον μέχρι την Β’ Τάξη του Δημοτικού». Με τη φράση αυτή εννοείται ότι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και την Β΄ τάξη του Δημοτικού, μεταφέρονται για λόγους ασφάλειας, αποκλειστικά με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, ακόμη και αν υφίστανται δημόσια αστική, υπεραστική, δημοτική συγκοινωνία ή είναι διαθέσιμα ίδια μέσα Δήμων και Περιφερειών, ενώ είναι στη διακριτική ευχέρεια των Περιφερειών η μεταφορά μαθητών και των λοιπών τάξεων Π/βάθμιας Εκπαίδευσης μέσω δημόσιας σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στη νέα ΚΥΑ περιλαμβάνονται στους δικαιούμενους δωρεάν μεταφοράς τα νήπια β’ προσχολικής ηλικίας (προνήπια).

γ) Βάσει των διατάξεων του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α΄109) και της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 120), όπως ισχύουν, γίνεται σαφές ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκτός των περιπτώσεων, που για εκπαιδευτικούς λόγους όπως αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του μαθητή σε σχολείο εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής.

δ) Για τη μεταφορά των μαθητών της Γ’ τάξης Δημοτικού για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης επιβάλλεται ελάχιστο χιλιομετρικό όριο (1.200 μ.) και μέγιστο (25.000 μ). Η μεταφορά των μαθητών γίνεται είτε με τα ίδια μέσα των Δήμων ή των Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β του άρθρου 2 της αρ. 50025/2018 ΚΥΑ είτε, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορο από πλευράς κόστους, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου άρθρου. Ωστόσο, με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση του προγραμματισμένου κόστους, δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν μεταφορά των εν λόγω μαθητών για αποστάσεις από 600-1200 μέτρα, σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της μετακίνησης και την προστασία της υγείας των μαθητών.

ε) Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159), επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθεται στην εν λόγω ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών της οικείας περιφερειακής ενότητας, δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς. Έτσι, η Περιφέρεια δύναται, σε εξαιρετικές πάντα περιπτώσεις, να προβαίνει σε διαφοροποίηση των ορίων που τίθενται στην ΚΥΑ και να μεταφέρει με δημόσια σύμβαση μαθητές σε αποστάσεις μικρότερες των κατωτέρων ορίων, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159) . 

2. Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

Στην υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ μειώθηκε από ενενήντα (90) λεπτά σε εξήντα (60) λεπτά, ο χρόνος αναμονής για τους μαθητές οι οποίοι λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπολοίπους έως την πραγματοποίηση του επόμενου δρομολογίου. Προκειμένου να μπορεί να εφαρμοσθεί απρόσκοπτα η παρούσα διάταξη οι Περιφέρειες επικοινωνούν με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης προκειμένου να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων ώστε οι μαθητές να παραμένουν εντός του χώρου της σχολικής μονάδας τόσο κατά την πρωινή άφιξή τους όσο και κατά την αποχώρησή τους έως την άφιξη του προγραμματισμένου δρομολογίου.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με το υπόψη ζήτημα, για την Π/βάθμια Εκπαίδευση εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. Φ.9 /187684/Δ1/05-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταφορά μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες ΠΕ με μισθωμένα μέσα μεταφοράς» σύμφωνα με το οποίο οι Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, τους/τις Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων και τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, εξετάζουν τη δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών με διαφορετικά δρομολόγια ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν δεν είναι εφικτή η ρύθμιση με τον παραπάνω τρόπο, ώστε οι μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών οι οποίοι μεταφέρονται με μισθωμένα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία του ΚΤΕΛ, μισθωμένα ταξί) να προσέρχονται και να αποχωρούν έγκαιρα από τη σχολική τους μονάδα, είναι δυνατόν, με εισήγηση της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (πρόωρη υποδοχή και προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα), όπου ήδη λειτουργεί, με δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης.

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που μεταφέρονται μαθητές νηπιαγωγείου με μισθωμένα μέσα μεταφοράς και δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (με πρόωρη υποδοχή), δύναται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου να τροποποιείται η ώρα έναρξης ή λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου του οποίου μεταφέρονται μαθητές μαζί με τους μαθητές του νηπιαγωγείου, εφαρμόζοντας την παράγραφο 8, του άρθρου 2, του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109 ).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send