logo-print

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων (EUIPO)

22/12/2017

27/12/2017

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Lex & Forum

Lex & Forum

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων

1. Εισαγωγή

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (εφεξής «νέα οδηγία για τα σήματα») περιέχει διατάξεις για την περαιτέρω προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων των κρατών μελών, όσον αφορά τόσο ουσιαστικά όσο και διαδικαστικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, η νέα οδηγία για τα σήματα αντικατοπτρίζει τις διατάξεις του ΚΣΕΕ στα περισσότερα ουσιαστικά ζητήματα και καθιερώνει παρόμοιο διαδικαστικό πλαίσιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τη νέα οδηγία για τα σήματα προσαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία τους στο περιεχόμενο της οδηγίας εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 της νέας οδηγίας για τα σήματα.

Μία από τις βασικές αλλαγές που επέφεραν οι νέες νομοθετικές πράξεις είναι η κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης από τον ορισμό τόσο των σημάτων της ΕΕ, όσο και των εθνικών σημάτων. Με την κατάργηση αυτή δημιουργείται η δυνατότητα αποδοχής νέων ειδών σημάτων, τα οποία κατατίθενται σε μορφότυπους που δεν προβλέπονταν προηγουμένως από τα εθνικά ή τα περιφερειακά συστήματα. Επιπλέον, η αναπαράσταση ορισμένων ήδη αποδεκτών ειδών σημάτων θα καταστεί ευκολότερη και ακριβέστερη. Τα νέα είδη σημάτων και οι απαιτήσεις αναπαράστασης καθιερώνονται με το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού του ΚΣΕΕ. Ωστόσο, η νέα οδηγία για τα σήματα δεν περιλαμβάνει λεπτομερείς ορισμούς των ειδών σημάτων ούτε καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις αναπαράστασης. Επομένως, υπάρχει κίνδυνος αποδοχής διαφορετικών ειδών σημάτων από τα διάφορα Γραφεία, τα οποία ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικούς ορισμούς και να επιβάλλουν διαφορετικές απαιτήσεις αναπαράστασης.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την αποφυγή του κινδύνου αυτού είναι η οικειοθελής υιοθέτηση των ίδιων προτύπων από τα Γραφεία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (εφεξής συλλήβδην ως «Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών») και το EUIPO. Εάν δεν υιοθετηθούν τα ίδια πρότυπα, θα δημιουργηθεί αναντιστοιχία, η οποία δεν θα είναι δυνατόν να ξεπεραστεί με συνήθεις πρωτοβουλίες σύγκλισης, λόγω των νομικών περιορισμών που θα προκύψουν από τις αποκλίνουσες νομοθετικές πράξεις. Επομένως, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να συζητήσουν κοινές προσεγγίσεις πριν από τη λήψη νομοθετικών μέτρων, ώστε να υποστηριχθούν οι στόχοι εναρμόνισης της οδηγίας και να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο κανονιστικό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και για να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση στην εφαρμογή της νέας οδηγίας για τα σήματα, το EUIPO και τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών καταβάλλουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι νέες διατάξεις του ΚΣΕΕ και της οδηγίας για τα σήματα θα εφαρμόζονται με εναρμονισμένο και συνεπή τρόπο σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η παρούσα ανακοίνωση σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ και λαμβάνει υπόψη τον εξελισσόμενο χαρακτήρα της διαδικασίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, καθώς και τα διαφορετικά στάδια προόδου στα οποία βρίσκονται τα κράτη μέλη όσον αφορά την κατάρτιση και την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς σύνθεση που καταρτίζεται για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τη συνεννόηση που επιτεύχθηκε μεταξύ των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών και δεν δεσμεύει τα κράτη μέλη όσον αφορά την εθνική νομοθετική διαδικασία τους. Επίσης, δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις εκ μέρους των κρατών μελών, οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία τους να προβούν στις δικές τους επιλογές στο πλαίσιο των διατάξεων της νέας οδηγίας για τα σήματα.

Συμφωνείται επίσης ότι η παρούσα κοινή ανακοίνωση θα επικαιροποιείται τακτικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις εξελισσόμενες θέσεις των κρατών μελών, τόσο πριν, όσο και μετά τη μεταφορά της νέας οδηγίας για τα σήματα στην εθνική νομοθεσία τους.

2. Αντικείμενο της κοινής ανακοίνωσης

Αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία εφαρμογής βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ότι μπορεί να απαιτούνται διαβουλεύσεις και έγκριση σε εθνικό επίπεδο, το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει την προσέγγιση που υιοθετούν ή ενδέχεται να υιοθετήσουν το EUIPO και τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών όσον αφορά τους ορισμούς και τις απαιτήσεις αναπαράστασης για τα νέα είδη σημάτων που προκύπτουν από την κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης.

Στο έγγραφο παρέχονται διαρθρωμένες πληροφορίες με σαφήνεια, με σκοπό τη διευκόλυνση της εναρμόνισης πριν από τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τα είδη σημάτων, τους ορισμούς και τους τρόπους αναπαράστασης για κάθε Γραφείο. Αυτό θα συμβάλει στη μεταφορά της νέας οδηγίας για τα σήματα στο εθνικό δίκαιο με όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένο τρόπο, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιμότητας και της ευχερούς πρόσβασης των χρηστών.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.

Πτωχευτικό Δίκαιο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

send