logo-print

Δικαστική Αστυνομία: Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα (Προεδρικό Διάταγμα)

Αυτό είναι το διακριτικό σήμα της Δικαστικής Αστυνομίας

17/03/2023

24/03/2023

Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Αγωγή περί κλήρου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 31/2023 "Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας".

Μεταξύ άλλων, η απόφαση αναφέρει:

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής υπηρεσίας των Αστυνόμων της Δικαστικής Αστυνομίας έχει ως ακολούθως:

Διακριτικά - Ενδείξεις

1. Επί των ειδών των στολών των Αστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Φρουρών της Δικαστικής Αστυνομίας φέρονται οι κατωτέρω ενδείξεις και διακριτικά:

α. το Διακριτικό Σήμα της Δικαστικής Αστυνομίας, το οποίο φέρεται στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας των χιτωνίων, του επενδύτη, του αδιάβροχου, των υποκαμίσων, του πουλόβερ τύπου V και της μπλούζας τύπου πόλο σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τονκύριο κορμό των ως άνω ειδών. Επιπλέον, φέρεται στη μεταλλική πόρπη της ζώνης.

β. ταινίες υφασμάτινης τσόχας ημικυκλικού σχήματος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» στο εξωτερικό τμήμα της περιμέτρου και με γράμματα χρώματος λευκού σε μαύρο φόντο, οι οποίες φέρονται στο ύψος του σημείου συρραφής των χειρίδων με τον κύριο κορμό των χιτωνίων, του επενδύτη, του αδιάβροχου, των υποκαμίσων, του πουλόβερ τύπου V και της μπλούζας τύπου πόλο.

γ. επί του επενδύτη, του αδιάβροχου και της μπλούζας τύπου πόλο φέρονται, επιπλέον των ως άνω, οι κάτωθι ενδείξεις:

γα. στην πλάτη και στο μέσο αυτής, σε ημικυκλική διάταξη, φέρεται, σε λευκό χρώμα, η ένδειξη «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και κάτω από αυτή σε ευθεία διάταξη η ένδειξη «JUDICIAL POLICE». Το ύψος των γραμμάτων της ένδειξης «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» είναι πέντε (5) εκατοστά και της ένδειξης «JUDICIAL POLICE» τέσσερα (4) εκατοστά.

γβ. Στο αριστερό ημιθωράκιο και στο ύψος του στήθους φέρεται, σε ευθεία διάταξη, η ένδειξη «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ύψους τριών (3) εκατοστών.

Διακριτικό σήμα

1. Το διακριτικό σήμα της Δικαστικής Αστυνομίας περιγράφεται και απεικονίζεται, ως εξής: α. Στο κέντρο αυτού και επί πεδίου που καλύπτεται από τον ελληνικό σταυρό του εθνόσημου, φέρεται το έμβλημα της Δικαστικής Αστυνομίας. β. Επίστεψη αυτού με τη φράση «ΕΝΕΚΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» σε ημικυκλική κεφαλαιογράμματη γραφή με χρυσούς χαρακτήρες. γ. Η ως άνω παράσταση περικλείεται από το ακροτελεύτιο ελληνικό γράμμα «Ω», σε μαύρο χρώμα με λευκό περίγραμμα, το οποίο συμβολίζει το σθένος της δικαστικής κρίσεως. Ύπερθεν του γράμματος «Ω», αναγράφεται σε ευδιάκριτη ημικυκλική κεφαλαιογράμματη γραφή η φράση «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Αντιδιαμετρικά και κάτω από τη βάση του ξίφους, αναγράφεται το έτος «2022» με χρυσούς αριθμούς, ως αναφορά στην χρονολογία ιδρύσεως της Δικαστικής Αστυνομίας

2. Το διακριτικό σήμα είναι κεντημένο σε ύφασμα τσόχας ή τύπου τσόχας χρώματος γκρίζου και έχει διαστάσεις επτά (7) εκατοστά πλάτος και οκτώ (8) εκατοστά μήκος

Τρόπος ανάρτησης και μεταφοράς του οπλισμού

Το πιστόλι αναρτάται στο δεξιό μέρος του σώματος. Κατ’ εξαίρεση, για τους αριστερόχειρες επιτρέπεται η ανάρτηση στο αριστερό μέρος του σώματος. Ο οπλισμός τίθεται με τη λαβή προς τα πίσω μέσα στη θήκη, που αναρτάται στη ζώνη, κοντά και πίσω από το άνοιγμα του θυλακίου του παντελονιού ή της φούστας.

Συντήρηση και εναποθήκευση οπλισμού και φυσιγγίων

1. Οι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση κάθε βλάβης του οπλισμού, την αντικατάσταση των άχρηστων φυσιγγίων, καθώς και την εναποθήκευση του οπλισμού και των φυσιγγίων, ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας.

2. Η Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας ενεργεί εκτάκτως επιθεωρήσεις του οπλισμού και των φυσιγγίων των Υπηρεσιών, για το αποτέλεσμα των οποίων συντάσσεται σχετική έκθεση.

3. Η Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας, μαζί με τον οπλισμό αποστέλλει και οδηγίες χρήσης του σε όλες τις Υπηρεσίες.

4. Οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ή εναποθηκεύεται ο οπλισμός και τα φυσίγγια ασφαλίζονται με κλειδαριές ηλεγμένης ασφαλείας και λαμβάνεται κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο κατά την κρίση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Εγγραφή - διαγραφή του οπλισμού

Η εγγραφή και η διαγραφή του οπλισμού των Υπηρεσιών, η μηχανογράφηση αυτού και λοιπές αναγκαίες σχετικές με τον οπλισμό λεπτομέρειες ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας.

Μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό των όπλων

1. Για την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χειρισμό των όπλων, οι υπάλληλοι υποχρεούνται:

α. να γεμίζουν και να απογεμίζουν τα όπλα, κατά την έναρξη και λήξη κάθε υπηρεσίας, με απόλυτη προσοχή σε ειδικό και ασφαλή προς τούτο χώρο,

β. να μην εξάγουν χωρίς λόγο το πιστόλι από τη θήκη και να μην το αφήνουν εκτεθειμένο, με κίνδυνο να περιέλθει στα χέρια άλλων ατόμων,

γ. να φροντίζουν πάντοτε ώστε η θαλάμη του όπλου τους να είναι κενή φυσιγγίων, εκτός εάν οι περιστάσεις επιβάλλουν το αντίθετο ή βρίσκονται σε επιχειρησιακή κατάσταση ή έχει δοθεί διαφορετική εντολή,

δ. να επιδεικνύουν σοβαρό ενδιαφέρον για την καλή κατάσταση του όπλου τους και να αναφέρουν στην Υπηρεσία τους τυχόν φθορά ή απώλεια του οπλισμού και των φυσιγγίων.

2. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών υποχρεούνται:

α. να απευθύνουν στους υπαλλήλους έγγραφες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των όπλων στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου,

β. να επιβλέπουν για την πιστή εφαρμογή των εντολών και οδηγιών και την ακριβή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οπλοφορίας.

Υποχρεώσεις Υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας για τον οπλισμό

1. Οι Υπηρεσίες οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλους, ως προς την ασφάλεια, χώρους για τη γέμιση και απογέμιση των όπλων.

2. Σε περίπτωση φθοράς, καταστροφής, απώλειας ή κλοπής όπλων ή φυσιγγίων, διενεργείται πειθαρχικός έλεγχος για την εξακρίβωση των συνθηκών, την επισήμανση των υπαιτίων και την επιβολή ανάλογων κυρώσεων.

3. Η απώλεια ή η κλοπή όπλων ή φυσιγγίων αναφέρεται άμεσα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομία

Εφοδιασμός - χρήση της ράβδου

1. Ο τύπος της ράβδου (υλικό κατασκευής, μήκος, διάμετρος και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά) καθορίζεται από τη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας.

2. Η ράβδος φέρεται από τους αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και τους φρουρούς που διατίθενται σε υπηρεσία και αναρτάται στον ζωστήρα, μέσα σε ειδική θήκη, πλάγια του κορμού του σώματος.

3. Η χρήση της ράβδου επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α. Κατόπιν διαταγής ανωτέρου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας.

β. Όταν ο υπάλληλος ευρίσκεται σε άμυνα.

4. Ο υπάλληλος που έκανε χρήση της ράβδου με δική του πρωτοβουλία αναφέρει αμέσως στην Υπηρεσία του το περιστατικό λεπτομερώς, καθώς και τους λόγους που επέβαλαν τη χρήση της.

Δείτε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα 31/2023.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send