logo-print

Δικαστική ήττα για τα παπούτσια Crocs στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ

Επικυρώθηκε η ακύρωση της καταχώρισης του σχεδίου της Crocs λόγω της δημοσιοποίησής του πριν την καταχώρισή του

14/03/2018

16/03/2018

Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε την ακύρωση της καταχώρισης του σχεδίου της Crocs λόγω της δημοσιοποίησής του πριν την καταχώρισή του.

Βάσει κανονισμού της Ένωσης προστατεύονται τα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα, εφόσον είναι νέα και έχουν ατομικό χαρακτήρα1. Ένα σχέδιο δεν δύναται να θεωρηθεί νέο εάν, μεταξύ άλλων, δημοσιοποιήθηκε πριν τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της διεκδικούμενης προτεραιότητας2, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή λογικά δεν ήταν δυνατόν να γίνει γνωστή στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης3.

Στις 22 Νοεμβρίου 2004, η Western Brands LLC υπέβαλε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)4 αίτηση καταχώρισης του κατωτέρω σχεδίου ως κοινοτικού σχεδίου για υποδήματα, διεκδικώντας την προτεραιότητα αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία κατατέθηκε στις 28 Μαΐου 2004.   

Στις 8 Φεβρουαρίου 2005, το σχέδιο καταχωρίσθηκε ως κοινοτικό σχέδιο. Στις 3 Νοεμβρίου 2005, το κοινοτικό σχέδιο μεταβιβάστηκε στην εταιρία Crocs.

Το 2013, η γαλλική εταιρία Gifi Diffusion κατέθεσε ενώπιον του EUIPO αίτηση κήρυξης ακυρότητας του σχεδίου, προβάλλοντας ότι αυτό δεν ήταν νέο. Η Gifi υποστήριξε ότι το σχέδιο δημοσιοποιήθηκε πριν τις 28 Μαΐου 2003, ήτοι πριν από την περίοδο των δώδεκα μηνών που προηγείται της διεκδικούμενης προτεραιότητας (ήτοι της ημερομηνίας κατά την οποία κατατέθηκε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).

Με απόφαση της 6ης Ιουνίου 2016, το EUIPO κήρυξε άκυρο το σχέδιο, κρίνοντας ότι αυτό είχε δημοσιοποιηθεί πριν τις 28 Μαΐου 2003 και, κατά συνέπεια, δεν ήταν νέο. Κατά το EUIPO, η δημοσιοποίηση του σχεδίου είχε λάβει χώρα μέσω (i) της έκθεσής του στον ιστότοπο της Crocs (ii) έκθεσης σε ναυτικό σαλόνι στο Fort Lauderdale στη Φλόριδα (Ηνωμένες Πολιτείες) και (iii) της διάθεσης προς πώληση των σαμπό στα οποία είχε εφαρμοστεί το σχέδιο.

Η Crocs άσκησε προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η εταιρία υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση του σχεδίου στο διαδίκτυο αφορούσε γεγονότα τα οποία, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, λογικά δεν ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστά στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης.

Η Απόφαση

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Crocs και επικυρώνει την απόφαση του EUIPO5.

Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει, όσον αφορά το ζήτημα κατά πόσον το σχέδιο είχε δημοσιοποιηθεί πριν τις 28 Μαΐου 2003, ότι η Crocs δεν αμφισβητεί το υποστατό των τριών περιστατικών δημοσιοποίησης που έλαβε υπόψη του το EUIPO.

Συναφώς, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται τα πραγματικά περιστατικά το οποία συνιστούν τη δημοσιοποίηση να έχουν λάβει χώρα στο έδαφος της Ένωσης. Κατά συνέπεια, το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι το EUIPO δεν υπέπεσε σε πλάνη καθόσον έκρινε ότι, βάσει των ανωτέρω τριών περιστατικών δημοσιοποίησης, τουλάχιστον εάν αυτά εξετασθούν ως σύνολο, το επίμαχο σχέδιο δημοσιοποιήθηκε πριν τις 28 Μαΐου 2003.

Επιπροσθέτως, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η Crocs δεν απέδειξε ότι τα τρία αυτά περιστατικά δημοσιοποίησης που έλαβε υπόψη το EUIPO, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, λογικά δεν ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστά στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης (ήτοι στους επαγγελματίες της πώλησης και της κατασκευής υποδημάτων).

Το Γενικό Δικαστήριο σημειώνει, ιδίως, ότι η Crocs ούτε απέδειξε αρκούντως κατά νόμον ότι κατασκευαστές υποδημάτων που δραστηριοποιούνται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον ιστότοπό της, ούτε απέδειξε ότι οι εν λόγω επαγγελματίες δεν γνώριζαν το ναυτικό σαλόνι του Fort Lauderdale, λαμβανομένου υπόψη του διεθνούς του χαρακτήρα και της θερμής υποδοχής που έτυχε σε αυτό η έκθεση των επίμαχων σαμπό. Εξάλλου, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι τα σαμπό πωλούνταν σε μεγάλο αριθμό πολιτειών των Η.Π.Α. και ότι, συνεπώς, είναι απίθανο, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που έχουν οι εμπορικές τάσεις της αμερικανικής αγοράς για την αγορά της Ένωσης, η εν λόγω διάθεση προς πώληση να μην έγινε αντιληπτή από τους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

  • 1. Κανονισμός (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΕΕ 2002, L 3, σ. 1)
  • 2. Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του κανονισμού.
  • 3. Άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού.
  • 4. Την εποχή εκείνη το Γραφείο ονομαζόταν ακόμη Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ).
  • 5. ο Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα και την απόφασή του στην υπόθεση T-424/16 Gifi Diffusion κατά EUIPO, στην οποία η εταιρία Gifi είχε ζητήσει την ακύρωση της απόρριψης της αίτησής της για κήρυξη ακυρότητας του σχεδίου των υποδημάτων της Crocs. Η Gifi προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι το σχέδιο δεν είναι νέο, λόγω της προγενέστερης δημοσιοποίησης πανομοιότυπων σχεδίων. Η Gifi προσκόμισε αποδείξεις επ’ αυτού, ιδίως δε εικόνες 27 σχεδίων παρόμοιων προς αυτό της Crocs. Με την απόφαση αυτή, το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση του EUIPO λόγω του ότι αυτό παρέλειψε να λάβει θέση, στην απόφασή του, σχετικά με 6 σχέδια που επικαλέστηκε η Gifi, χωρίς να αιτιολογεί την παράλειψη αυτή.
Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

send