logo-print

Δημοσιεύθηκε η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025

Μέσω δημοσίων συμβάσεων παράγεται το 14% του ΑΕΠ της ΕΕ - Πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για πιο διαφανή και καλύτερα δεδομένα δημοσίων συμβάσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους

27/05/2021

27/05/2021

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία υιοθετείται το σχέδιο δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του σχεδίου, μέσω των δημοσίων συμβάσεων παράγεται το 14% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πάνω από 250,000 αναθέτουσες αρχές) και συνεπώς η ΕΕ θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης, υπό την προϋπόθεση της προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Οι δημόσιες συμβάσεις προτείνονται και ως εργαλείο ανάκαμψης μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.

Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του ν. 4412/2016 με το ν. 4782/2021, υπάρχουν ακόμη ορισμένα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση ενός πλέον αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αδυναμιών της ελληνικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων με τους ακόλουθους τρόπους: 

  • Την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 
  • Τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων. 
  • Την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση των αναθετουσών αρχών στην υιοθέτηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που βασίζονται στη βελτιστοποίηση της σχέσης ποιότητας - τιμής.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα και η βελτίωση της λειτουργίας των εθνικών κεντρικών αρχών αγορών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών και τη μείωση του διοικητικού βάρους που επωμίζονται οι οικονομικοί φορείς και οι αναθέτουσες αρχές.

Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα, όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, ο συστηματικός έλεγχος των υπερβολικά χαμηλών προσφορών, η επαγγελματοποίηση του προσωπικού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η προώθηση της κεντρικοποίησης των αγορών.

Μακροπρόθεσμα, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις της χώρας θα πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερο, πράγμα που, με τη σειρά του, θα συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων

Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο δράσης γίνεται αναφορά στην ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων, που στοχεύει να καταστήσει την ΕΕ ηγέτη σε μια κοινωνία που βασίζεται στα δεδομένα.

Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων θα επιτρέψει την ελεύθερη ροή αυτών εντός της ΕΕ και μεταξύ τομέων προς όφελος των επιχειρήσεων, των ερευνητών και των δημόσιων διοικήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, ερευνητές και δημόσιους οργανισμούς να λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις με βάση μη προσωπικά δεδομένα που θα είναι διαθέσιμα σε όλους.

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και του Open Contracting Partnership, θα ξεκινήσουν δύο πιλοτικά προγράμματα σε Ελλάδα και Πολωνία που στοχεύουν σε πιο διαφανή και καλύτερα δεδομένα δημοσίων συμβάσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότεροι στόχοι είναι:

• η βελτίωση της λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ποιοτικά δεδομένα δημοσίων συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων, προκειμένου να υλοποιηθούν δημόσιες επενδύσεις

• η βελτίωση της παρακολούθησης και της κατάρτισης εκθέσεων στηριζόμενων σε δεδομένα των δημοσίων συμβάσεων για καλύτερη λογοδοσία και αποτελεσματικότητα, και της υλοποίησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους

• η πρόσβαση δημόσιων Υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανώσεων πολιτών σε ανοικτά δεδομένα (open data) που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις προς ενίσχυση της διαφάνειας των δημοσίων δαπανών για τους πολίτες, σε σχέση με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των δημοσίων υποδομών

• οι ενέργειες προώθησης του συγκεκριμένου έργου.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο δράσης.

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚπολΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ