Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επεξεργασίας από αρμόδιες αρχές της Κύπρου

11/04/2019

12/04/2019

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο νέος νόμος περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών.

Ο νόμος ενσωματώνει στην κυπριακή έννομη τάξη την Οδηγία 2016/680 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, καθώς βρίσκεται στο ίδιο σχέδιο νόμου με τον "εφαρμοστικό" νόμο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Διαβάστε επίσης: Βασικά ζητήματα του νέου πλαισίου επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς καταπολέμησης του εγκλήματος (WP29)

Ο νέος κυπριακός νόμος:

(α) θεσπίζει τους κανόνες που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, για τους σκοπούς της δέσμευσης ή δήμευσης παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων και για τους σκοπούς εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων,

(β) προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και, ειδικότερα, το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και

(γ) διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ αρμοδίων αρχών εντός της Ένωσης, εφόσον η ανταλλαγή αυτή απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία, δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε να απαγορευτεί για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται

(α) Στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3,

(β) στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.), καθώς και της Αστυνομίας Κύπρου, όταν αυτή επιλαμβάνεται υποθέσεων σχετικών με την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 44(Ι)/2019 στο cylaw.org

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.