logo-print

Δυνατότητα δήλωσης πρόσθετων τετραγωνικών ακινήτων στους Δήμους χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις

Τι προβλέπει η διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών για τον υπολογισμό οφειλομένων τελών, φόρων και εισφορών, τα οποία εισπράττονται υπέρ ΟΤΑ

12/12/2019

13/12/2019

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23

Τη δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης πρόσθετων τετραγωνικών στους Δήμους χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά παρέχει στους ιδιοκτήτες ακινήτων νέα διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η ρηξικέλευθη αυτή ρύθμιση δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, και αφορά κάθε είδους ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν.

Το σκεπτικό

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης, υπάρχουν Δήμοι που με αποφάσεις των οργάνων τους, κατά παράνομο τρόπο, απενεργοποίησαν την είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 24 (Α΄ 244) και δημιούργησαν στους οφειλέτες την πεποίθηση ότι δεν όφειλαν να εισπράξουν το τέλος αυτό από τους συναλλασσόμενους με αυτούς.

Αυτό όπως είναι φυσικό δημιούργησε οφειλές, με πρόστιμα και προσαυξήσεις τα οποία επιβλήθηκαν χωρίς οι οφειλέτες να έχουν καμία ευθύνη, αφού οι αποφάσεις των δημοτικών αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με παράνομο τρόπο, τους απάλλασσε από την καταβολή του εν λόγω τέλους.

Προκειμένου να αρθεί η αδικία αυτή, κρίνεται σκόπιμο, οι οφειλέτες αυτοί, να απαλλαγούν από πρόστιμο και προσαυξήσεις και να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν τα ποσά αυτά, εφάπαξ ή τμηματικά από μία έως εκατόν είκοσι δόσεις, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλλει ο οφειλέτης χωρίς καμία προσαύξηση, πρόστιμο ή άλλου είδους επιβάρυνση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται προθεσμία εκ νέου ή αρχικής δήλωσης για τον καθορισμό επιφανείας ή/και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό οφειλομένων τελών, φόρων και εισφορών, τα οποία εισπράττονται υπέρ ΟΤΑ.

Δίδεται έτσι μία δυνατότητα συμμόρφωσης και τόνωσης της φορολογικής συνέπειας ενός εκάστου. Παράλληλα, μέσω της τακτοποίησης, δίδεται η δυνατότητα αύξησης των εσόδων των ΟΤΑ.

Αναλυτικά η διάταξη προβλέπει:

Ρυθµίσεις σχετικά µε δηµοτικά τέλη

1. Οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136) και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήµο λόγω λήψης αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων, βεβαιώνονται αναδροµικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να καταβληθούν τµηµατικά σε µία (1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υπηρεσιών του δικαιούχου δήµου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθµό δόσεων. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιµα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.

2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η.1.2020.

Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ