logo-print

Εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 4336/2015

Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας

12/09/2015

16/11/2017

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Την απάντηση του Ειρηνοδικείου Καβάλας σχετικά με την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 4336/2015, δημοσίευσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 1419/7-9-2015 εγγράφου σας θέτουμε υπόψιν σας τα παρακάτω, στα οποία είναι σύμφωνοι όλοι οι Ειρηνοδίκες που υπηρετούν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας: 

1) Ποια τα έγγραφα - δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν μέχρι 19/2/2016, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αιτήσεις των ο οποίων η συζήτηση της αιτήσεως έχει προσδιοριστεί μετά την ως άνω προθεσμία; 

Απάντηση : Τα απαιτούμενα από την ΚΥΑ 7534/20-8-2015 έγγραφα που πρέπει οπωσδήποτε  να υπάρχουν στη δικογραφία είναι τα εξής : 
α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος   .                   
β) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.    
γ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
δ) πρόσφατο Ε9.    
ε) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή     πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή βεβαίωση ανεργίας /κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ.    
στ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.    
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών.    
η) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.    
θ) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων.    
ι) τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων του αιτούντος.    
ια) (τυχόν )  βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο,ΟΤΑ    .
ιβ) βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
ιγ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ' άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
ιδ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και το Ε3 των τριών τελευταίων οικονομικών ετών λειτουργίας της εμπορικής δραστηριότητος (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).  
ιε) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων.
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. 
ιζ ) σε περίπτωση εγγάμου τα παραπάνω έγγραφα και για την / τον  σύζυγο.           
ιη) φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

Σε προηγούμενο έγγραφο που σας κοινοποιήσαμε ηλεκτρονικά περιέχεται και το έγγραφο με στοιχείο « ιθ) πρόσφατη εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης από το taxis ( ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  / από το ¨δήλωση Ε9 ¨ή  ¨δηλώσεις περιουσιολογίου Ε9¨)  ».το οποίο δεν απαιτείται από την υπουργική απόφαση αλλά κρίθηκε απαραίτητο για την αποτύπωση της τρέχουσας καταστάσεως όλων των ακινήτων του αιτούντος.    

Οσα από τα ήδη προσκομισθέντα έγγραφα ( είτε πρόκειται για αυτά που απαιτούνται με την ως άνω ΚΥΑ είτε πρόκειται για άλλα ) περιέχουν πληροφορίες που έχουν στο μεταξύ διαφοροποιηθεί θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ,ενώ για όσα από αυτά δεν μεταβλήθηκαν τα περιστατικά που αποδεικνύουν , δεν χρειάζεται να επαναπροσκομισθούν ( καλό θα είναι όμως να συρραφούν όλα με την σειρά της ως άνω ΚΥΑ, με μέριμνα των αιτούντων οφειλετών) . Δεν υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν όσες υποθέσεις συζητηθούν ( η κύρια αίτηση )μέχρι 19-2-2016 . Όμως η υποχρέωση επικαιροποίησης καταλαμβάνει όσες υποθέσεις επρόκειτο να συζητηθούν μέχρι 19-2-2016 αλλά η συζήτηση αναβληθεί ή ματαιωθεί σε μεταγενέστερο της 19-2-2016 χρόνο .

2) Είναι τα ίδια με τα οποία συνοδεύεται πλέον η κατάθεση των νέων αιτήσεων;

Απάντηση: Τα έγγραφα είναι τουλάχιστον τα ίδια που συνοδεύουν την κατάθεση των νέων αιτήσεων( δηλ.της ως άνω ΚΥΑ )  .Εννοείται ότι εάν περιέχονται ήδη στη δικογραφία και δεν υπάρχει μεταβολή στα περιστατικά που αποδεικνύουν,τότε  δεν απαιτείται επαναπροσκόμιση. Επίσης όμως θα πρέπει να επικαιροποιηθούν όσα από τα υπόλοιπα έγγραφα του φακέλου ( που δεν αναφέρονται στην ως άνω ΚΥΑ )απαιτούν επικαιροποίηση (  π.χ. εάν υποβλήθηκε τροποποιητική δήλωση Ε1 προς επικαιροποίηση της αρχικής δήλωσης Ε1 που περιέχεται στη δικογραφία κλπ) . Επικαιροποίηση δεν απαιτείται για τα έγγραφα που προσδιορίζουν την απαίτηση των πιστωτών και άλλωστε για τις απαιτήσεις που είναι εξασφαλισμένες ,κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού τους ( οπότε σταματά και η τοκοφορία τους ) είναι η συζήτηση και συνεπώς τότε θα πρέπει να επικαιροποιηθούν .

3) Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου συμπεριλαμβάνεται στην επικαιροποίηση εντός 6μήνου των στοιχείων-δικαιολογητικών ή όχι ;

Απάντηση :Συμπεριλαμβάνεται .

4) Το αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται σε όλες τις νέες αιτήσεις, ή μόνο σε αυτές που υπάρχει αίτημα ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο;

Απάντηση : Απαιτείται για όλες .

5) Εάν η συζήτηση της επικύρωσης-προσωρινής διαταγής, θα γίνει εντός του ως άνω 6μήνου, η επικαιροποίηση των στοιχείων θα γίνει κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής ή σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο εντός του 6μήνου;

Απάντηση: Οπωσδήποτε κατά την συζήτηση της επικύρωσης -προσωρινής διαταγής ,καθότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που αποδεικνύονται από τα εν λόγω έγγραφα .Ομως η κατάθεση δεν θα πρέπει να γίνεται στον Ειρηνοδίκη κατά την συζήτηση της επικύρωσης –πρ.διαταγής ,αλλά θα πρέπει να γίνεται προηγουμένως στην Γραμματεία ώστε τίθεται η σφραγίδα που βεβαιώνει τον χρόνο της καταθέσεως .

6) Είναι υποχρεωτικός ο επαναπροσδιορισμός υποθέσεως από τους δανειολήπτες, των οποίων η αίτηση έχει προσδιοριστεί πέραν της τριετίας ή αυτό θα γίνει αυτεπαγγέλτως από την γραμματεία του Δικαστηρίου ;

Απάντηση: Ο επαναπροσδιορισμός δεν είναι υποχρεωτικός αλλά παρέχεται ως ευχέρεια από τον νόμο .Ο επαναπροσδιορισμός θα εφαρμοσθεί αυτεπαγγέλτως μετά την 19-12-2015 εάν και εφόσον ο επαναπροσδιορισμός ευρίσκεται στα πλαίσια του εφικτού , τόσο από πλευράς υποδομών και προσωπικού ,όσο και από πλευράς δικαστικής κρίσης ,καθόσον αυτή δεν θα πρέπει με τα διαδικαστικά μέτρα να συνθλίβεται και να εκπίπτει σε τυποποιημένη διάγνωση , αποτέλεσμα με το οποίο πλήττεται το δικαίωμα του πολίτη σε δίκαιη δίκη αμφίπλευρα ,καθώς  και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης .Οπότε στο μέτρο που κριθεί ότι τα παραπάνω συμβαίνουν,η διάταξη θα μείνει ανεφάρμοστη ως αντικείμενη στις σχετικές συνταγματικές αρχές . Τα αυτά ισχύουν για τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού που τυχόν θα κατατεθούν .

Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015

ΜΑΡΙΑ - ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ