logo-print

Εγχειρίδιο για τον τρόπο έκδοσης και εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι δικαστική απόφαση εκτελεστή στην ΕΕ, η οποία εκδίδεται από ένα κράτος μέλος και εκτελείται σε άλλο

12/10/2017

16/11/2017

Lex & Forum

Lex & Forum

Lex & Forum

Lex & Forum

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα eur-lex to εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο έκδοσης και εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕΣ).

Το  εγχειρίδιο αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση του ευρωπαϊκού εγχειριδίου για τον τρόπο έκδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από το Συμβούλιο το 2008 και αναθεωρήθηκε το 2010.

Με τη λήξη της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με τις νομικές πράξεις του λεγόμενου πρώην τρίτου πυλώνα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε το καθήκον της επικαιροποίησης και αναθεώρησης του εγχειριδίου.

Στο εγχειρίδιο λαμβάνεται επίσης υπόψη η πείρα που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία 13 έτη εφαρμογής του ΕΕΣ στην Ένωση.

Σκοπός της αναθεώρησης είναι να επικαιροποιηθεί το εγχειρίδιο και να καταστεί πιο εμπεριστατωμένο και πιο εύχρηστο.

Διαβάστε επίσης: Έκταση/ορισμένο εντάλματος για αστυνομική έρευνα και κατάσχεση στοιχείων σε προσωπική κατοικία (Μοδέστου κατά Ελλάδος)

Για την εκπόνηση της παρούσας νεότερης έκδοσης του εγχειριδίου, η Επιτροπή συμβουλεύτηκε διάφορους ενδιαφερομένους και εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust, της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, καθώς και κρατικών εμπειρογνωμόνων και δικαστικών αρχών των κρατών μελών.

Ορισμός και κύρια χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης

Το ΕΕΣ είναι δικαστική απόφαση εκτελεστή στην Ένωση, η οποία εκδίδεται από ένα κράτος μέλος και εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Το Δικαστήριο, στις αποφάσεις τις οποίες εξέδωσε στις υποθέσεις C-452/16 PPU, Poltorak και C-477/16 PPU, Kovalkovas, επισήμανε ότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου για το ΕΕΣ, το ΕΕΣ αποτελεί «δικαστική απόφαση», η οποία πρέπει να εκδίδεται από «δικαστική αρχή», κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης-πλαισίου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι στο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «δικαστική αρχή», που περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου για το ΕΕΣ, εμπίπτουν όχι μόνο οι δικαστές ή τα δικαιοδοτικά όργανα κράτους μέλους, αλλά, ευρύτερα, οι αρχές που καλούνται να μετάσχουν στην απονομή της δικαιοσύνης στην οικεία έννομη τάξη. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι η κατά την εν λόγω διάταξη έννοια της «δικαστικής αρχής» δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως δυνάμενη να εμπερικλείει και τις αστυνομικές υπηρεσίες ή όργανα της εκτελεστικής εξουσίας κράτους μέλους, όπως ένα υπουργείο, και ότι οι πράξεις που εκδίδονται από τέτοιου είδους αρχές δεν μπορούν να θεωρηθούν «δικαστικές αποφάσεις».

Το ΕΕΣ αντικατέστησε το παραδοσιακό σύστημα έκδοσης με έναν απλούστερο και ταχύτερο μηχανισμό παράδοσης των καταζητουμένων με σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση ποινής ή μέτρου στερητικών της ελευθερίας. Ένταλμα μπορεί να εκδίδεται με σκοπό:

α) την άσκηση ποινικής δίωξης για πράξεις που τιμωρούνται βάσει του εσωτερικού δικαίου με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών (κατά τη φάση της έρευνας, της ανάκρισης και της δίκης, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση)·

β) την εκτέλεση ποινής ή μέτρου στερητικών της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

Τα στοιχεία α) και β) δεν έχουν σωρευτικό χαρακτήρα.

Προκειμένου τα αιτήματα να καταστούν απλούστερα και ευκολότερα στην εφαρμογή τους, εκδίδονται πλέον με ομοιόμορφο τρόπο, με τη συμπλήρωση ενός εντύπου ΕΕΣ. Ωστόσο, απαιτείται πάντα η έκδοση εθνικής εκτελεστής δικαστικής απόφασης ή εθνικού εντάλματος σύλληψης ή παρόμοιας δικαστικής απόφασης προγενέστερης και διαφορετικής από το ΕΕΣ.

Οι κεντρικές αρχές, οι οποίες διαδραμάτιζαν άλλοτε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έκδοσης, αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις διαδικασίες του ΕΕΣ. Ωστόσο, το άρθρο 7 της απόφασης-πλαισίου για το ΕΕΣ ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν κεντρικές αρχές για να επικουρούν και να στηρίζουν τις δικαστικές αρχές, ιδίως για την παραλαβή και τη διαβίβαση ΕΕΣ.

Στα κράτη μέλη στα οποία λειτουργεί το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) (κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος εγχειριδίου, όλα τα κράτη μέλη, εκτός της Ιρλανδίας και της Κύπρου), τα εθνικά τμήματα SIRENE διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ΕΕΣ οσάκις έχει δημιουργηθεί αντίστοιχη καταχώριση στο SIS. Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά τις καταχωρίσεις με σκοπό τη σύλληψη βάσει ΕΕΣ καθορίζονται στα άρθρα 24 έως 31 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) και στο σημείο 3 του εγχειριδίου SIRENE.

Αποποίηση ευθύνης

Το εγχειρίδιο δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα ούτε είναι εξαντλητικό. Δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το ισχύον δίκαιο της Ένωσης και τη μελλοντική του εξέλιξη. Επίσης, δεν προδικάζει την τυχόν αυθεντική ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά το εγχειρίδιο εδώ.

Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

Συνταγματικό δίκαιο - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

send