logo-print

Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους γονείς: Τι προβλέπεται για άδεια πατρότητας, γονική άδεια, άδεια φροντίδας και ευέλικτη εργασία

Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και γεφύρωση ανισοτήτων μεταξύ των φύλων

13/06/2019

14/06/2019

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, στόχος της οποίας είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και η χρήση των αδειών για οικογενειακούς λόγους και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας.

Η νέα πράξη παρέχει επίσης στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια για τη φροντίδα συγγενών που έχουν ανάγκη στήριξης.

Χάρη στη νέα αυτή νομοθεσία οι γονείς και οι φροντιστές θα είναι σε θέση να συνδυάζουν καλύτερα την επαγγελματική με την ιδιωτική τους ζωή, ενώ οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν γιατί οι εργαζόμενοί τους θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο.

Η οδηγία αυτή αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ. Επί του παρόντος, οι άνδρες δεν διαθέτουν παρά περιορισμένα κίνητρα για να πάρουν γονική άδεια ή άδεια πατρότητας ή να αναλάβουν ευθύνες φροντίδας. Η οδηγία τους παρέχει νέες ευκαιρίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η μη αμειβόμενη εργασία που αναλαμβάνουν οι γυναίκες, οι οποίες θα διαθέτουν περισσότερο χρόνο για αμειβόμενη απασχόληση. Επίσης, η οδηγία θα συμβάλει στη γεφύρωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων.

Marius-Constantin Budai, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Κύρια στοιχεία της οδηγίας

  • άδεια πατρότητας - πατέρες ή δεύτεροι γονείς θα μπορούν να λαμβάνουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες άδειας περί το χρόνο γέννησης του παιδιού, για τις οποίες θα αμείβονται με ποσό ίσο με αυτό που ήδη ισχύει στην ΕΕ για την άδεια μητρότητας (σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Το δικαίωμα για άδεια πατρότητας θα παρέχεται χωρίς απαίτηση προϋπηρεσίας. Ωστόσο, για την καταβολή της αμοιβής μπορεί να απαιτείται προϋπηρεσία έξι μηνών. Τα κράτη μέλη με πιο γενναιόδωρα συστήματα γονικής άδειας θα μπορούν να διατηρήσουν τις ισχύουσες εθνικές τους ρυθμίσεις
  • γονική άδεια - ατομικό δικαίωμα για έως 4 μήνες γονικής άδειας, εκ των οποίων 2 μήνες είναι μη μεταβιβάσιμοι μεταξύ γονέων και αμείβονται. Το επίπεδο αμοιβής και το όριο ηλικίας του παιδιού θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη
  • άδεια φροντίδας - μια νέα έννοια σε επίπεδο ΕΕ για εργαζόμενους οι οποίοι φροντίζουν συγγενείς που έχουν ανάγκη φροντίδας ή στήριξης εκ σοβαρών ιατρικών λόγων. Οι φροντιστές θα μπορούν να πάρουν άδεια 5 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετική περίοδο αναφοράς, να χορηγούν άδεια για κάθε περίπτωση χωριστά και να θεσπίσουν πρόσθετους όρους για την άσκηση αυτού του δικαιώματος
  • ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας - το δικαίωμα των γονέων να ζητούν αυτές τις ρυθμίσεις διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους φροντιστές.

Ιστορικό και επόμενα στάδια

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Απρίλιο του 2017. Στις 21 Ιουνίου 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία στις 24 Ιανουαρίου 2019 και ακολούθησε ψηφοφορία στο ΕΚ στις 4 Απριλίου 2019. Μετά τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο, το κείμενο της οδηγίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο τριών ετών για να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία.

Δείτε αναλυτικά την Οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές

H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11