logo-print

Εκτενείς αλλαγές σε ζητήματα δικαστικών, ειρηνοδικών και απονομής δικαιοσύνης (Τροπολογία)

Παράταση Ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών - Αλλαγές στην δοκιμαστική υπηρεσία των δικαστών της 23ης σειράς της ΕΣΔι και άλλες αλλαγές

20/12/2018

27/12/2018

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Τροπολογία με εκτενείς ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσες αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

Επτά αντί για δύο μήνες η δοκιμαστική υπηρεσία των δόκιμων δικαστικών λειτουργών της 23ης σειράς της ΕΣΔι

Όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, στην πράξη αποδείχθηκε ότι το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης των δύο (2) μηνών για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Παρέδρους της 23ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστών, όπως καθορίστηκε με το άρθρο 52 του ν. 4509/2017, δεν είναι επαρκές για την απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας από όλες τις διαδικασίες.

Επίσης, ο μεγάλος αριθμός προαγωγών και μεταθέσεων δικαστών και εισαγγελέων μεσούντος του δικαστικού έτους, σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση των Παρέδρων διατηρούνταν σε δύο (2) μήνες, Θα είχε ως συνέπεια την διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, το άρθρο 52 του ν. 4509/2017 (Α'201) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52 Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών

Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 (Α' 164), η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από τους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων ορίζεται σε επτά (7) μήνες.»

Παράταση Ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται πρόνοια για την κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ορίζεται ότι αυτές θα καλυφθούν από τον πίνακα επιτυχόντων που δημοσιεύθηκε στις 09.02.2016 (ΦΕΚ Ε' 81/09.02.2016). Η παράταση της ισχύος του Πίνακα κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης νέων ειρηνοδικών, σε αναπλήρωση όσων συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, δεδομένου ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ο δε πίνακας επιτυχόντων είναι πρόσφατος, στοιχείο που διασφαλίζει τη στελέχωση των ειρηνοδικείων με πρόσωπα διαπιστωμένης ικανότητας και προσόντων.

Σκόπιμη κρίνεται η παράταση επί διετία για τον λόγο ότι αναμένεται μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων Ειρηνοδικών λόγω συνταξιοδότησης εντός των προσεχών δύο ετών.

Διατάξεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του προϊσχύοντος για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ν. 2236/1994, προβλεπόταν ότι η επιμόρφωση των δικαστών και εισαγγελέων μπορούσε να παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπους εφετείων ή πρωτοδικείων. Η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε με τον μεταγενέστερο και ήδη ισχύοντα μια τη Σχολή ν. 3689/2008, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του οποίου ορίζεται ότι η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται στην έδρα της Σχολής (στη Θεσσαλονίκη) και στην Κομοτηνή. Στην παρ. 3 του άρθρου 38 του ίδιου νόμου ορίζεται συναφώς ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης διεξάγονται στην έδρα επιμόρφωσης της Σχολής στην Κομοτηνή και στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη, σε χώρούς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις διεξάγονται σε άλλους κατάλληλους χώρους, οι οποίοι επιλέγονται από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 39 του αυτού νόμου.

Ωστόσο, οι διαμορφούμενες τα τελευταία χρόνια συνθήκες παροχής του δικαστικού έργου, επιβάλλουν την επαναφορά τροποποιημένης της αρχικής ρύθμισης, ώστε η επιμόρφωση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης των δικαστικών λειτουργών να παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπους εφετείων.

Ειδικότερα, η εβδομαδιαία απασχόληση των δικαστικών λειτουργών του πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας σε συνεδριάσεις πολιτικών και ποινικών ή αναλόγως διοικητικών δικαστηρίων, σε δικαστικά ή υπηρεσιακά συμβούλια και σε διασκέψεις προς έκδοση αποφάσεων ή βουλευμάτων, καθιστά περιορισμένη τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα διεξαγόμενα στη Θεσσαλονίκη ή στην Κομοτηνή όσων εξ αυτών διαμένουν σε άλλες πόλεις, αφού η μετάβασή τους στη Θεσσαλονίκη ή στην Κομοτηνή προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα διήμερο ή τριήμερο σεμινάριο απαιτεί απομάκρυνση από την δικαστική τους έδρα για δύο ή τρεις συνεχόμενες ημέρες . Ωστόσο, διάστημα δύο ή τριών συνεχόμενων ημερών, ελεύθερο από τις συνήθεις υπηρεσιακές υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών είναι γενικώς δύσκολο να εξασφαλισθεί. 'Ετσι, παρά την αύξηση του όγκου του δικαστικού έργου μειώνεται σταδιακά η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στα δεενεργούμενα από τη Σχολή επιμορφωτικά προγράμματα. Η διαπίστωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως θεματικής των προγραμμάτων, δηλαδή επιβεβαιώνεται ακόμη και για επιμορφωτικά προγράμματα με θεματική επίκαιρη ή ιδιαίτερα σημαντική από θεωρητικής ή πρακτικής άποψης.

Προς τον σκοπό λοιπόν να εξασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η συμμετοχή ικανού αριθμού δικαστικών λειτουργών σε επιμορφωτικά προγράμματα, η οποία είναι ασφαλώς απολύτως αναγκαία για την επιτυχή εκτέλεση του δικαιοδοτικού έργου τους υπό τες συνεχώς μεταβαλλόμενες δικαιικές και κοινωνικές συνθήκες, σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, προτείνεται η επιμόρφωσή τους να γίνεται κατά περίπτωση και στην έδρα του εφετείου, στην περιφέρεια του οποίου υπηρετούν.

Τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονται ως τοπικά και αντιδιαστέλλονται από τα διεξαγόμενα στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή ευρείας (πανελλαδικής) κλίμακας (που χαρακτηρίζονται πλέον ως γενικά). 0 προγραμματισμός και η διοργάνωση των τοπικών επιμορφωτικών προγραμμάτων ανατίθεται, όπως και των γενικών, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για την αρτιότερη όμως διοργάνωσή τους κρίνεται σκόπιμο να μετέχει υποχρεωτικά στην τριμελή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 39 του υ. 3689/2008, οργανωτική επιτροπή του προγράμματος και ο οικείος πρόεδρος ή εισαγγελέας εφετών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, αναλόγως με τη δικαιοδοτική κατεύθυνση που αφορά το πρόγραμμα. Σε περίπτωση τοπικών προγραμμάτων κοινών για περισσότερες δικαιοδοτικές κατευθύνσεις, ορίζεται ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής πρόεδρος ή εισαγγελέας εφετών κοινός για όλες τις κατευθύνσεις, κατ' επιλογή του Συμβουλίου Σπουδών της Σχολής. Τα τοπικά προγράμματα μπορούν να διεξάγονται συγχρόνως σε περισσότερες εφετειακές περιφέρειες, με την αυτή ή διαφορετικές θεματικές και με τους αυτούς ή διαφορετικούς εισηγητές.

Επομένως, για την υλοποίηση της επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών και στην έδρα των κατά τόπους εφετείων τροποποιούνται αναλόγως τα άρθρα 1, 38 και 39 του ν. 3689/2008.

Περαιτέρω, για να ενισχυθεί η παρακολούθηση όσο το δυνατόν περισσότερων επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους δικαστικούς λειτουργούς κρίνεται αναγκαίο να ορισθεί ελάχιστος αριθμός ετήσιας υποχρεωτικής παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον επιμορφωτικών προγραμμάτων. Προς την Ιδια κατεύθυνση, κρίνεται αναγκαίο ότι πρέπει να διοργανώνονται έξι (6) τοπικά προγράμματα ετησίως, έτσι ώστε σε βάθος τριετίας να έχει διοργανωθεί ένα (1) τουλάχιστον πρόγραμμα σε καθεμιά από τις εφετειακές περιφέρειες της χώρας. Είναι συναφώς αναγκαία η τροποποίηση των άρθρων 34 και 38 του ν. 3689/2008.

Εξάλλου, ο ολοένα αυξανόμενος εμπλουτισμός της δικαστηριακής ύλης με δυσχερή και σύνθετα ζητήματα οικονομικού/χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή σεμιναρίων με αντίστοιχες θεματικές, προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικείωση των δικαστικών λειτουργών με αυτά. Τροποποιείται συναφώς τα άρθρο 36 του ν. 3689/2008 με την προσθήκη επιπλέον θεματικών των διενεργούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων Μακροοικονομίας - Μικροοικονομίας και Τραπεζικής -Χρηματοοικονομικών.

Αναγκαίο θεωρείται, επίσης, να απευθυνθεί η επιμόρφωση και στους δικαστικούς λειτουργούς του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων για την επιτυχή εκτέλεση του δικαιοδοτικού τους έργου, ειδικά ενόψει της απουσίας οργανωμένου προγράμματος επιστημονικής κατάρτισης πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Τροποποιείται συναφώς το άρθρο 33 του ν. 3689/2008.

Τέλος, η ανάγκη ένταξης στο εκπαιδευτικό προσωπικό περισσότερων κατηγοριών εκπαιδευτών καθιστά αναγκαία την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 43 του ν. 3689/2008, ώστε να συμπεριληφθούν στα μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης και επιμόρφωσης και οι επίκουροι καθηγητές.

Επιδότηση Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών

Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται μέριμνα από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εποπτεύοντος το δικαιοδοτικό έργο Υπουργείου, για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών σε ζητήματα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και την εξοικείωσή τους με αυτά, αποβλέποντας στην βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης και την επιτάχυνση στην απονομή της.

Ρυθμίσεις για το ΤΑΧΔΙΚ

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περ. α' του υπό στοιχ. 1 παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α' 209), με σκοπό να συμπληρωθεί η ισχύουσα διάταξη σε σχέση με την ανέγερση, την επισκευή και την αγορά κτιρίων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η χρηματοδότηση μια την αποπεράτωση ημιτελών κτιρίων και για την μεταρρύθμιση και bιαμόρφωση κτιρίων κατάλληλων να χρησιμοποιηθούν ως δικαστήρια.

Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού προστίθεται δεύτερη περίπτωση στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α' 209), με σκοπό τη διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών του. Τούτο αφενός συνάδει με την αιτιολογική έκθεση του ν. 3659/2008 επέ του άρθρου 65, από όπου προκύπτει ότι το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. μπορεί να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης ακινήτων και αφετέρου, προβλέπεται για πρώτη φορά ότι η εν λόγω αποδοχή της παραχώρησης χρήσης δύναται να γίνει με συμφωνηθέν από τα μέρη αντάλλαγμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τούτο διότι, ο νομοθέτης είχε προβλέψει διάφορες περιπτώσεις για να επιτρέψει τη χρηματοδότηση από το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., αλλά βεβαίως δεν ήταν δυνατό να προβλέψει εξαντλητικά όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η προτεινόμενη διάταξη.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ.

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send