logo-print

Επικίνδυνη οδήγηση και υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας: Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα

Νέες διατάξεις για την οδήγηση στη ΛΕΑ και την υπερβολική ταχύτητα, αναλόγως του τύπου του οδικού δικτύου και του οχήματος

10/11/2022

21/11/2022

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Δ έκδοση

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ Χ.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την τροποποίηση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση προβλέπει το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η συμπερίληψη:

α) της υπερβολικής (που εξαρτάται από τον τύπο του οδικού δικτύου και τον τύπο του οχήματος) ταχύτητας και

β) της οδήγησης στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.),

στις περιπτώσεις εκείνες που η οδήγηση τροχοφόρου οχήματος δύναται να θέσει σε κίνδυνο ξένα πράγματα, ανθρώπινη ζωή ή ακόμα να επιφέρει ως αποτέλεσμά της, βαριά σωματική βλάβη, σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή ακόμα και θάνατο.

Η συγκεκριμένη προσθήκη καθίσταται αναγκαία καθώς, αφενός μεν, τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την ένατη συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως και την πρώτη αιτία θανάτου για ανθρώπους ηλικίας 15 - 29 ετών, αφετέρου δε, η κυριότερη αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων είναι η υπερβολική ταχύτητα η οποία συμβάλλει τόσο στη σφοδρότητα της σύγκρουσης όσο και στη σοβαρότητα ενδεχόμενου τραυματισμού, συχνά και θανάσιμου.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, όσο αυξάνει η ταχύτητα του οχήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που απαιτείται για την ακινητοποίηση του οχήματος σε περίπτωση που γίνει αντιληπτός οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Παράλληλα, η οδήγηση οχήματος στη Λ.Ε.Α, χωρίς να υφίσταται νόμιμος λόγος χρησιμοποίησής της, στο πλαίσιο του αποκλειστικού προορισμού της, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) θέτει σε κίνδυνο τους για νόμιμη αιτία κινούμενους στη λωρίδα ή προσωρινά ακινητοποιημένους.

Καθίσταται επομένως επιβεβλημένη, η προσθήκη των συγκεκριμένων υποπεριπτώσεων επικίνδυνης οδήγησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εκείνες οι ποινικά αξιόμεμπτες συμπεριφορές οδηγών, που ενσυνείδητα υπερβαίνουν το οριζόμενο όριο ταχύτητας ή κινούνται παρανόμως επί της Λ.Ε.Α με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την ιδιοκτησία, αλλά κυρίως τη σωματική ακεραιότητα των λοιπών χρηστών της οδού και προφανώς τη δική τους.

Η επιλογή του μέτρου υπέρβασης των ορίων ταχύτητας κρίθηκε ως προσήκουσα, προκειμένου να επέλθει η διακινδύνευση που απαιτεί η υπόσταση της ποινικής διάταξης, σε εναρμόνιση με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 2696/1999 που οριοθετεί και διαβαθμίζει κατά βαρύτητα τις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ταχύτητας τόσο στο πλαίσιο κίνησης εντός του αστικού περιβάλλοντος όσο και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομους. 

Αναλυτικά η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει τα εξής:

Στην παρ. 1 του άρθρου 290A του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) προστίθεται περ. γ’ και το άρθρο 290Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 290Α

Επικίνδυνη οδήγηση

1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες:

α) οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης ή

β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή

γ) οδηγεί όχημα

i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 60 χλμ ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο κατά τουλάχιστον 30 χλμ ανά ώρα,

ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χλμ ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο κατά τουλάχιστον 20 χλμ ανά ώρα, ή

δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.».

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ