logo-print

Επικυρώθηκαν τα μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλιακών πάνελ από την Κίνα

Από έρευνα της Επιτροπής είχε προκύψει ότι η τιμή πώλησης των κινεζικών ηλιακών πάνελ στην Ευρώπη υπολειπόταν κατά πολύ της κανονικής αγοραίας αξίας

28/02/2017

16/11/2017

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με σημερινές του αποφάσεις το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε το κύρος των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων ως προς τις εισαγωγές ηλιακών πάνελ από την Κίνα.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2013, το Συμβούλιο επέβαλε οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλιακών πάνελ και των βασικών συστατικών τους στοιχείων, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας.

Ειδικότερα, από έρευνα της Επιτροπής κατά τα έτη 2012 και 2013 είχε προκύψει ότι η τιμή πώλησης των κινεζικών ηλιακών πάνελ στην Ευρώπη υπολειπόταν κατά πολύ της κανονικής αγοραίας αξίας. Οι δασμοί επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό της ζημίας που προκαλεί στην ευρωπαϊκή βιομηχανία η αθέμιτη εμπορική πρακτική του «ντάμπινγκ».

Την ίδια ημέρα, το Συμβούλιο επέβαλε επίσης οριστικούς αντισταθμιστικούς δασμούς (οι οποίοι καλούνται επίσης δασμοί αντεπιδοτήσεων) στις εισαγωγές των ίδιων προϊόντων, δεδομένου ότι από την έρευνα της Επιτροπής είχε προκύψει ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις που εξήγαν προς την Ευρώπη ελάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις, όπερ προκαλούσε επίσης σημαντική ζημία στους παραγωγούς ηλιακών πάνελ στην Ένωση.

26 εταιρίες που θίγονται από τους δασμούς αυτούς (οι οποίοι είναι 47,7 % κατά μέσο όρο) προσέφυγαν στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση των μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων που τις αφορούσαν.

Αποφάσεις

Με τις σημερινές του αποφάσεις, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει όλες τις προσφυγές και επικυρώνει τους οριστικούς δασμούς που επέβαλε το Συμβούλιο στο σύνολό τους.

Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει κατ’ αρχάς ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ορθώς εκτίμησαν ότι, για τον καθορισμό της κανονικής αξίας του συγκεκριμένου προϊόντος (ηλιακά πάνελ) στη χώρα εξαγωγής, δεν απαιτείται κατ’ ανάγκην η έννοια της «χώρας εξαγωγής» να ορίζεται με τον ίδιο τρόπο για ολόκληρο το προϊόν, ανεξαρτήτως της καταγωγής του. Συνεπώς, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ορθώς έκριναν ότι, για τις κυψέλες και τις συστοιχίες καταγωγής και προέλευσης Κίνας καθώς και για τις συστοιχίες καταγωγής μεν Κίνας αλλά προέλευσης τρίτης χώρας, η χώρα εξαγωγής αντιστοιχούσε με τη χώρα καταγωγής (την Κίνα), ενώ, για τις συστοιχίες προέλευσης Κίνας αλλά καταγωγής τρίτης χώρας, η χώρα εξαγωγής αντιστοιχούσε όχι με τη χώρα προέλευσης αλλά με την ενδιάμεση χώρα (επίσης την Κίνα). Η επιλογή αυτή των θεσμικών οργάνων μπορεί να δικαιολογηθεί από τον σκοπό τους που είναι η εξέταση της ύπαρξης τυχόν πρακτικών ντάμπινγκ στην Κίνα, και όχι σε άλλη χώρα, και εμπίπτει στο ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως που διαθέτουν.

Εξάλλου, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι ορθώς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εξέλαβαν τις φωτοβολταϊκές κυψέλες και συστοιχίες ως ένα και μόνο προϊόν. Συγκεκριμένα, η κοινή ιδιαιτερότητα των κυψελών και των συστοιχιών συνίσταται στη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το ηλιακό φως, πολλώ δε μάλλον που οι κυψέλες και οι συστοιχίες προορίζονται για ενσωμάτωση σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει επίσης το επιχείρημα ότι ο συντελεστής των δασμών που επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στη βιομηχανία της Ένωσης από τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Συγκεκριμένα, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εξέτασαν ενδελεχώς και τεκμηριωμένα τις λοιπές πιθανές αιτίες ζημίας, όπως, μεταξύ άλλων, τις εισαγωγές προέλευσης Ταϊβάν, τη μείωση των καθεστώτων ενίσχυσης σε ορισμένα κράτη μέλη, την τιμή των πρώτων υλών, τις εισαγωγές εκ μέρους παραγωγών της Ένωσης κυψελών και συστοιχιών από την Κίνα ή ακόμη την οικονομική κρίση.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι οι συνέπειες των παραγόντων αυτών στην κατάσταση της βιομηχανίας της Ένωσης επισημάνθηκαν δεόντως και διαχωρίστηκαν από τις επιβλαβείς συνέπειες των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο του ντάμπινγκ και ότι κανένας από αυτούς δεν έγινε δεκτό ότι μπορούσε να οδηγήσει σε διάρρηξη της διαπιστωθείσας αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των εισαγωγών καταγωγής και προέλευσης Κίνας που αποτέλεσαν αντικείμενο του ντάμπινγκ και της σημαντικής ζημίας που υπέστη η βιομηχανία της Ένωσης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που αμφισβητούν τα μέτρα αντιντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα δεν προέβαλαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου κανένα επιχείρημα ούτε προσκόμισαν καμία απόδειξη από τα οποία να μπορεί να καταδειχθεί ότι οι ανωτέρω παράγοντες είχαν επίδραση τέτοιας σημασίας ώστε να τεθεί εν αμφιβόλω η ύπαρξη ζημίας της βιομηχανίας της Ένωσης καθώς και η συνδρομή αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της ζημίας και των επίμαχων εισαγωγών.

Οι παράγοντες αυτοί δεν προκάλεσαν συνεπώς σημαντική ζημία την οποία τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα έπρεπε να μεριμνήσουν ώστε να μην καταλογιστεί στις υπό εξέταση εισαγωγές.

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων (T-157/14, συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-158/14, T-161/14 και T‑163/14, T-160/14 καθώς και T-162/14) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ