logo-print

Έρχεται το ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση δικηγόρων - Τι και ποιους αφορά

Ποιοι ΚΑΔ εντάσσονται - Ποιο το ύψος της επιχορήγησης ανά ΑΦΜ για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων - Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες

27/04/2021

05/05/2021

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Με τη συνδρομή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, κ. Παναγιώτη Καρίπογλου, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα, δημοσιεύουμε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ για την «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία (Covid 19) με τη μορφή επιχορήγησης.

Στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί, στοχευμένα, στήριξη - ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα από την πανδημία λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Προβάλλεται αναγκαία η αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Με αυτό το σκεπτικό, η Δράση έρχεται να περιορίσει, με τη μορφή ενίσχυσης, την απώλεια εισοδημάτων γι’ αυτήν την κατηγορία αυτοαπασχολουμένων και να υποστηρίξει την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους μέσω της κάλυψης εξόδων αναβάθμισης της ψηφιακής/ηλεκτρονικής υποδομής τους.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 20.000.000€.

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμοι είναι οι κάτωθι ΚΑΔ

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.10.1

Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)

69.10.11

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου

69.10.12

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο

69.10.13

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο

69.10.14

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο

69.10.15

Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

69.10.15.01

Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

εξαιρουμένων των ΚΑΔ :

69.10.16

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

69.10.17

Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού

69.10.18

Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών

69.10.18.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών

69.10.19

Άλλες νομικές υπηρεσίες

69.10.19.01

Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου

69.10.19.02

Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή

69.10.19.03

Υπηρεσίες δικολάβου

69.10.19.04

Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

0 = < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 20.000 €

επιχορήγηση 2.000€

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 40.000 €

επιχορήγηση 1.500€

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000 €

επιχορήγηση 1.000€

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019

επιχορήγηση 500€

 

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2019 που υποβλήθηκε το 2020, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 ‘’Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών’’.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Δεν γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

  • Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η επίσημη δημοσίευση της Προκήρυξης του Προγράμματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
send