logo-print

Εταιρικό δίκαιο: Απλούστερη και φθηνότερη η σύσταση εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα οδηγία για την αναπροσαρμογή του εταιρικού δικαίου της ΕΕ σύμφωνα με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής

13/06/2019

14/06/2019

Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο Β έκδοση

ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ - ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το εταιρικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής.

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα οδηγία με την οποία διευκολύνεται και προάγεται η χρήση των διαδικτυακών μέσων στις επαφές που διατηρούν οι επιχειρήσεις με τις δημόσιες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η οδηγία προβλέπει βελτιωμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, προσφέροντας στις επιχειρήσεις έναν σύγχρονο και ασφαλή τρόπο να ξεπερνούν τα εμπόδια σχετικά με τη σύσταση εταιρειών, την καταχώριση των υποκαταστημάτων τους ή την προσκόμιση εγγράφων, ιδίως σε διασυνοριακές συναλλαγές.

κα Ana Birchall, Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αρμόδια για την εφαρμογή των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της Ρουμανίας, εκτελούσα χρέη

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες:

  • οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρίζουν εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, να συγκροτούν νέα υποκαταστήματα και να υποβάλλουν στο μητρώο επιχειρήσεων έγγραφα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά,
  • διατίθενται στο διαδίκτυο υποδείγματα και πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις, σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από την πλειονότητα των διασυνοριακών χρηστών,
  • οι κανόνες σχετικά με τα τέλη για τις ηλεκτρονικές διατυπώσεις είναι διαφανείς και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις,
  • τα τέλη για την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών δεν υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες που βαρύνουν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,
  • ισχύει η αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να υποβάλλει τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές μόνο μία φορά,
  • τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται από τα εθνικά μητρώα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης,
  • διατίθενται δωρεάν από τα μητρώα επιχειρήσεων περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συγχρόνως, η οδηγία ορίζει τις απαραίτητες διασφαλίσεις έναντι της απάτης και των καταχρήσεων στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων που συνιστούν την εταιρεία και της δυνατότητας να απαιτείται η φυσική παρουσία ενώπιον αρμόδιας αρχής. Στην οδηγία διατηρείται η συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στις διαδικασίες εταιρικού δικαίου, εφόσον οι διαδικασίες αυτές μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά. Προβλέπεται επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για τα έκπτωτα διευθυντικά στελέχη με στόχο την αποφυγή δόλιας συμπεριφοράς.

Η οδηγία δεν εναρμονίζει τις ουσιαστικές απαιτήσεις για τη σύσταση εταιρειών και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.

Επόμενα στάδια

Ο κανονισμός πρέπει να υπογραφεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του. Θα τεθεί σε εφαρμογή δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις θα εφαρμοσθούν 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Ιστορικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέσχε η Επιτροπή, στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 24 εκατομμύρια εταιρείες το 80% περίπου των οποίων είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Το 98-99% περίπου των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες οι βελτιώσεις θα έχουν άμεσο αντίκτυπο.

Η οδηγία συμπληρώνει το ισχύον εταιρικό δίκαιο της ΕΕ, ως έχει στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132. Πρόκειται για μία από τις δύο προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή τον Απρίλιο 2018 για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου της ΕΕ. Αποτελεί εξάλλου σημαντικό πυλώνα του κανονισμού για την ενιαία ψηφιακή πύλη που διευκολύνει τις επαφές μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και αρμοδίων αρχών, παρέχοντας πρόσβαση σε διαδικτυακές λύσεις.

Δείτε το πλήρες κείμενο της οδηγίας

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

send