logo-print

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

28/03/2020

30/03/2020

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ). 

Μεταξύ άλλων, η πρόσκληση αναφέρει:

ΘΗΤΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ

H θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4622/2019 (Α΄133), δύο (2) από τα τέσσερα (4) μέλη κληρώνονται αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία πέντε (5) ετών. Στην κλήρωση αυτή, η οποία διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από τον Διοικητή της Αρχής και στην οποία καλούνται να παραστούν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής που έχουν επιλεγεί, δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Αρχής, που διορίζεται για θητεία πέντε (5) ετών.

Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διορίστηκε για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχριτον διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι (6) μήνες. Το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά τακτικά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.

ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής ή/και του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή διεθνών σπουδών ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Συνεκτιμώμενο προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή/και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα,

β) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή/και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τον διορισμό προσόντα τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού τους.

3. Οι αναφερόμενες στις περιπτώσεις α) και γ) της παρ. 1 τυπικές προϋποθέσεις και προσόντα αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία Παραρτήματα των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

4. Η υπό περίπτωση β) της παρ. 1 επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται στην περίπτωση υποψηφιότητας δημόσιου υπαλλήλου από το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και στην περίπτωση υποψηφιότητας ιδιώτη με βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να ζητήσει, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση της χρονικής διάρκειας και της συνάφειας της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης θα αξιολογηθούν από την πενταμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 48/23-12-2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄214) και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, σύμφωνα με την ΔΙΔΚ/Φ.ΕΑΔ/οικ.3984/28-01-2020 (ΑΔΑ: 64ΡΑ46ΜΤΛ6-ΗΣΔ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών:

α) Ιωάννη Καραβοκύρη, Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., Πρόεδρο, με αναπληρωτή τονΔιονύσιο Λασκαράτο, Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π,

β) Ηλία Νικολόπουλο, Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., Μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Τζέμο, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π,

γ) Αθανάσιο Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., Μέλος, με αναπληρώτρια την Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π,

δ) Ευγενία Βελώνη, Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Πανταζή, Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

ε) Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη του Ιωάννη, Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Μπαλέρμπα, Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας έως 02 Απριλίου 2020 ακολουθώντας τις οδηγίες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/ .

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send