Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Διευκρινίσεις για την πληρότητα της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και τις προθεσμίες

Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α: πληρότητας της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση και συμπλήρωση των προθεσμιών

22/08/2018

28/08/2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη "Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α: πληρότητας της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση και συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών)".

Άρθρο 1 Συμπλήρωση των Στοιχείων της Αίτησης - Διόρθωση Σφαλμάτων

1. Τα στοιχεία της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4469/2017, δύνανται να συμπληρωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή, μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017. Για τη σχετική έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συντονιστής, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη συμπλήρωση της έλλειψης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές δύνανται να παραταθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας δύναται να γίνει διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της αίτησης που εντοπίζονται από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή.

Άρθρο 2 Ορισμός Προθεσμιών

1. Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4469/2017, διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την αποδοχή του διορισμού του.

2. Ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ο οποίος αναφέρεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, ο συντονιστής οφείλει όπως προβεί στις ενέργειες που ορίζονται στο εδάφιο αυτό εντός δύο (2) επιπλέον ημερών.

3. Για την κοινοποίηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4469/ 2017 ορίζεται προθεσμία δύο (2) ημερών από τη διαπίστωση της απαρτίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων.

5. Για τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονιστή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.

6. Οι ενστάσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 υποβάλλονται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη της λήψης αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης αναδιάρθρωσης. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της λήψεως αντιγράφου της σύμβασης, η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των σαράντα (40) ημερών από την επομένη της καταψήφισης της πρότασης αναδιάρθρωσης.

7. Η προθεσμία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον οφειλέτη από το συμμετέχοντα πιστωτή. Η άρνηση του οφειλέτη να τα προσκομίσει, σε περίπτωση που αυτά ζητούνται από συμμετέχοντα πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 δύναται να εκφραστεί εντός της πενθήμερης αυτής προθεσμίας, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς το Συντονιστή. Σε περίπτωση διαφωνίας, και εφόσον αποφασίσει την προσκόμιση η πλειοψηφία εξήντα τοις εκατό (60%) των πιστωτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσμία προσκόμισης πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση νέας άρνησης του οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός δέκα (10) ημερών από την άρνηση του οφειλέτη.

8. Ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 προσδιορίζονται με πράξη του συντονιστή, που εκδίδεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.

9. Οι προθεσμίες πρόσκλησης σε ψηφοφορία των συμμετεχόντων πιστωτών για το αίτημα παράτασης προθεσμίας κατά την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 ορίζονται ως εξής: Εφόσον το αίτημα υπάγεται στις περιπτώσεις (α) και (β) η προθεσμία ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη του αιτήματος, ενώ εφόσον το αίτημα υπάγεται στην περίπτωση (γ), ο συντονιστής μέσω του συστήματος επικαιροποιεί τη σχετική προθεσμία στο σύστημα και ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη χορήγηση παράτασης και την αναβολή τυχόν προγραμματισμένης συνάντησης.

10. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης αντικατάστασης του συντονιστή ή ορισμού βοηθού του συντονιστή κατά την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, ο συντονιστής, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του συστήματος, ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για την πρόταση/τις προτάσεις αντικατάστασης και ορισμού βοηθού συντονιστή και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί αυτών, και ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί του αιτήματος αντικατάστασης συντονιστή.

11. Για την κατάρτιση του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας κατά την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 και την αποστολή του στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από το πέρας της διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.

12. Οι προθεσμίες της παρούσας απόφασης ορίζονται σε εργάσιμες ημέρες και υπολογίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 241 έως 246 Αστικού Κώδικα. 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send