logo-print

GDPR: Τήρηση ανωνυμίας στις προδικαστικές υποθέσεις ανακοίνωσε το Δικαστήριο της ΕΕ

Δικαστήριο ΕΕ: Από 1η Ιουλίου 2018 θα τηρείται ανωνυμία στις προδικαστικές υποθέσεις όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα

02/07/2018

01/08/2018

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Την απόφασή του για τήρηση ανωνυμίας από την 1η Ιουλίου 2018 στις προδικαστικές υποθέσεις όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ανακοίνωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει το Δικαστήριο, στο πλαίσιο της πρόσφατης έναρξης ισχύος του νέου γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της επικείμενης έναρξης ισχύος του κανονισμού που θα εφαρμόζεται για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, το Δικαστήριο αποφάσισε να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο των δημοσιεύσεων σχετικά με τις προδικαστικές υποθέσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ακολουθεί την παρατηρούμενη στο εσωτερικό των κρατών μελών τάση για ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ενόψει του πολλαπλασιασμού των εργαλείων αναζήτησης και διάδοσης της πληροφορίας.

Η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου αντανακλά εξάλλου την τάση αυτή με τον αυξανόμενο αριθμό των αποφάσεων που εκδίδονται στον συγκεκριμένο τομέα, επί ζητημάτων όπως το δικαίωμα απάλειψης αποτελεσμάτων αναζήτησης2, το κύρος της απόφασης με την οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα3, το κύρος της συμφωνίας PNR (Passenger Name Record data) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά4, η ευθύνη των διαχειριστών σελίδας στο Facebook5 ή ακόμη η νομιμότητα της διατήρησης προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών6 .

Όλες οι εξελίξεις για τα προσωπικά δεδομένα στο Lawspot.gr/GDPR

Για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων που μετέχουν στη διαδικασία επί προδικαστικών υποθέσεων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση όμως της ενημέρωσης των πολιτών και της δημοσιότητας της δίκης, το Δικαστήριο αποφάσισε, για όλες τις προδικαστικές υποθέσεις που θα εισαχθούν από την 1η Ιουλίου 2018 και για όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις, να αντικαταστήσει το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων με αρχικά. Ομοίως, κάθε συμπληρωματικό στοιχείο από το οποίο δύναται να προκύψει η ταυτότητα των ενδιαφερομένων θα απαλείφεται.

Οι νέες αυτές κατευθύνσεις, οι οποίες δεν αφορούν τα νομικά πρόσωπα και από τις οποίες το Δικαστήριο επιφυλάσσεται να παρεκκλίνει σε περίπτωση ρητού αιτήματος μετέχοντος στη διαδικασία ή όταν τούτο δικαιολογείται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, θα εφαρμόζονται σε όλες τις δημοσιεύσεις που γίνονται στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης, από την εισαγωγή της έως την περάτωσή της (ανακοινώσεις στην Επίσημη Εφημερίδα, προτάσεις, αποφάσεις, κ.ο.κ.), καθώς και στην ονομασία της υπόθεσης.

Προς διευκόλυνση της παραπομπής και του προσδιορισμού των ανωνυμοποιημένων υποθέσεων, κάθε υπόθεση θα λαμβάνει, με μέριμνα του Δικαστηρίου, συνήθη ονομασία σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

  • στην περίπτωση που όλοι οι διάδικοι είναι φυσικά πρόσωπα, η ονομασία της υπόθεσης θα είναι δύο αρχικά που θα αντιστοιχούν στο όνομα και το επώνυμο του προσφεύγοντος ή του ενάγοντος, αλλά θα διαφέρουν από το πραγματικό όνομα και επώνυμο του διαδίκου αυτού. Προς αποφυγή του πολλαπλασιασμού του αριθμού των υποθέσεων με τα ίδια αρχικά (δεδομένου ότι οι συνδυασμοί γραμμάτων δεν είναι άπειροι), το Δικαστήριο θα προσθέτει σε αυτά τα δύο αρχικά ένα διακριτικό στοιχείο εντός παρενθέσεων. Αυτό το πρόσθετο στοιχείο μπορεί είτε να είναι η επωνυμία νομικού προσώπου του οποίου, χωρίς να είναι διάδικος, γίνεται αναφορά στην υπόθεση ή το οποίο η υπόθεση αφορά είτε να αναφέρεται στο αντικείμενο ή το διακύβευμα της διαφοράς. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για παράδειγμα στην πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 2018 στην υπόθεση C-451/16, MB (Αλλαγή φύλου και σύνταξη γήρατος) 7.
  • Στην περίπτωση που μεταξύ των διαδίκων υπάρχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, η ονομασία της υπόθεσης θα είναι η επωνυμία ενός από τα νομικά πρόσωπα. Εντούτοις, όταν πρόκειται για δημόσια αρχή η οποία μετέχει συχνά σε διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου (π.χ. «Ministre des Finances»), θα προστίθεται στην ονομασία της υπόθεσης και ένα διακριτικό στοιχείο.

Τέλος, τονίζεται ότι τα μέτρα που εκτίθενται ανωτέρω σκοπό έχουν τη διασφάλιση κατάλληλης προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου. Δεν επηρεάζουν την εκδίκαση των υποθέσεων από το Δικαστήριο και τη συνήθη πορεία της διαδικασίας και, ιδίως, τις επ’ ακροατηρίου συζητήσεις οι οποίες θα εξακολουθήσουν να διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο όπως σήμερα.

  • 1. Επί του παρόντος ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ 2001, L 8, σ. 1).
  • 2. Απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Μαΐου 2014, Google Spain και Google (C-131/12, βλ. ΑΤ αριθ. 70/14).
  • 3. Απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015, Schrems (C-362/14, βλ. ΑΤ αριθ. 117/15).
  • 4. Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 26ης Ιουλίου 2017 (1/15, βλ. ΑΤ αριθ. 84/17)
  • 5. Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Ιουνίου 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16, βλ. ΑΤ αριθ. 81/18)
  • 6. Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Απριλίου 2014 Digital Rights Ireland (C-293/12 και C-594/12, βλ. ΑΤ αριθ. 54/14), και απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Tele2 Sverige (C-203/15 και C-698/15, βλ. ΑΤ αριθ. 145/16)
  • 7. Βλ. ΑΤ αριθ. 92/18.
Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ