logo-print

IoT: Τομεακή έρευνα στο διαδίκτυο των πραγμάτων όσον αφορά τους καταναλωτές ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

M.Vestager: “ Στόχος να εμποδίσουμε τους παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιήσουν τον έλεγχο επί των δεδομένων των χρηστών για να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό”

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα έρευνα σχετικά με την τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η τομεακή έρευνα θα επικεντρωθεί σε προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τους καταναλωτές, που συνδέονται σε δίκτυο και που μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως, λ.χ. μέσω φωνητικής υποστήριξης ή κινητής συσκευής. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι έξυπνες οικιακές συσκευές και οι φορετές συσκευές. Οι γνώσεις σχετικά με την αγορά που θα αποκτηθούν μέσω της έρευνας θα συμβάλουν στην επιβολή, από την Επιτροπή, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια και να καταστεί κοινός τόπος στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων καταναλωτών. Φανταστείτε ένα έξυπνο ψυγείο που να κάνει τη λίστα με τα ψώνια από το μανάβικο, την οποία εσείς θα κατεβάζετε στην έξυπνη συσκευή σας, θα παραγγέλνετε από ένα κατάστημα που θα στέλνει τα ψώνια στην πόρτα σας, η οποία θα ξεκλειδώνει αυτόματα με μια λέξη. Οι δυνατότητες φαίνονται ατελείωτες. Η πρόσβαση, ωστόσο, σε μεγάλο πλήθος δεδομένων χρηστών φαίνεται να είναι το κλειδί της επιτυχίας στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να εμποδίσουμε τους παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιήσουν τον έλεγχο επί των δεδομένων αυτών για να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό ή να αποκλείσουν με άλλον τρόπο τους ανταγωνιστές από την αγορά. Η τομεακή αυτή έρευνα θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση και τις πιθανές επιπτώσεις των ενδεχόμενων προβλημάτων ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.»

Παρά το σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης του τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες πρακτικές εταιρειών ενδέχεται να στρεβλώνουν δομικά τον ανταγωνισμό. Ειδικότερα, υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με περιορισμούς πρόσβασης στα δεδομένα και διαλειτουργικότητάς τους, καθώς και με ορισμένες μορφές αυτοπροτίμησης και πρακτικών που συνδέονται με τη χρήση ιδιοταγών προτύπων. Τα οικοσυστήματα του διαδικτύου των πραγμάτων συχνά χαρακτηρίζονται από έντονα φαινόμενα δικτύωσης και οικονομίες κλίμακας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταχεία εμφάνιση κυρίαρχων ψηφιακών οικοσυστημάτων και ρυθμιστών πρόσβασης και μπορεί να ενέχουν κινδύνους διατάραξης της ισορροπίας.

Ως εκ τούτου, με την εν λόγω τομεακή έρευνα, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει πληροφορίες της αγοράς ώστε να κατανοήσει καλύτερα τη φύση, την επικράτηση και τις επιπτώσεις των πιθανών αυτών προβλημάτων ανταγωνισμού και να τα αξιολογήσει με βάση τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ.

Η τομεακή έρευνα θα καλύψει προϊόντα όπως φορετές συσκευές (π.χ. έξυπνα ρολόγια ή συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης) και συνδεδεμένες συσκευές για καταναλωτές που θα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της έξυπνης κατοικίας, π.χ. ψυγεία, πλυντήρια, έξυπνες συσκευές τηλεόρασης, έξυπνα ηχεία και συστήματα φωτισμού. Η τομεακή έρευνα θα συλλέξει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω έξυπνων συσκευών, όπως οι υπηρεσίες μουσικής και βίντεο συνεχούς ροής, καθώς και σχετικά με τις συσκευές φωνητικής υποστήριξης που θα χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε αυτές.

Εάν, μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η Επιτροπή διαπιστώσει συγκεκριμένα προβλήματα ανταγωνισμού, μπορεί να ξεκινήσει έρευνα με στόχο τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τις περιοριστικές εμπορικές πρακτικές και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ).

Η έρευνα συμπληρώνει άλλες δράσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής της ΕπιτροπήςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••, ιδίως τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές πλατφόρμες και δεδομένα.

Επόμενα βήματα

Τις επόμενες εβδομάδες, η Επιτροπή θα απευθύνει αιτήματα παροχής πληροφοριών σε ευρύ φάσμα παραγόντων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο των πραγμάτων για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι εν λόγω εταιρείες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κατασκευαστές έξυπνων συσκευών, προγραμματιστές λογισμικού και παρόχους συναφών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από επιχειρήσεις και εμπορικές ενώσεις να παράσχουν πληροφορίες, έγγραφα ή δηλώσεις στο πλαίσιο της έρευνας αυτής.

Η Επιτροπή αναμένει ότι θα δημοσιεύσει προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τις απαντήσεις, προς διαβούλευση, την άνοιξη του 2021. Η τελική έκθεση θα ακολουθήσει το καλοκαίρι του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο τομεακών ερευνών.

Η εν λόγω τομεακή έρευνα έπεται σειράς άλλων αντιμονοπωλιακών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα φαρμακευτικά προϊόντα για την ενέργεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο τομεακών ερευνών της ΓΔ Ανταγωνισμού

Πηγή: ec.europa.eu
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας