logo-print

Καλύτερες συνθήκες εργασίας στην ΕΕ: Νέα οδηγία για τη βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας στην εργασία

Η οδηγία απαιτεί από τους εργοδότες να ενημερώνουν τους εργαζομένους, από την πρώτη εργάσιμη ημέρα, σχετικά με τις βασικές πτυχές της σχέσης εργασίας

14/06/2019

14/06/2019

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα οδηγία που θα καταστήσει τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ περισσότερο διαφανείς και προβλέψιμες. Η νέα νομοθεσία εισάγει νέα στοιχειώδη δικαιώματα, καθώς και νέους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους. Κύριος στόχος της είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας που προκαλούνται από τις δημογραφικές εξελίξεις, την ψηφιοποίηση και τις νέες μορφές απασχόλησης.

Η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στην εμφάνιση νέων μορφών εργασίας. Θεσπίζει στοιχειώδη δικαιώματα για τους εργαζομένους και, κατά συνέπεια, παρέχει αυξημένη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, διατηρώντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

κ. Marius-Constantin Budăi, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα που εργάζονται περισσότερο από 3 ώρες την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες (δηλαδή πάνω από 12 ώρες το μήνα). Ορισμένες ομάδες εργαζομένων μπορούν να εξαιρεθούν από ορισμένες διατάξεις, π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, ένοπλες δυνάμεις, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η οδηγία απαιτεί από τους εργοδότες να ενημερώνουν τους εργαζομένους, από την πρώτη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την έβδομη ημερολογιακή ημέρα, σχετικά με τις βασικές πτυχές της σχέσης εργασίας, όπως:

  • την ταυτότητα των μερών της σχέσης εργασίας, καθώς και τον τόπο και τη φύση της εργασίας·
  • το αρχικό βασικό ποσό της αμοιβής και τη διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών·
  • τη διάρκεια της συνήθους εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας κατά την οποία ο ρυθμός της εργασίας είναι προβλέψιμος.
  • την ταυτότητα του ιδρύματος κοινωνικής ασφάλισης που λαμβάνει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτό αποτελεί ευθύνη του εργοδότη.

Όταν ο ρυθμός της εργασίας είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον απρόβλεπτος, οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους εργαζομένους σχετικά με τις ώρες και τις ημέρες αναφοράς εντός των οποίων μπορεί να απαιτηθεί να εργαστούν, την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης των εργαζομένων που θα λαμβάνουν πριν από την έναρξη της εργασίας και τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών εργασίας.

Η οδηγία ορίζει περαιτέρω στοιχειώδη δικαιώματα για τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων:

  • ανάληψης εργασίας εκ παραλλήλου σε άλλον εργοδότη·
  • περιορισμού της δοκιμαστικής περιόδου σε 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με μεγαλύτερες περιόδους μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου ή δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας·
  • να ζητούν, τουλάχιστον έξι μήνες μετά την παροχή υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, απασχόληση με πιο προβλέψιμους και ασφαλείς όρους εργασίας·
  • να λαμβάνουν δωρεάν κατάρτιση, όταν η κατάρτιση απαιτείται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εγκρίνουν ή να εφαρμόζουν νομοθεσία ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους.

Ιστορικό και επόμενα στάδια

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Δεκέμβριο του 2017. Τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του, η οποία αποτέλεσε τη βάση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επιτεύχθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία στις 16 Απριλίου 2019. Μετά τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο, το κείμενο της οδηγίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 3 χρόνια για να λάβουν τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για να συμμορφωθούν με την οδηγία.

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

send