logo-print

Κάμερες με καταγραφή ήχου στους χώρους των πανεπιστημίων προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών που λειτουργούν εντός του Α.Ε.Ι.

14/01/2021

15/01/2021

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Σημαντικές αλλαγές στο συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων, το Υπουργείο αναφέρει ότι με το σχέδιο προτείνεται «ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την προστασία εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., αφενός, μέσω της πρόβλεψης συγκεκριμένων οργάνων και διαδικασιών και, αφετέρου, μέσω της σύστασης της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία και θα έχει ως αποστολή της την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες αυτών».

Αναφορικά με το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι., το άρθρο 8 του νομοσχεδίου προβλέπει μία σειρά μέτρων, τα οποία εφαρμόζουν τα ΑΕΙ «για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους, του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - επισκεπτών».

Όπως αναφέρεται, κάθε Α.Ε.Ι., με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας του, μπορεί να τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω συστήματα δεν καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις ή τους χώρους εργασίας των μελών Δ.Ε.Π..

Ως τέτοια συστήματα λογίζονται:

α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σύμφωνα με το π.δ. 75/2020 (Α΄ 173) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. με σκοπό την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 (Α΄ 22),

Διαβάστε σχετικά: Κάμερες σε δημόσιους χώρους: Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 (ΦΕΚ)

β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στην είσοδο κτιρίων ή επιμέρους εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι.,

γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και

δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης.

Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφαλείας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του Α.Ε.Ι..

Με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας του άρθρου 12, καταρτίζεται σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικά και μη μέτρα ασφαλείας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και οι χώροι εφαρμογής αυτών. Το σχέδιο ασφαλείας και προστασίας επικαιροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε Α.Ε.Ι.. Η απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη και εξαιρείται της υποχρέωσης δημοσίευσής της, με την επιφύλαξη του π.δ. 75/2020 για τη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση του παρόντος διασφαλίζεται η τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016, της Οδηγίας 680/2016 και του ν. 4624/2019.

Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.

Με το άρθρο 12 του σχεδίου προβλέπεται η υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η έκδοση Κανονισμού που θα προβλέπει τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε Α.Ε.Ι..

Αναλυτικά το άρθρο 12 προβλέπει:

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των Α.Ε.Ι. περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας κατά παρέκκλιση κάθε άλλη ειδικής ή γενικής διάταξης. Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι.. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. με αιτιολογημένη απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι., όπως κτίρια και υποδομές.

2. Με απόφαση του πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας, εγκρίνεται ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης του οικείου Α.Ε.Ι. και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Στον κανονισμό καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Α.Ε.Ι., οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, του σκοπού χρήσης τους ή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτούς, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις,

β) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι., όπως τα μέλη Δ.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό,

γ) η καταγραφή των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι. στους οποίους έχουν δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Α.Ε.Ι.,

δ) κάθε είδους θέματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων κατά την είσοδο σε κτίρια και λοιπές κρίσιμες υποδομές των Α.Ε.Ι.,

ε) τις μεθόδους ελέγχου ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων για την είσοδό τους σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης και καταγραφής των προσωπικών στοιχείων τρίτων φυσικών προσώπων,

στ) τη διαβάθμιση του επιπέδου ελέγχου ασφαλείας για την πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του Α.Ε.Ι., όπως τα κτίρια διοίκησης, του Ε.Λ.Κ.Ε. ή εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο opengov.gr

Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων - Ερμηνεία του άρθρου IV της Σύμβασης της Νέας Υόρκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

send