logo-print

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Επίδοση μόνο στον τρίτο - Έναρξη της προθεσμίας για τον οφειλέτη από την πλήρη γνώση της πράξης

ΔΠΑ 2438/2020

15/01/2021

15/01/2021

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου – Επίδοση μόνο στον τρίτο – Έναρξη της προθεσμίας για τον οφειλέτη από την πλήρη γνώση της πράξης.

ΔΠΑ 2438/2020, 25ο Τμήμα 

Όπως έχει κριθεί (βλ. Σ.τ.Ε. 1130/2017, 2080/2014 επταμ.) η μη πρόβλεψη στο νόμο κοινοποίησης προς τον οφειλέτη του κατασχετηρίου εγγράφου σε περίπτωση αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις ούτε, ειδικότερα, τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος, αφού καθιδρύεται, πάντως, στο νόμο πλήρες και αποτελεσματικό σύστημα έννομης προστασίας του οφειλέτη του Δημοσίου.

Εφόσον, δε, το κατασχετήριο εις χείρας τρίτου δεν κοινοποιείται, κατά το νόμο, στον οφειλέτη, ώστε η κοινοποίηση να αποτελεί την αφετηρία της τριακονθήμερης προθεσμίας άσκησης της, κατ’ άρθρο 217 του Κ.Δ.Δ., ανακοπής κατ’ αυτού, αλλά αντιθέτως, κοινοποιείται μόνο στον τρίτο, και ειδικότερα επί αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζικού ιδρύματος ως τρίτου μόνο στο πιστωτικό ίδρυμα, η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής από τον οφειλέτη κατά του εν λόγω κατασχετηρίου, αρχίζει από την πλήρη γνώση αυτού.

Κατά την έννοια, δε, της διάταξης του άρθρου 220 του Κ.Δ.Δ., απαιτείται για την κίνηση της εν λόγω προθεσμίας αποδεδειγμένη, δηλαδή προκύπτουσα είτε από συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου ή συγκεκριμένα και αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά ικανά να στηρίξουν βέβαιη δικανική πεποίθηση (βλ. Σ.τ.Ε. 120-3/2014), είτε συνομολογούμενη από τον ίδιο τον ανακόπτοντα, πλήρης γνώση της προσβαλλόμενης πράξης, ως τέτοιας νοούμενης της γνώσης ολόκληρης της πράξης (πρβλ. Σ.τ.Ε. 604/1995 επταμ.) και των αιτιολογιών της (βλ. Σ.τ.Ε. 1484/2010, καθώς και Σ.τ.Ε. 981, 1079/2011, 246/2008). Εξάλλου, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο της πλήρους γνώσης προκύπτει κατ’ εκτίμηση των ειδικότερων περιστάσεων και του πραγματικού της κάθε υπόθεσης (πρβλ. Σ.τ.Ε. 703 – 4/2019, 2082/2018, 151, 3347/2017, 2734/2016, 2815/2012, 17, 1793/2009 κ.ά.).

……

7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και ενόψει των διατάξεων που προεκτέθηκαν, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν, το Δικαστήριο λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη ότι:

α) το κατασχετήριο εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος ως τρίτου δεν κοινοποιείται, κατά το νόμο, στον οφειλέτη, αλλά μόνο στο πιστωτικό ίδρυμα, και, επομένως, για τη διαπίστωση του εμπροθέσμου ή μη ασκηθείσας κατ΄ αυτού ανακοπής από τον οφειλέτη, εξετάζεται αν από τα στοιχεία του φακέλου συνάγεται ή τεκμαίρεται πλήρης γνώση του κατασχετηρίου εγγράφου από τον ανακόπτοντα σε χρόνο που να καθιστά εκπρόθεσμη την ανακοπή,

β) τα προσβαλλόμενα κατασχετήρια επιδόθηκαν στα οικεία τραπεζικά ιδρύματα στις 23-11-2015, η δε «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» υπέβαλε την από … δήλωση ενώ η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπέβαλε την από … δήλωση,

γ) κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και λογικής η ανακόπτουσα είχε εύλογο ενδιαφέρον να παρακολουθεί τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, οι οποίοι αφορούν την περιουσιακή της κατάσταση (πρβλ. ΣτΕ 2167/2010), και δη το λογαριασμό όπου μηνιαίως κατατίθετο η σύνταξή της, καθόσον, μάλιστα, τα 2/3, περίπου, του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασμού δεσμεύτηκαν άμεσα για να αποδοθούν στο καθ’ ου, ενόψει και του ότι αυτή, όπως ισχυρίζεται, αναλάμβανε κανονικά τη σύνταξή της από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, απ’ όπου μπορούσε να ελέγχει το υπόλοιπο του λογαριασμού της,

δ) όπως προκύπτει από την υπάρχουσα στο διοικητικό φάκελο από .. εξουσιοδότηση της ανακόπτουσας προς τη δικηγόρο Α.Β., προκειμένου αυτή να λάβει αντίγραφα από το φάκελο της εταιρείας «….» που τηρούταν στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η ανακόπτουσα είχε γνώση, κατά το χρόνο εκείνο, της ύπαρξης απαίτησης ύψους 641.096,76 ευρώ του καθ’ ου κατά της εν λόγω εταιρείας, ήτοι ισόποσης απαίτησης για την οποία επιβλήθηκαν οι ένδικες αναγκαστικές κατασχέσεις εις χείρας τρίτων,

ε) η παραπάνω εξουσιοδότηση κατατέθηκε ως αίτηση, δια της παραπάνω πληρεξούσιας δικηγόρου στις 12-01-2016, η δε εν λόγω δικηγόρος παρέλαβε, για λογαριασμό της ανακόπτουσας, την ίδια ημέρα, όπως προκύπτει από την ιδιόγραφη σημείωσή της κάτωθεν της αιτήσεως, την οποία (σημείωση) υπογράφει (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3700/2011), αντίγραφα από το φάκελο της ανωτέρω εταιρείας που τηρούνταν στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με την ίδια ιδιόγραφη σημείωση, αντίγραφα των …… των προσβαλλομένων κατασχετηρίων, αλλά και αντίγραφο του πίνακα χρεών της οφειλέτριας εταιρείας, και

στ) η ανακόπτουσα με την ανακοπή και το υπόμνημά της δεν προβάλλει κανένα ισχυρισμό σχετικά με τα παραπάνω, αλλά ούτε και προσκομίζει κανένα στοιχείο για την απόδειξη του ισχυρισμού της ότι έλαβε το πρώτον γνώση των επίμαχων κατασχέσεων στις 09-05-2016, το Δικαστήριο κρίνει ότι τεκμαίρεται πλήρης γνώση των προσβαλλόμενων κατασχέσεων εκ μέρους της ανακόπτουσας από 12-01-2016, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της (πρβλ. Δ.Εφ.Αθ. 563/2016), η οποία υπέβαλε κατά την παραπάνω ημερομηνία αίτηση για παραλαβή αντιγράφων από το φάκελο της εταιρείας «…..» που τηρούταν στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., και παρέλαβε την ίδια ημέρα, μεταξύ άλλων, αντίγραφα των προσβαλλόμενων κατασχετηρίων, ώστε η τριακονθήμερη, κατ’ άρθρο 220 παρ. 1 εδ. α΄ του Κ.Δ.Δ. προθεσμία, για άσκηση ανακοπής κατ’ αυτών άρχισε να τρέχει στις 13-01-2016 και συμπληρώθηκε στις 12-02-2016, είχε δε παρέλθει προ πολλού κατά το χρόνο άσκησης της υπό κρίση ανακοπής στις 24-05-2015, η οποία, ως εκ τούτου, ασκήθηκε εκπροθέσμως, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων ισχυρισμών της ανακόπτουσας ως αβασίμων.

Πηγή: adjustice.gr
Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send