logo-print

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με το όριο στις σελίδες των δικογράφων που κατατίθενται στο ΣτΕ και την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Αν ο πληρεξούσιος δικηγόρος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη του Δικαστηρίου για περιορισμό, μπορεί να επιβάλλεται χρηματική κύρωση που περιέρχεται στο ΤΑΧΔΙΚ

16/03/2021

24/03/2021

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την "Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης".

Πέραν των διατάξεων για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αξιοσημείωτες διατάξεις  αναφορικά με τη τη λειτουργία των δικαστηρίων, τον περιορισμό στις σελίδες των δικογράφων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τη δημοσιοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και την αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης: Δικηγόροι: «Όχι» σε πιλοτική δίκη στα πολιτικά δικαστήρια και όριο σελίδων σελίδων στα δικόγραφα στο ΣτΕ

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει:

Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Αιτιολογική έκθεση: Με την παρούσα διάταξη δίδεται η δυνατότητα στις διοικήσεις των δικαστηρίων να προσδιορίσουν τις ματαιωθείσες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, υποθέσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η διάταξη: Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 κοινών αποφάσεων των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 4568, Β΄ 4682) και των υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 κοινών αποφάσεων των Yπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 4829, Β΄ 4831), με τις οποίες ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

Διεξαγωγή των δικών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (όριο σελίδων)

Αιτιολογική έκθεση: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι τα δικόγραφα που κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες και ειδικώς τα υπομνήματα τις είκοσι (20). Η ρύθμιση υπαγορεύτηκε από την παρατήρηση ότι όλο και συχνότερα κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικόγραφα υπερβολικού μεγέθους, γεγονός που όχι μόνο δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο από τη φύση των υποθέσεων, αλλά παρεμποδίζει και την προσήκουσα και ταχεία εξέτασή τους.

Η ρύθμιση, η οποία στοιχεί σε ισχύοντες σε πολλά διεθνή και εθνικά ανώτατα δικαστήρια παρεμφερείς κανόνες, όπως η περ. 13 των Πρακτικών Οδηγιών προς τους διαδίκους σχετικά με τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του ΔΕΕ, για να είναι αποτελεσματική, τελεί και υπό την πρόβλεψη εύλογης χρηματικής κύρωσης σε περίπτωση παράβασής της. Το ποσό της κύρωσης αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης καθορίζονται στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η διάταξη: Στο άρθρο 17 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής: 6. Τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που κατατίθενται στο Δικαστήριο, όπως και τα δικόγραφα προσθέτων λόγων και των παρεμβάσεων, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Τα δικόγραφα των υπομνημάτων, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες. Σε περίπτωση ουσιώδους υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, να ζητήσει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Αν ο πληρεξούσιος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη αυτή, το Δικαστήριο, με την απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης, μπορεί να του επιβάλλει χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης, που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου. Το ποσό της κύρωσης περιέρχεται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Δημοσιοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αιτιολογική έκθεση:  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι σε υποθέσεις αρμοδιότητας της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο δικαστικός αυτός σχηματισμός, διά του Προέδρου του, έχει τη δυνατότητα, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να δίδει στη δημοσιότητα, μετά το πέρας της διασκέψεως, σύντομη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της αποφάσεως που ελήφθη και την κατά προσέγγιση εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσιεύσεως του κειμένου της. Η ρύθμιση υπαγορεύτηκε από την ανάγκη η Ολομέλεια, ενώπιον της οποίας άγονται ζητήματα, που κατά τεκμήριο έχουν γενικότερο ενδιαφέρον, να παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση στους διαδίκους, στον τύπο και εν γένει στο κοινό σχετικά με την απόφαση που ελήφθη.

Η διάταξη: Στο άρθρο 34 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής: 8. Σε υποθέσεις αρμοδιότητας της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, ο δικαστικός αυτός σχηματισμός έχει τη δυνατότητα, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να δίνει στη δημοσιότητα, δια του Προέδρου του, μετά το πέρας της διάσκεψης, σύντομη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της απόφασης που ελήφθη και την κατά προσέγγιση εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου της.

Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης 

Αιτιολογική έκθεση: Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης που έχει συσσωρευθεί στον Άρειο Πάγο, με την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών.

Η διάταξη: Από 1.3.2021 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:

α) Των Αρεοπαγιτών κατά εννέα (9), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τέσσερις (74),

β) των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι έξι (26),

γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124),

δ) των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα οκτώ (148).

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send