logo-print

Κύρωση της Σύμβασης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών

Σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό σχέδιο νόμου - Ποιες αλλαγές προτείνονται στον Ποινικό Κώδικα

Αξιόποινες Σεξουαλικές Πράξεις

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΥΤΥΧΗΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών, καθώς και μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων διατάξεων, το σχέδιο νόμου επιφέρει τις παρακάτω τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα:

I. Μετά το άρθρο 292Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 292Β ως εξής:

« Άρθρο 292Β

Εγκλήματα κατά της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων

1. Όποιος χωρίς δικαίωμα διακόπτει ή παρακωλύει ουσιωδώς τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων εισάγοντας, διαβιβάζοντας, παραβλάπτοντας, διαγράφοντας, φθείροντας, αλλοιώνοντας ψηφιακά δεδομένα ή καθιστώντας ανέφικτη τη χρήση τους, τιμωρείται με φυλάκιση.

2. Αν από τις πράξεις της παραγράφου 1 προκλήθηκε ζημία σε σημαντικό αριθμό πληροφοριακών συστημάτων, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

3. Η πράξη της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν τελέσθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας δομημένης και με διαρκή δράση ομάδας αποτελούμενης από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που επιδιώκει οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η βλάβη που προκλήθηκε ήταν σημαντική.

4. Αν ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη της παραγράφου 1 κατά πληροφοριακού συστήματος, το οποίο αποτελεί μέρος υποδομής για την προμήθεια του πληθυσμού με ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες, τιμωρείται με κάθειρξη. Ως ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες νοούνται ιδίως η εθνική άμυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές και η ενέργεια.»

II. Το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 348Β

Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Όποιος με πρόθεση, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει αυτόν ή τρίτον, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του των αδικημάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ.»

III. Το άρθρο 370Γ του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 370Γ

Παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα

1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο ή τμήμα πληροφοριακού συστήματος, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόμιμος κάτοχός του, τιμωρείται με φυλάκιση.

2. Αν η πράξη τελέσθηκε κατά πληροφοριακού συστήματος, το οποίο αποτελεί μέρος υποδομής για την προμήθεια του πληθυσμού με ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Ως ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες νοούνται ιδίως η εθνική άμυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές και η ενέργεια.

3. Η πράξη της παραγράφου 1 διώκεται ύστερα από έγκληση».

IV. Μετά το άρθρο 381 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 381Α ως εξής :

«Άρθρο 381Α

Φθορά ψηφιακών δεδομένων

1. Όποιος με πρόθεση καταστρέφει, εξαλείφει, διαγράφει, αλλοιώνει ψηφιακά δεδομένα, καθιστά ανέφικτη τη χρήση τους ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκλείει την πρόσβαση σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

2. Αν η ζημία που προκλήθηκε από τις πράξεις της παραγράφου 1 είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

3. Αν από τις πράξεις της παραγράφου 1 προκλήθηκε ζημία σε σημαντικό αριθμό πληροφοριακών συστημάτων, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 3 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν τελέστηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας δομημένης και με διαρκή δράση ομάδας αποτελούμενης από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που επιδιώκει οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή αν η περιουσιακή ζημία που προκλήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

5. Αν η πράξη τελέσθηκε κατά πληροφοριακού συστήματος, το οποίο αποτελεί μέρος υποδομής για την προμήθεια του πληθυσμού με ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες επιβάλλεται κάθειρξη. Ως ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες νοούνται ιδίως η εθνική άμυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές και η ενέργεια.

6. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 διώκονται ύστερα από έγκληση.»

V. Το άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 386Α

Απάτη με υπολογιστή

Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα της διαδικασίας επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων α) είτε με τη μη ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή, β) είτε με χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων, γ) είτε με τη χωρίς δικαίωμα χρήση δεδομένων, δ) είτε με τη χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα, τιμωρείται με τις ποινές του προηγούμενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίμηση του ύψους της ζημίας είναι αδιάφορο αν οι παθόντες είναι ένα ή περισσότερα άτομα.»

Στη σημαντική αυτή δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

send