logo-print

Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης θα χρησιμοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο - Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει σε διάφορα σημεία του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας της ελεγκτικές διαδικασίες τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχομένου, όσο και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις.

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται νέοι τύποι ελέγχων με παράλληλη αναβάθμιση του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών οργανικών θέσεων, χωρίς να αποκλείεται όπου απαιτείται η προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Αναλυτικά, η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης προβλέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Εξωτερικοί συνεργάτες

1. Υπάλληλοι ή συνεργάτες δημόσιων υπηρεσιών ή φορέων με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία διατίθενται από την υπηρεσία ή τον φορέα όπου απασχολούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποκλειστικά ή με παράλληλη άσκηση καθηκόντων για τη διεξαγωγή ελέγχου που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία. Για τη διάθεση εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου Υπουργείου ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν, κατά την απασχόλησή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να υπάγονται οργανικά και για τις αποδοχές τους στην υπηρεσία ή τον φορέα από τους οποίους προέρχονται.

2. Με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί ανάθεσης υπηρεσιών ή έργου μπορεί να ανατίθεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος η διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων σε συστήματα πληροφορικής ή μέσω λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης σε εξωτερικούς συνεργάτες. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να επιλέγονται αναλογιστές, οικονομέτρες και ειδικευμένοι στη μακροοικονομική ή τη χρηματοοικονομική ανάλυση επιστήμονες.

Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης

1. Στους ελέγχους συνολικής διαχείρισης το Ελεγκτικό Συνέδριο διερευνά, ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου και την ελεγκτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί, την ποιότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης του ελεγχόμενου φορέα για τη χρονική περίοδο για την οποία, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που τον διέπουν, οφείλει να λογοδοτήσει. Αν δεν ορίζεται άλλως, η χρονική αυτή περίοδος είναι ετήσια.

2. Στους ελέγχους αυτούς συνδυάζονται ελεγκτικές προσεγγίσεις και διαδικασίες,ώστε με τις λιγότερες κατά το δυνατόν ελεγκτικές δυνάμεις να επιτευχθεί το ασφαλέστερο κατά το δυνατόν ελεγκτικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτόν συνδυάζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, με τις διαδικασίες ανάλυσης και σύγκρισης δεδομένων, καθώς και επαρκείς δοκιμασίες σε συγκεκριμένες εγγραφές, συναλλαγές, ενέργειες ή δράσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν, ανάλογα με το είδος και τα κριτήρια του ελέγχου, η ακρίβεια, η ορθότητα ή η αποτελεσματικότητα αυτών.

3. Για την ταχύτερη ανάλυση δεδομένων και την επίτευξη καθολικότητας του ελέγχου της διαχείρισης μπορεί να αναπτυχθούν ή να χρησιμοποιηθούν λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης.

Έλεγχοι αυτοματοποιημένων διαδικασιών πληρωμής

Πληρωμές σταθερών δαπανών που διεξάγονται αυτοματοποιημένα μέσω συστημάτων πληροφορικής ή επιλογές δικαιούχων πληρωμής που διενεργούνται μέσω λογισμικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με ειδικές ελεγκτικές μεθόδους από εξειδικευμένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό του.

Λογισμικό για τη σάρωση δικογράφων

1. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναπτύσσεται λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για τη σάρωση των δικογράφων που κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή. Η σάρωση πρέπει να επιτρέπει τη μηχανική ανάγνωση των δικογράφων, ώστε να καθίσταται δυνατή η θεματική κατηγοριοποίησή τους και ο εντοπισμός της σχετικής με την υπόθεση νομολογίας και νομοθεσίας, καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου που αντιμετώπισαν τα ίδια ζητήματα με αυτά που τίθενται στο δικόγραφο που σαρώνεται. Σε επόμενη φάση εξέλιξης του ίδιου λογισμικού, στοχεύεται η μηχανική ανάγνωση του ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης, ώστε να εντοπίζονται κρίσιμα δεδομένα για τη συγκρότηση της ελάσσονος πρότασης του δικανικού συλλογισμού.

2. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται ο τρόπος μορφοποίησης των δικογράφων, ώστε να καθίσταται εφικτή η σάρωση.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο hellenicparliament.gr

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
send