logo-print

Μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή

31/05/2024

28/06/2024

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην συνεδρίασή του της 30.5.2024 εν όψει της θέσης σε ισχύ ουσιαστικά από την Δευτέρα 3/6/2024 του συστήματος έκδοσης πράξεων του Ν. 5095/2024 και της μεταφοράς στους δικηγόρους δικαστηριακής ύλης, εγκρίνοντας εισήγηση του του μέλους του ΔΣ Φώτη Γιαννούλα, ενημερώνει τους συναδέλφους για τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος σημειώνοντας τα κάτωθι:

Στους πρώτους μήνες ισχύος των νέων διατάξεων το νέο σύστημα θα λειτουργεί με κατάθεση με φυσικό τρόπο

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας προετοιμάζει ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης και λειτουργίας των καταλόγων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πριν τις αρχές του νέου δικαστικού έτους.

Μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο αυτό σύστημα θα λειτουργεί με αμιγώς φυσική κατάθεση και δη στα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι 3 κατάλογοι (προσημειώσεων, κληρονομητηρίων και σωματείων) θα τηρούνται κεντρικά στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάθεση υποθέσεων για τον ίδιο κατάλογο στους ίδιους δικηγόρους, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Περιφερειακών Ειρηνοδικείων.

(α) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτούντων (δηλαδή όχι οι δικηγόροι που θα εκδίδουν τις πράξεις κλπ.) θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τα εξής:

(α1) Θα προσέρχονται στο Ειρηνοδικείο με φυσική παρουσία στο χώρο που θα υποδείξουν τα Ειρηνοδικεία.

(α2) Θα καταθέτουν το φάκελο που θα πρέπει να περιέχει τα αναγκαία κατά το νόμο έγγραφα και μεταξύ άλλων τα γραμμάτια των δικηγόρων και το ειδικό γραμμάτιο του ν. 5095/2024 για την αποζημίωση του δικηγόρου που είναι ορισμένος να εκδώσει την πράξη, καθώς και (στις προσημειώσεις) σχέδιο της πράξης που ζητούμε να εκδοθεί. Μέχρι να υπάρξουν οι αναγκαίες νομικές και τεχνικές προσαρμογές, θα εκδίδονται τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής που εκδίδαμε μέχρι σήμερα.

(α3) Θα συντάσσεται πράξη κατάθεσης της αίτησης, που θα περιέχει ΓΑΚ και ΕΑΚ, το όνομα του δικηγόρου του αιτούντος, καθώς και το όνομα του δικηγόρου που εκδίδει την πράξη κλπ. που θα ορίζεται από τον οικείο κατάλογο, με αλφαβητική σειρά.

(α4) Ο δικηγόρος του αιτούντος θα (μπορεί) να λαμβάνει αντίγραφο της αίτησής του με αντίγραφο της πράξης κατάθεσης.

α5) Εντός 10 ημερών (στις προσημειώσεις) ή 30 μέρες (στα κληρονομητήρια) από την ειδοποίηση του δικηγόρου που εκδίδει την πράξη, για την παραλαβή του φακέλου πρέπει να εκδίδεται η πράξη. Η ειδοποίηση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αντίστοιχα ισχύουν και για τα σωματεία σε σχέση με την ολοκλήρωση του ελέγχου του εκάστοτε φακέλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πηγαίνουμε μόνο στα Ειρηνοδικεία.

Στα Πρωτοδικεία δεν πάμε ούτε για συναινετικές ανακλήσεις προσημειώσεων. Για για εξαλείψεις προσημειώσεων που ενεγράφησαν με αποφάσεις Πρωτοδικείου εφαρμόζεται η νέα διαδικασία (βλ. νέο ΚΠολΔ 208 παρ.2) η οποία γραμματειακά υποστηρίζεται από τα Ειρηνοδικεία.

(β) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι δικηγόροι που θα εκδίδουν τις πράξεις/θα κάνουν τον έλεγχο φακέλων θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τα εξής:

(β1) Θα λαμβάνουν e-mail από την Γραμματεία του Δικαστηρίου που θα τους ειδοποιεί ότι τους ανατέθηκε υπόθεση. Για κάθε υπόθεση θα αποστέλλεται ξεχωριστό e-mail. Στην περίπτωση των προσημειώσεων που κάθε φορά που έρχεται η σειρά του κάθε δικηγόρου του καταλόγου θα αναλαμβάνει περισσότερες υποθέσεις, θα λαμβάνει περισσότερα e-mail.

(β2) Το e-mail θα περιέχει ό,τι η πράξη κατάθεσης και ειδοποίηση ότι πρέπει να εκδώσουν την πράξη ή τον έλεγχο εντός των 10 ή 30 ή 15 ημερών από την ειδοποίηση.

(β3) Θα πρέπει να μεταβούν με φυσική παρουσία στο οικείο Ειρηνοδικείο, για να παραλάβουν το φάκελο, αναζητώντας τον με βάση το ΓΑΚ/ΕΑΚ που θα αναγράφεται στο e-mail ή να δηλώσουν την άρνηση παραλαβής. Αν καθυστερήσουν να παραλάβουν πάνω από τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης που ορίζει ο νόμος, τότε χωρίς άλλη ειδοποίηση, ο φάκελος θα ανατίθεται σε άλλον δικηγόρο του καταλόγου.

Η εναλλαγή των υποθέσεων σε περιπτώσεις σωματείων-κληρονομητηρίων για δικηγόρους διορισμένους στο Πρωτοδικείο Αθηνών θα είναι ανά μία σε κάθε δικηγόρο του οικείου καταλόγου για σωματεία - κληρονομητήρια και ανά 4 υποθέσεις για δικηγόρο του ενιαίου καταλόγου προσημειώσεων – εξαλείψεων υποθηκών κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά.

(β4) Σε περίπτωση που κατά την μετάβαση και παραλαβή του φακέλου διαπιστώσουν ότι συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε υποχρεούνται κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 52 ΚΠολΔ – στην οποία παραπέμπει ο ν. 5095/2024 – να αυτοεξαιρεθούν και να αρνηθούν την παραλαβή.

Η άρνηση παραλαβής για το λόγο αυτό δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως «επιλήψιμη»/αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής. (β5) Μετά την μελέτη του φακέλου εκδίδουν την πράξη (για τις προσημειώσεις και τα κληρονομητήρια) εντός της νόμιμης προθεσμίας.

(β6) Μεταβαίνουν με φυσική παρουσία στο οικείο Ειρηνοδικείο και παραδίδουν την πράξη στην γραμματεία.

(β7) Η πράξη λαμβάνει αριθμό και δημοσιεύεται από την Γραμματεία του οικείου Ειρηνοδικείου. Το Ειρηνοδικείο τηρεί την πράξη στο αρχείο του.

(β8) Ο δικηγόρος που εκδίδει την πράξη/κάνει τον έλεγχο λαμβάνει αντίγραφο της πράξης (επί προσημειώσεων και κληρονομητηρίων) ή βεβαίωση (επί σωματείων) από την Γραμματεία του Δικαστηρίου, προκειμένου να μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Στο Δικηγορικό Σύλλογο για να πληρωθεί πρέπει να προσκομίζει την άνω βεβαίωση/αντίγραφο πράξης καθώς και αντίγραφο του αντίστοιχου ειδικού γραμματίου του ν. 5095/2024, το οποίο έχει εκδοθεί για την κάθε πράξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η ευθύνη για τη λειτουργία του νέου συστήματος ανήκει κατά το νόμο στο Υπουργείο και στις Διοικήσεις των αρμοδίων κατά τόπων Δικαστηρίων.

Ο ΔΣΑ έχει παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στα αρμόδια Δικαστήρια, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια συνδρομής των συναδέλφων κατά την εφαρμογή της νέας αυτής διαδικασίας αλλά και επισήμανσης όποιων δυσλειτουργιών ή προβλημάτων ανακύψουν κατά την πρώτη αυτή φάση εφαρμογής του νέου θεσμού και θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε εφικτή βοήθεια.

Τόσο το Υπουργείο όσο και οι Διοικήσεις των Δικαστηρίων πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός νέου συστήματος που εφαρμοζόμενο σωστά μπορεί να βοηθήσει την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ποινικός Κώδικας Ι