logo-print

Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών: Αλλαγές στην αναστολή της παραγραφής ποινικών αδικημάτων (σχέδιο νόμου)

Αναστολή της παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

04/09/2020

04/09/2020

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

Τροποποιήσεις στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015 αναφορικά με την αναστολή της παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με το ν. 4321/2015 δόθηκε, ενόψει της χρηματοοικονομικής κρίσης που μάστιζε τη χώρα μας και της πραγματικής αδυναμίας πολιτών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους έναντι της φορολογικής διοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων, η δυνατότητα ρύθμισης των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, προς ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης: Νέα διάταξη για τα καταργηθέντα πταίσματα: Τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από 100- 600 ευρώ

Παράλληλα, στην περ. β’ της παρ. 15 του άρθρου 28 του ως άνω νόμου προβλέφθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Πλην όμως, δεν ελήφθη υπόψη ότι οι ρυθμίσεις των ως άνω οφειλών είναι κατά κανόνα πολυετείς, με αποτέλεσμα να συντρέχει περίπτωση παραγραφής των ως άνω ποινικών αδικημάτων και ο δικαστής να οφείλει, δεσμευόμενος από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 113 ΠΚ περί χρονικού περιορισμού της αναστολής της παραγραφής, να δικάσει την υπόθεση και να καταδικάσει τον κατηγορούμενο, έστω κι αν αυτός τηρεί τη ρύθμιση του ν. 4321/2015.

Συνεπώς, η προβλεπόμενη από το ν. 4321/2015 αναστολή της ποινικής δίωξης είναι ανεπαρκής και δεν προστατεύει τον πολίτη, ο οποίος υπήχθη στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και τήρησε τις υποχρεώσεις του καταβάλλοντας εμπροθέσμως τις οφειλές του.

Προκειμένου λοιπόν οι διατάξεις της περ. β’ της παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 να μπορέσουν να αναπτύξουν πλήρως το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο και να προστατεύσουν από την ποινική καταδίκη τους πολίτες που επέδειξαν συνέπεια και τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, θα πρέπει η αναστολή της παραγραφής να διατηρείται έως το τέλος της ρύθμισης των οφειλών και όχι μόνο μέχρι το πέρας της περιόδου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 113 ΠΚ.

Αναλυτικά το άρθρο 33 προβλέπει:

Στην περ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:

α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.

β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Σε περίπτωση αναστολής της ποινικής δίωξης κατά τα ανωτέρω, δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός της αναστολής της προθεσμίας της παραγραφής του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 113 ΠΚ.

γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).».

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ