Νομική Σχολή Αθηνών: Θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών στο Αστικό Δίκαιο

23/07/2019

26/07/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Αστικό Δίκαιο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δημοσίευσε η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικά:

Η Μεταδιδακτορική Έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα και σκοπός είναι να διευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να συμβάλει στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και μεθόδων, ανταποκρινόμενη στον στόχο της Σχολής για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εκδίδεται η παρούσα πρόσκληση για την ανάληψη τεσσάρων τεσσάρων τεσσάρων (4) μεταδιδακτορικών μεταδιδακτορικώνερευνητών στον Τομέα του Α΄ ερευνητών στον Τομέα του Α΄ ερευνητών στον Τομέα του Α΄Ιδιωτικού Δικαίου για το ακαδη- Ιδιωτικού Δικαίου για το ακαδημαϊκό έτος μαϊκό έτος2019-2020. Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής. Προς τούτο υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τομέα:

1. Έντυπη αίτηση

2. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα που θα περιλαμβάνει ιδίως αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, επιμέλειες συγγραμμάτων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λ.π.

3. Παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ( για την αλλοδαπή με βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ)

4. Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται το πρωτότυπο θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας και το επιστημονικό ενδιαφέρον του για το ζήτημα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει ο Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, επί τη βάσει της ικανότητας των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, της προοπτικής που εμφανίζουν και του ενδιαφέροντος εκ μέρους του Τομέα για την καλλιέργεια συγκεκριμένων τομέων έρευνας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να κληθούν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης του φακέλου τους ή να παραστούν (όλοι ή αρχικώς προκριθέντες) σε συνέντευξη.

Η τελική απόφση για την ανάληψη θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής μετά από εισήγηση του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου.

Η επίβλεψη των επιτυχόντων θα ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία θα καλούνται να υποβάλλουν ενδιάμεση και τελική έκθεση αξιολόγησης της προόδου των μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές του Τομέα, να παρακολουθούν τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών κατευθύνσεων του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου και μπορεί να τους ανατίθεται μη αυτοδύναμο διδακτικό (φροντιστηριακό) ή/και διοικητικό έργο εντός του Τομέα.

Οι επιτυχόντες δεν επέχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας, δεν οφείλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή κάλυψη για την μεταδιδακτορική τους έρευνα.

Οι επιτυχόντες δεν κωλύονται να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητα για τη συνέχιση της έρευνάς τους υπό την προϋπόθεση της ευδόκιμης προόδου της έρευνάς τους, πάντως για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη (υποχρεωτικά συνεχόμενα).

Στις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν αν η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτείται από άλλο φορέα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αναφέρουν τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτού του φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου (Ακαδημίας 45, ημιώροφος) από 2.9.2019 - 11.9.2019 & ώρες 10:30-13:30

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στο law.uoa.gr

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send