logo-print

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Μετανάστευσης με τον Ν. 4540/2018 (Εγκύκλιος)

Οι αλλαγές για ενδοεταιρικές μεταθέσεις, άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και σύμφωνο συμβίωσης

09/11/2018

09/11/2018

Black Friday Books
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής παρουσιάζει τις αλλαγές που σημειώθηκαν στη νομοθεσία περί αλλοδαπών με τις δαιτάξεις του Νόμου 4540/2018.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, με το νόμο 4540/2018 (91 Α') ενσωματώθηκε μεταξύ άλλων στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2014/66/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης και τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 4251/2014, (80Α') καθώς και του π.δ.106/2007 (135Α'). 

Ειδικότερα, με το Μέρος Β του ν. 4540/2018 υπήρξε τροποποίηση στο ν. 4251/2014 (Α'80) και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης.

Με το άρθρο 26 του ν. 4540/2018 συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 και προστέθηκαν ορισμοί σχετικά με την ενδοεταιρική μετάθεση. Περαιτέρω με το άρθρο 27 του ν. 4540/2018 προστίθεται στο Μέρος Β' του ν. 4251/2014 Τμήμα Ζ' και περιλαμβάνει:

α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περισσότερες από 90 ημέρες στο έδαφος της Ελλάδας και τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών και μελών της οικογένειάς τους στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης και

β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει ως ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι σε άλλο κράτος μέλος και μετακινούνται υπό αυτή την ιδιότητα στην Ελλάδα. Με τα άρθρα 31 και 32 του ν. 4540/2018, στο πλαίσιο προσαρμογής της Μεταναστευτικής νομοθεσίας στο νόμο 4356/2015 (Α'181), «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4251/2014, που αφορούν στα μέλη οικογένειας 'Ελληνα πολίτη, στα μέλη οικογένειας πολίτη της 'Ενωσης, στα μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα, βάσει των διατάξεων των άρθρων 16 και 20 Β του ν. 4251/2014, καθώς και στα μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών, κατόχους άδειαςδια ονης για έναν από τουςλόγουςπου προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης.

Διαβάστε επίσης: Εκτενείς αλλαγές στα δικαιολογητικά για τις άδειες διαμονής (Υπουργική Απόφαση)

Επιπλέον, αντικαθίστανται οι παρ.1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 και αναδιαμορφώνεται η διάταξη που αφορά στη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς ενοποιούνται οι διάφορες διαφορετικές ρυθμίσεις που ίσχυαν, σε μία απλουστευμένη διαδικασία με αντικειμενικά κριτήρια.

Στην περίπτωση αυτή, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θα μπορεί κατ' εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών ετών σε πολίτη τρίτης χώρας εφόσον:

α) αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. 18951/2018 υπουργική απόφαση, το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης ή 

β) είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού και προσκομίζει στοιχεία που τεκμηριώνουν την γονική σχέση με το/τα τέκνο/α.

Με την ενοποίηση των προγενέστερων ρυθμίσεων, καταργείται και η προσκόμιση εγγράφων ανάπτυξης ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, όπου απαιτούνταν, για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, και πλέον αναζητείται το πραγματικό γεγονός της διαμονής στη χώρα επί επτά τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή της αίτησης.

Με την παράγραφο 19 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, βάσει των οποίων Θα εξεταστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, τόσο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής όσο και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι οποίες κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές για την ομαλή μετάβαση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Επιπλέον, με την παρ. 17 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 αντικαθίσταται το άρθρο 134 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αναφορικά με την συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Μετανάστευσης.

Ειδικότερα:

Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Με το άρθρο 27 του ν. 4540/2018 προστίθεται στο Μέρος Β' του ν. 4251/2014 Τμήμα Ζ' και περιλαμβάνει:

α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περισσότερες από 90 ημέρες στο έδαφος της Ελλάδας και τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών και μελών της οικογένειάς τους στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης και

β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει ως ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι σε άλλο κράτος μέλος και μετακινούνται υπό αυτή την ιδιότητα στην Ελλάδα. 

1. Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του Τμήματος Ζ' εφαρμόζονται σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι: α) αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης και έχουν λάβει Θεώρηση εισόδου με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση ή β) έχουν νίνει δεκτοί στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης ως διευθυντικά στελέχη, εξειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι.

1.1 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής:

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες προσώπων:

α) όσοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως ερευνητές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 68 του ν. 4251/2014.

β) όσοι απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας ισότιμα με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός της Ένωσης και των κρατών-μελών της και αφετέρου τρίτων χωρών, ή εργάζονται σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε εκείνες τις τρίτες χώρες. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι πολίτες κρατών - μελών της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), οι πολίτες Ελβετίας και οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στις χώρες αυτές.

γ) όσοι αποσπώνται στο πλαίσιο της Οδηγίας 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, και συνεπώς, εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/2000 (190 Α'), με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην ανωτέρω Οδηγία. Το εν λόγω π.δ. συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 101/2016.

δ) όσοι εκτελούν δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου,

ε) όσοι τοποθετούνται από γραφεία απασχόλησης, γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας ή αλλη επιχείρηση που διαθέτει εργατικό δυναμικό για εργασία υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση άλλης επιχείρησης και

στ) όσοι έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτησης ή παρακολουθούν επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους.

2. Προϋποθέσεις εισδοχής

Ο εργαζόμενος πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί τη χορήγηση «άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης» στην Ελλάδα θα πρέπει να μετατίθεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα σε εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων στην Ελλάδα όπου θα απασχοληθεί ως διευθυντικό στέλεχος, εξειδικευμένος εργαζόμενος ή ασκούμενος εργαζόμενος.

Η απαιτούμενη προϋπηρεσία στην επιχείρηση προέλευσης πριν την ημερομηνία της απόσπασης είναι (12) συνεχείς μήνες για τα διευθυντικά στελέχη και του εξειδικευμένους εργαζόμενους και (6) συνεχείς μήνες για τους ασκούμενους εργαζόμενους. Η διάρκεια της ενδο-εταιρικής μετάθεσης στην Ελλάδα Θα πρέπει να υπερβαίνει τις (90) ημέρες.

Πριν εισέλθει στην Ελλάδα, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να εφοδιαστεί με εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου D) από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης. Μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της ενδοεταιρικής μετάθεσης οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της μαζί με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 136 δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης» κατατίθενται και εξετάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και οι σχετικές άδειες διαμονής εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι προϋποθέσεις εισδοχής περιγράφονται στα άρθρα 127 Α και 127 Β του ν. 4251/2014. ενώ τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά παρατίθενται στην υπ' αριθ. οικ. 31399/1-10-18 (Β'4366) Κ.Υ.Α. Περαιτέρω, στην παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις για τα εξής στοιχεία:

2.1 Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά προσόντα

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδείξεις ότι το διοικητικό στέλεχος ή ο ειδικευμένος εργαζόμενος από τρίτη χώρα κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα και την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής στην οποία πρόκειται να μετατεθεί.

Η σύμβαση εργασίας ή η επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφόρηση για τις απαιτήσεις της θέσης, την οποία ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας πρόκειται να καλύψει. Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον οι αιτούντες πληρούν το κριτήριο της επαγγελματικής επάρκειας για τους σκοπούς της Οδηγίας, αντλούνται από τους ορισμούς «διευθυντικό στέλεχος» και «εξειδικευμένος εργαζόμενος», αντίστοιχα.

Διευθυντικό στέλεχος: Πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται τ ης διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό τη γενική εποπτεία ή καθοδήγηση κυρίως του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμο όργανο η θέση αυτή περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας των άλλων εργαζομένων με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, την αρμοδιότητα να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό (άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο ξγ) ν. 4251/2014)

Εξειδικευμένος εργαζόμενος: Πρόσωπο που εργάζεται εντός του ομίλου επιχειρήσεων και που διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ουσιώδους σημασίας για τους τομείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της οντότητας υποδοχής. Για την αξιολόγηση των εν λόγω γνώσεων λαμβάνονται υπόψη, πέραν των ειδικών γνώσεων των σχετικών με την οντότητα υποδοχής, τα υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης επαγγελματικής πείρας, καθώς και της πιθανής ιδιότητας μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων (άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο ξδ) ν. 4251/2014)

Σύμφωνα με το άρθρο 127 Α, παρ. 3, σημείο ζ) ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τίτλο σπουδών τριτοβάΘμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοι εία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διευθυντικού στελέχους ή ειδικευμένου εργαζομένου, ή όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους, ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους.

Ως ασκούμενος εργαζόμενος ορίζεται το πρόσωπο με πανεπιστημιακό πτυχίο που μετατίθεται σε οντότητα υποδοχής για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης ή με σκοπό την απόκτηση εκπαίδευσης σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων και αμείβεται κατά τη διάρκεια της μετάθεσης (άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο ξε) ν. 4251/2014). 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

 

 

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ανακριτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ