logo-print

Οικονομική ενίσχυση της αναδοχής: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εργασίας

Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή χορηγείται στους ανάδοχους γονείς οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες καθημερινές ανάγκες διαβίωσης του

28/07/2021

28/07/2021

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωράει στην παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής.

Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4538/2018, χορηγείται στους ανάδοχους γονείς, οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες καθημερινές ανάγκες διαβίωσης του. Αρμόδιος Φορέας για την απόφαση χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης ή ανάκλησης είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α).

1. Προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από ενεργή σχέση αναδοχής, δηλαδή από αναδοχή σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι ως αναδοχή ανηλίκου ορίζεται η ανάληψη από αναδόχους γονείς της πραγματικής φροντίδας του ανηλίκου, ο οποίος τελεί υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία από τρίτα πρόσωπα (άρθρα 1655 -1665 ΑΚ). Η αναδοχή ανηλίκου, ακόμη και όταν πέραν της καθημερινής φροντίδας συνοδεύεται από την μέρους ή συνόλου της επιμέλειας του ανηλίκου, δεν μεταβάλλει τις έννομες σχέσεις μεταξύ του ανηλίκου και των φυσικών γονέων, οι οποίοι παραμένουν φορείς της γονικής μέριμνας. Ως αναδοχή νοείται και η πραγματική φροντίδα που προηγείται της τελεσιδικίας της απόφασης για υιοθεσία, καθώς και η ανάθεση της επιμέλειας στους αναδόχους γονείς.

Επομένως, για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται να υφίσταται αναδοχή σε ισχύ, και να υποβληθεί η αίτηση για την οικονομική ενίσχυση. Ειδικότερα ο ανάδοχος γονέας πρέπει σωρευτικά:

α) να έχει οριστεί ανάδοχος γονέας, στη βάση διαδικασίας σύστασης αναδοχής που προβλέπεται από τον ν. 4538/2018. Υπό την έννοια αυτή, σχέση αναδοχής συστήνεται με: 

  • Σύμβαση (άρθρο 10), ή 
  • Δικαστική απόφαση (άρθρο 11), ή 
  • Εισαγγελική διάταξη (άρθρο 12), ή 
  • Δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη ή διάταξη ανακριτή, στις περιπτώσεις του άρθρου 18.

Η πράξη σύστασης της αναδοχής, ανεξάρτητα από τη μορφή την οποία λαμβάνει, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την οικονομική ενίσχυση.

Επισημαίνεται ότι για αναδοχές που προϋπήρχαν του ν.4538/2018 και για τις οποίες η σύμβαση αναδοχής ήταν προφορική (ενδεικτικά: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής), και στην συνέχεια καταρτίστηκε και έγγραφη σύμβαση, ως ημερομηνία έναρξης της αναδοχής θεωρείται και καταχωρείται ως τέτοια η ημερομηνία της πραγματικής ανάληψης φροντίδας του παιδιού, όπως αυτή πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ..

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για το σύνολο των εν ισχύ αναδοχών, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία τους (βραχυχρόνια, μακροχρόνια, επείγουσα, συγγενική).

β) η αναδοχή να είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας (εφεξής ΠΣ Anynet). Ειδικότερα, το δικαίωμα χορήγησης αφορά καταχωρήσεις αναδοχών στο ανωτέρω Μητρώο, σε καθεστώς «επιτυχούς αναδοχής» ή «αναδοχής 2+ ανηλίκων (επιτυχούς)» ή «επείγουσας αναδοχής» ή «συγγενικής αναδοχής», και

γ) να υποβάλει αίτηση στο ΠΣ Anynet, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.anynet.gr. Σχετικά με τα απαραίτητα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης, βλ. κεφάλαια 3 έως 6 της παρούσας, κατά περίπτωση.

Δικαιούχοι και διάρκεια χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

Ο ανάδοχος γονέας δύναται να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης:

α) για κάθε παιδί σε αναδοχή, κάτω των 18 ετών,

β) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, εφόσον πρόκειται για άτομο με αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα στη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διατηρείται για όλη τη διάρκεια της αναδοχής,

γ) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ), αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις γ) και δ), επισημαίνεται ότι η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης παύει με τη λήξη του λόγου που θεμελιώνει το δικαίωμα χορήγησης (σπουδές ή/και στράτευση), ειδικότερα: 

  • από την 1η του μη να που εέπεται της λήξης του σχολικου η σπουδαστικου ή ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών, προκειμένου για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές ή φοιτητές, 
  • από την ημερομηνία λήξης της στρατιωτικής θητείας.

Σε κάθε περίπτωση, η χρονική περίοδος χορήγησης του επιδόματος μετά την ενηλικίωση, σε περιπτώσεις σπουδών ή/και στράτευσης λήγει με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26) ηλικίας του αναδεχόμενου ατόμου.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
send