logo-print

Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων: Συνταγματική η διάταξη του άρθρου 51A παρ. 8 του ν. 4481/2017

ΣτΕ: Μη παραβίαση της συμβατικής ή εν γένει της οικονομικής ελευθερίας και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων, ούτε της οικονομικής ελευθερίας ή άλλου συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος άλλων υφισταμένων Ο.Σ.Δ. (ΣτΕ Ολ 2105/2021)

29/11/2021

29/11/2021

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε αίτηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών έργων για την ακύρωση απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας σε άλλον ΟΣΔ όσον αφορά στη διαχείριση και προστασία του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών μουσικών έργων (μουσικοσυνθετών και στιχουργών) και δικαιούχων μουσικών έργων, και απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με την οποία αποφασίσθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών σύνταξης καταστατικού για τη σύσταση του εν λόγω οργανισμού στον οποίο τα μέλη της Γ.Σ. θα αναθέσουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους (ΣτΕ Ολ 2105/2021). 

Αρχικά, το δικαστήριο έκρινε ότι απαραδέκτως προσβάλλεται τόσο η απόφαση των μελών της Γ.Σ. της Ε.Υ.Ε.Δ., ως προερχόμενη από υπηρεσία που δεν συνιστά διοικητικό όργανο, όσο και η εκδοθείσα μετά την άσκηση της αίτησης και προσβληθείσα με δικόγραφο προσθέτων λόγων κ.υ.α., με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά της δραστηριότητας της Ε.Υ.Ε.Δ. του Ο.Π.Ι., κατά της οποίας ο αιτών έχει ασκήσει αυτοτελή αίτηση ακύρωσης. 

Περαιτέρω, απορρίφθηκαν οι λόγοι ακύρωσης, με τους οποίους προβλήθηκε αφενός η αντίθεση της διάταξης του άρ. 51 Α παρ. 8 του Ν. 4481/17 προς το Σύνταγμα και αφετέρου η μη νομιμότητα και ανεπάρκεια της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης. 

Όσον αφορά στη συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 51 Α παρ. 8 του Ν. 4481/17, το δικαστήριο έκρινε πως δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης ούτε της συμβατικής ελευθερίας ή εν γένει της οικονομικής ελευθερίας και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων, ούτε της οικονομικής ελευθερίας ή άλλου συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος άλλων υφισταμένων Ο.Σ.Δ..

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης, η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. καθό μέρος αφορά την κατ’ αρχήν επιλογή του Ο.Σ.Δ., δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των δικαιούχων και του εν λόγω οργανισμού, αλλά ο κάθε δικαιούχος θα συνάψει, μετά τη λήξη της έκτακτης διαχείρισης, ατομική σύμβαση ανάθεσης είτε με τον  προκριθέντα από τη Γ.Σ. οργανισμό είτε με άλλον οργανισμό της ελεύθερης επιλογής του, με την οποία θα καθορίζεται και το ειδικότερο περιεχόμενο της μεταξύ τους σχέσης, για τη διαχείριση των δικαιωμάτων του στο μέλλον. Εξάλλου, η πρόβλεψη περί μεταφοράς με υπουργική απόφαση της «δραστηριότητας» της Ε.Υ.Ε.Δ. στον διάδοχο Ο.Σ.Δ., τον οποίο επέλεξε η προαναφερθείσα Γ.Σ., κρίθηκε πρόσφορη και αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η άσκηση της κρατικής εποπτείας που εκδηλώνεται με την προσωρινή ανάθεση στην Ε.Υ.Ε.Δ. του Ο.Π.Ι. της συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων και εναρμονίζεται με την πάγια ρύθμιση, που έχει προκρίνει ο νομοθέτης (ενωσιακός και εθνικός), προς προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων των εν λόγω δικαιωμάτων, τη συλλογική δηλαδή διαχείριση αυτών, με την ένταξη των δικαιούχων σε Ο.Σ.Δ. της επιλογής τους και όχι την αυτοτελή από κάθε δικαιούχο χωριστά διαχείριση των δικαιωμάτων του.

Επιπλέον το δικαστήριο έκρινε ότι απόφαση της Γ.Σ. των μελών της Ε.Υ.Ε.Δ. να ιδρυθεί νέος Ο.Σ.Δ. νομίμως λαμβάνεται υπόψη από τη Διοίκηση κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του οργανισμού αυτού ως στοιχείο της αντιπροσωπευτικότητας και, συνακόλουθα, της βιωσιμότητας αυτού. Και τούτο, διότι από την εν λόγω απόφαση μπορεί να πιθανολογηθεί σοβαρά ο αριθμός των δικαιούχων, που προτίθενται να αναθέσουν στον υπό ίδρυση οργανισμό τη διαχείριση ή την προστασία των δικαιωμάτων τους, και η αξία του ρεπερτορίου που ανήκει σε αυτούς. Εξάλλου, σε περίπτωση υποβολής νεότερων στοιχείων από τον αιτούντα υπό ίδρυση οργανισμό, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν πρόσκλησης από το αρμόδιο Υπουργείο ή τον Ο.Π.Ι., νομίμως ο Ο.Π.Ι. διατυπώνει πρόσθετη εισήγηση, αφού λάβει υπόψη τα νεότερα αυτά στοιχεία. 

Ακολούθως, απορίφθηκαν ως αλυσιτελείς οι λόγοι ακύρωσης περί μη νομιμότητας των αποφάσεων των μελών της Γ.Σ. της Ε.Υ.Ε.Δ., διότι η προσβαλλόμενη πράξη ευρίσκει επαρκές έρεισμα για τη θεμελίωση της κρίσης της περί βιωσιμότητας του αδειοδοτηθέντος Ο.Σ.Δ. στον αριθμό των μελών του και στο ρεπερτόριο που διαθέτει, καθώς και στη σοβαρή πιθανολόγηση ότι ένας μεγάλος αριθμός των δικαιούχων, οι οποίοι είχαν αναθέσει την εκπροσώπησή τους στην Ε.Υ.Ε.Δ. και παρέμεναν σε αυτήν έως τις επίμαχες συνεδριάσεις της Γ.Σ., έστω και αν δεν μετείχαν σε αυτές, θα επέλεγαν τον νέο Ο.Σ.Δ. που θα ιδρυόταν μετά τη λήξη της έκτακτης διαχείρισης της Ε.Υ.Ε.Δ.. Συνεπώς, κρίθηκε πως δεν στηρίζει την κρίση της, ούτε κυρίως, ούτε πολύ περισσότερο αποκλειστικώς, στο γεγονός ότι στο νέο οργανισμό θα μεταφερθεί και η δραστηριότητα της Ε.Υ.Ε.Δ.. 

Ομοίως ως αλυσιτελείς απορρίφθηκαν οι λόγοι ακύρωσης περί παράβασης των άρθρων 102, 106-108 της Σ.Λ.Ε.Ε. Τέλος, ως αβάσιμος απορρίφθηκε ο λόγος ακύρωσης περί παράβασης των άρθρων 17 του Συντ. και 1 του Π.Π.Π. ΕΣΔΑ, λόγω μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων στον αδειοδοτηθέντα Ο.Σ.Δ. χωρίς αντάλλαγμα, ανεξαρτήτως ελλείψεως εννόμου συμφέροντος του αιτούντος για την προβολή του λόγου αυτού.

Δείτε την περίληψη της απόφασης στο adjustice.gr

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ