logo-print

Όριο στις σελίδες των δικογράφων που κατατίθενται στο ΣτΕ προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης

Αν ο πληρεξούσιος δικηγόρος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη του Δικαστηρίου για περιορισμό, μπορεί να επιβάλλεται χρηματική κύρωση που περιέρχεται στο ΤΑΧΔΙΚ

15/02/2021

03/03/2021

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Τον περιορισμό στις σελίδες των δικογράφων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υποιυργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη του νόμου, τροποποιείται το π.δ. 18/1989 (Α' 8) και προστίθεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6, με την οποία ορίζεται ότι τα δικόγραφα που κατατίθενται στο Δικαστήριο δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις 30 σελίδες και ειδικώς τα υπομνήματα τις 20.

Αν ο διάδικος δεν τηρήσει την προϋπόθεση αυτή και καταθέσει δικόγραφο μεγαλύτερης εκτάσεως, προβλέπεται ότι η Γραμματεία μπορεί να ενημερώσει τον πληρεξούσιο δικηγόρο (ύστερα από συνεννόηση με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού), προκειμένου να προσαρμοσθεί η έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα.

Η ρύθμιση υπαγορεύτηκε από την παρατήρηση ότι όλο και συχνότερα κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικόγραφα υπερβολικού μεγέθους, γεγονός που όχι μόνο δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο από τη φύση των υποθέσεων, αλλά κυρίως παρεμποδίζει την προσήκουσα και ταχεία εξέτασή τους.

Εννοείται ότι τυχόν έγγραφα και στοιχεία, στα οποία αναφέρεται το δικόγραφο και θεωρούνται αναγκαία για την επεξήγηση και ανάπτυξη των περιεχομένων σ’ αυτά ισχυρισμών, μπορεί να κατατίθενται ως αυτοτελή αριθμημένα σχετικά ή παραρτήματα.

Η ρύθμιση, η οποία στοιχεί σε ισχύοντες σε πολλά διεθνή και εθνικά ανώτατα δικαστήρια παρεμφερείς κανόνες (βλ. π.χ. περ. 13 των Πρακτικών Οδηγιών προς τους διαδίκους σχετικά με τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του ΔΕΕ), για να είναι αποτελεσματική, τελεί και από την πρόβλεψη εύλογης χρηματικής κύρωσης σε περίπτωση εμμονής στην παράβασή της. Το ποσό της κύρωσης αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης καθορίζονται στον Κανονισμό του Σ.τ.Ε.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το εν λόγω άρθρο σκοπείται η ευκολότερη διαχείριση των υποθέσεων, η ενημέρωση και διαφάνεια σε υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος που εκδικάζονται από την Ολομέλεια Σ.τ.Ε., καθώς και η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δικαστηρίου.

Η παράγραφος 6 που προστίθεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 18/1989 έχει ως εξής:

«6. Τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που κατατίθενται στο Δικαστήριο, όπως και τα δικόγραφα προσθέτων λόγων και των παρεμβάσεων, δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Τα δικόγραφα των υπομνημάτων δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες. Σε περίπτωση ουσιώδους υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, να ζητήσει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν ο πληρεξούσιος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη αυτή, το Δικαστήριο, με την απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης, μπορεί να του επιβάλλει χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης, που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου. Το ποσό της κύρωσης περιέρχεται στο ΤΑΧΔΙΚ. Στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.».

Δημοσιοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Παράλληλα, με το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου προστίθεται στο άρθρο 34 του π.δ/τος 18/1989 παράγραφος 8, με την οποία ορίζεται ότι σε υποθέσεις αρμοδιότητας της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο δικαστικός αυτός σχηματισμός, διά του Προέδρου του, έχει τη δυνατότητα, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να δίδει στη δημοσιότητα, μετά το πέρας της διασκέψεως, σύντομη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της αποφάσεως που ελήφθη και την κατά προσέγγιση εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσιεύσεως του κειμένου της.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση υπαγορεύτηκε από την ανάγκη η Ολομέλεια, ενώπιον της οποίας άγονται ζητήματα που κατά τεκμήριο έχουν γενικότερο ενδιαφέρον, να παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση στους διαδίκους, στον τύπο και εν γένει στο κοινό σχετικά με την απόφαση που ελήφθη.

Η παράγραφος 8 που προστίθεται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 18/1989 έχει ως εξής:

«8. Σε υποθέσεις αρμοδιότητας της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, ο δικαστικός αυτός σχηματισμός έχει τη δυνατότητα, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να δίνει στη δημοσιότητα, δια του Προέδρου του, μετά το πέρας της διάσκεψης, σύντομη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της απόφασης που ελήφθη και την κατά προσέγγιση εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου της.».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος των άρθρων 24 και 25 είναι η ομαλή μετάβαση από την έγχαρτη διαδικασία κατάθεσης δικογράφων στο ΣτΕ και τα ΤΔΔ, στην ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων, καθώς και η απλοποίηση της διαδικασίας και η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.

   Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

   ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

   Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

   ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ