logo-print

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις ονομαστικές καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record)

Ποια στοιχεία θα συλλέγονται, για ποιες πτήσεις, από ποιες πηγές, για πόσο διάστημα και για ποιο σκοπό

17/04/2016

16/11/2017

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγκρίθηκε την Πέμπτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ρυθμίζει τη χρήση των δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών στην ΕΕ (Passenger Name Record - PNR) με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, και διερεύνηση τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Η οδηγία, η οποία εγκρίθηκε με 461 ψήφους υπέρ, 179 κατά και 9 αποχές, θα υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να παραδίδουν στις εθνικές αρχές τα στοιχεία των επιβατών για όλες τις πτήσεις από και προς χώρες εκτός ΕΕ.

Τώρα, απομένει η επίσημη έγκρισή της από το Συμβούλιο της ΕΕ και ακολούθως η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Από τη στιγμή εκείνη, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους δύο έτη προκειμένου να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο.

Βασικά σημεία της νέας οδηγίας:

  • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ιδρύσουν ή να ορίσουν μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων, η οποία θα είναι αρμόδια για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς και τη μεταβίβασή τους στις αρχές (Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ή ΜΣΕ).
  • Οι πληροφορίες αυτές θα διατηρούνται σε βάση δεδομένων για περίοδο 5 ετών, αλλά μετά από 6 μήνες, όλα τα δεδομένα θα "ανωνυμοποιούνται" με την κάλυψη των στοιχείων που μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται (πχ. όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας).
  • Η οδηγία ορίζει ότι η διαβίβαση δεδομένων θα γίνεται "μόνον κατά περίπτωση" και αποκλειστικά για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκληματικών πράξεων και η δίωξη των υπευθύνων.
  • Η οδηγία θα αφορά τις πτήσεις από και σε χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ θα εφαρμόζεται και για πτήσεις εντός της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος θα το ανακοινώνει εγγράφως στην Επιτροπή.
  • Τα κράτη μέλη θα μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα PNR και από οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, όπως ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ταξιδιών που παρέχουν σχετιζόμενες με ταξίδια υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων πτήσεων.

Όπως είναι αναμενόμενο, η νέα οδηγία δημιουργεί εύλογες ανησυχίες αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.

Η οδηγία για τα PNR παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

  • Η εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών θα ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων
  • Η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων PNR, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν αμέσως το υποκείμενο των δεδομένων, θα χορηγείται μόνο υπό πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους μετά την αρχική περίοδο διατήρησης των δεδομένων
  • Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται
  • Θα υπάρχει ρητή απαγόρευση της επεξεργασίας δεδομένων PNR που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Τέλος, προβλέπεται η επανεξέταση της εφαρμογής των στοιχείων της οδηγίας δύο χρόνια μετά το πέρας της προθεσμίας για τη μεταφορά των διατάξεών της στις εθνικές νομοθεσίες.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την αναγκαιότητα και αναλογικότητα της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων PNR, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων και την αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ